บทความสารสนเทศ
 
 
วารสารกรมอู่ทหารเรือ ฉบับ ประจำปี ๒๕๕๗  
กองบรรณาธิการ
คำปรารภของ จก.อร.
บรรณาธิการแถลง
...รอบปีที่ผ่านมา
...เจตนารมณ์การต่อเรือแบบพึ่งพาตนเอง
...ทำงานวิจัยใครว่าง่าย
...กว่าจะถึงวันนี้
...การพัฒนาบุคลากร ๕๖
...การปรับปรุงในชุดเรือ ต.๒๒๘ เรือตรวจการณ์ชายฝั่งใหม่ล่ำสุดของกองทัพเรือ
...แบริ่งรับเพลาชนิดหล่อลื่นด้วยน้ำ
...นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ: การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
...เครื่องออกกำลังกายผลิตกระแสไฟฟ้านวัตกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
...เล่าเรื่อง...เตาเผาหมุดย้ำที่พิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
 
 
 
วารสารกรมอู่ทหารเรือ ฉบับ ประจำปี ๒๕๕๖  
กองบรรณาธิการ
คำปรารภของ จก.อร.
บรรณาธิการแถลง
...รอบปีที่ผ่านมา
...กรมอู่ทหารเรือกับเรือพระราชพิธี
...การตรวจสอบภายในเนื้อไม้ของโครงสร้างเรือพระที่นั่ง
โดยการถ่ายภาพด้วยรังสี X-Ray
...เรือหลวงอ่างทอง เรือยกพลขึ้นบกลำใหม่ล่าสุดของกองทัพเรือ
...การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำด้วยระบบผลักดันน้ำ
...เทคโนโลยีเรือผลักดันน้ำของกองทัพเรือ
...เครื่องผลักดันน้ำกับการศึกษาแนวทางการติดตั้งที่เหมาะสม
ในแม่น้ำลำคลองต่าง ด้วยระเบียบวิธีพลศาสตร์ของไหล
...การสร้างเครื่องผลักดันน้ำ Hybrid
...อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ
กับโครงการปรับปรุงและซ่อมทำเรือหลวงตากสิน
เพื่อติดตั้งแท่นยิงอาวุธปล่อยนำวิถีแนวดิ่ง แบบ MK 41 VLS. MOD.30
...การปรับปรุงระบบยันศูนย์ท้ายของเครื่องกลึง C100
สำหรับการซ่อมทำระบบเพลาใบจักรเรือหลวงตากสิน
...การพัฒนาอากาศยานไร้นักบินแบบขึ้นลงทางดิ่ง
(Vertical Take- off Landing UAV) ของกองทัพเรือ
...การพัฒนาระบบการตรวจสภาพเรือของกรมอู่ทหารเรือ
...การพัฒนามาตรฐานการควบคุมคุณภาพ
...ก้าวต่อไปของการออกแบบระบบกลจักร
ในการซ่อมและสร้างเรือใหม่ของกองทัพเรือ
...นิกเกิลอะลูมินัมบอรนซ์โลหะผสมความแข็งแรงสูง
อีกก้าวหนึ่งของพัฒนาการเทคโนโลยีโลหะวิทยากรมอู่ทหารเรือ
...ยางกับการประยุกต์ใช้งาน
...แนวทางเบื้องต้นในการนำท่อพอลิเมอร์มาใช้ในเรือ
...เซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) พลังงานสะอาดจากH2
...การประกันคุณภาพการศึกษาและการฝึกอบรมของกรมอู่ทหารเรือ
..ภัณฑารักษ์พาชมพิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
...ทำบุญ ตักบาตร ณ อุโบสถวัดวงศมูลวิหาร
 
 
 
วารสารกรมอู่ทหารเรือ ฉบับ ประจำปี ๒๕๕๕  
กองบรรณาธิการ
คำปรารบของ จก.อร.
บรรณาธิการแถลง
...ผลงานการซ่อมทำเรือ
...การสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ต.๙๙๔
...การสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง
...การศึกษา อบรม
...การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับโรงเรียนจิตรลดา
...การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
...การวิจัยและพัฒนาของกรมอู่ทหารเรือ
...การเสวนา/สัมมนาทางวิชาการ
...ระบบสารสนเทศการบริหารงานซ่อมทำเรือของกรมอู่ทหารเรือ
...ระบบสารสนเทศโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
...การซ่อมบำรุงตามสภาพ (Condition Based Maintenance : CBM)
...การควบคุมคุณภาพเรือตรวจการณ์ใกลฝั่ง (OPV)
...การนำหลักการ FMEA มาใช้ในงานควบคุมคุณภาพ
...แนวทางการป้องกันการกัดกร่อนภายในตัวเรือ
...จากเหล็ก...สู่...ไม้ ครั้งแรกของประเทศ
...กิจกรรมในรอบปี
...การจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์ จอมพลเรือ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร ฯ
...การจัดสร้างเรือใบซุเปอร์มดด้วยไฟเบอร์กลาส
...ยังไงก็ช่าง...ยังไงก็ไม่ทิ้งกัน
 
 
 
วารสารกรมอู่ทหารเรือ ฉบับ ประจำปี ๒๕๕๔  
...หนึ่งปีที่ผ่านมา
...การสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ชุดเรือ ต.๙๙๔
...โครงการต่อเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งเฉลิมพระเกียรติ
...พิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
...การสรรสร้างเรือตรวจการณ์ความยาว ๕๐ เมตร
...กรมอู่ทหารเรือกับการจัดหาเรือดำน้ำ
...สารแลกเปลี่ยนไออนเรซิน (Ion Exchange Resin)
...การหล่อใบจักรนิกเกิลอลูมินัมบรอนซ์
...รวมพลังงานจัดการความรู้...เพื่อกรมอู่ก้าวไกล
...กรมอู่ทหารเรือมุ่งสู่ PMQA
...เศรษฐกิจพอเพียงที่อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ
...กังหันลม - เครื่องออกกำลังกายผลิตกระแสไฟฟ้า "พอเพียง หมายเลข ๑"
ต้นแบบพลังงานทดแทนที่อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ
 
 
 
วารสารกรมอู่ทหารเรือ ฉบับ ประจำปี ๒๕๕๒
 
...ผลงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๑
 
...การพัฒนาเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ต.๙๙๔
 
...การออกแบบโครงสร้างตัวเรือที่ทำด้วย Composite โดย Genetic Algorithm
 
...การพัฒนาแบบลายเส้นตัวเรือที่เหมาะสม
 
...เทคนิคที่นำไปสู่การซ่อมบำรุงตามสภาพ
(Technical Approach to Condition Base Maintenance)
 
...ระบบนำเรือขึ้นซ่อมทำฐานทัพเรือพังงาน ทัเรือภาคที่ ๓
 
...การใช้ไบโอดีเซลในเครื่องยนต์เรือ
 
...แนวทางการสร้างเครื่องสร้างภาระ (Load Bank) ขนาด ๑,๒๐๐ กิโลวัตต
 
...การหาดรรชนีชี้วัดแบบทำนายของอุปกรณ์ไฟฟ้าในเรือ
เพื่อการซ่อมบำรุงหรือซ่อมทำในเชิงรุก
 
...การป้องกันการกัดกร่อนอันเนื่องมาจากการเสียธาตุสังกะสีของโลหะทองเหลือง
โดยวิธีการเติมธาตุผสม
 
..."ไกรทอง" ยานใต้น้ำไร้คนขับของกองทัพเรือ
 
...การผลิตกำลังพลช่างระดับกลาง (FOREMAN) ของกรมอู่ทหารเรือ
 
 
 
 
 
วารสารกรมอู่ทหารเรือ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๑
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารกรมอู่ทหารเรือ ฉบับที่ ๒/๒๕๕๐
 
 
 
 
 
 

...สังเกตการณ์ทดสอบยานบินเบาะอากาศ ณ อ่าวสัตหีบ

 
...ระบบป้องกันเพรียงและการกัดกร่อนของระบบท่อทางน้ำทะเล ร.ล.ปัตตานี
 
 
 
 
 
วารสารกรมอู่ทหารเรือ ฉบับพิเศษ มกราคม ๒๕๕๐
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วารสารกรมอู่ทหารเรือ ฉบับพิเศษ มกราคม ๒๕๔๗