รวดเร็ว ฉับไว ซื่อตรง โปร่งใส ร่วมใจพัฒนา
17 April, 2013 13:24 แผนกพัสด หน้าหลัก ธุรการ  แผนกเทคนิค  แผนกสำรวจและตรวจสอบ แผนกจัดหา แผนกควบคุม แผนกพัสดุ
             
หมวดคลังพัสดุ ( โทร.55361 )
มีหน้าที่รับ รับฝาก เก็บรักษา จ่าย และจ่ายยืมพัสดุสายการช่าง ตรวจสอบ และ รายงาน สถานภาพพัสดุ ตามกำหนดเวลา คัดแยกและกู้ซ่อมพัสดุชำรุดให้ใช้ประโยชน์ต่อไป ตลอดจน เสนอแนะการจัดหา สะสมจำหน่าย และการจัดระบบงานคลังของพัสดุสายการช่าง ประกอบด้วย
>> คลังเครื่องจักร ( โทร.54280 )
มีหน้าที่รับ รับฝาก เก็บรักษา จ่าย และจ่ายยืมอุปกรณ์และชุดประกอบของเครื่องจักรกล จัดทำบัญชีคุม รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวกับการรับและการจ่ายพัสดุ
>> คลังพัสดุทั่วไป ( โทร.54282 )
มีหน้าที่รับ รับฝาก เก็บรักษา จ่าย และจ่ายยืมพัสดุสายการช่างที่รับผิดชอบ จัดทำบัญชีคุม และรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวกับการรับและการจ่ายพัสดุ
>> คลังไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ( โทร.54281 )
มีหน้าที่รับ รับฝาก เก็บรักษา จ่าย และ จ่ายยืมพัสดุชิ้นส่วนซ่อมของเครื่องไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ จัดทำบัญชีคุมและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวกับการรับและการจ่ายพัสด
  >> คลังพัสดุตามโครงการ ( โทร.54291 )
มีหน้าที่รับ รับฝาก เก็บรักษา จ่าย และจ่ายยืมพัสดุตามโครงการ เพื่อสนับสนุนแผนงาน และ แผนงานที่กำหนดไว้ จัดทำบัญชีคุมและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวกับการรับและการจ่ายพัสดุ
>> คลังชำรุด ( โทร.55642 )
มีหน้าที่รับ รับฝาก เก็บรักษา จ่าย และจำหน่ายพัสดุสายการช่างที่ชำรุด คัดแยก และ กู้ซ่อมพัสดุที่ยังมีประโยชน์ไว้ใช้ราชการ
 
   
   
       
       
       
       
       
       
       
    ว่าที่ น.ท.ชวน     ศิริโวหาร
หน.มว.คลังพัสดุ ฯ
   
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์              
Website counter 

     
 
 
  น.ต.เสน่ห์      วิบูลพานิชย์
นายคลังเครื่องจักร ฯ
                 นายคลังพัสดุทั่วไป ฯ นายคลังไฟฟ้า

   
 
 
 
   
  นายคลังพัสดุตามโครงการ ฯ <<<กลับหน้าแผนกพัสดุ>>> นายคลังพัสดุชำรุด ฯ
ศูนย์พัสดุช่าง กรมอู่ทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โทร.02 475 4075 แฟ็กซ์ 02 475 4075
มีปัญหากรุณาติดต่อ แผนกเทคนิค ศพด.อร. โทร.54221