วารสารกรมอู่ทหารเรือ ฉบับ ประจำปี ๒๕๕๒
 
 
...ผลงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๑
 
...การพัฒนาเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ต.๙๙๔
 
...การออกแบบโครงสร้างตัวเรือที่ทำด้วย Composite โดย Genetic Algorithm
 
...การพัฒนาแบบลายเส้นตัวเรือที่เหมาะสม
 
...เทคนิคที่นำไปสู่การซ่อมบำรุงตามสภาพ
(Technical Approach to Condition Base Maintenance)
 
...ระบบนำเรือขึ้นซ่อมทำฐานทัพเรือพังงาน ทัเรือภาคที่ ๓
 
...การใช้ไบโอดีเซลในเครื่องยนต์เรือ
 
...แนวทางการสร้างเครื่องสร้างภาระ (Load Bank) ขนาด ๑,๒๐๐ กิโลวัตต
 
...การหาดรรชนีชี้วัดแบบทำนายของอุปกรณ์ไฟฟ้าในเรือ
เพื่อการซ่อมบำรุงหรือซ่อมทำในเชิงรุก
 
...การป้องกันการกัดกร่อนอันเนื่องมาจากการเสียธาตุสังกะสีของโลหะทองเหลือง
โดยวิธีการเติมธาตุผสม
 
..."ไกรทอง" ยานใต้น้ำไร้คนขับของกองทัพเรือ
 
...การผลิตกำลังพลช่างระดับกลาง (FOREMAN) ของกรมอู่ทหารเรือ