วารสารกรมอู่ทหารเรือ ฉบับ ประจำปี ๒๕๕๔
 
 
...หนึ่งปีที่ผ่านมา
...การสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ชุดเรือ ต.๙๙๔
...โครงการต่อเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งเฉลิมพระเกียรติ
...พิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
...การสรรสร้างเรือตรวจการณ์ความยาว ๕๐ เมตร
...กรมอู่ทหารเรือกับการจัดหาเรือดำน้ำ
...สารแลกเปลี่ยนไออนเรซิน (Ion Exchange Resin)
...การหล่อใบจักรนิกเกิลอลูมินัมบรอนซ์
...รวมพลังงานจัดการความรู้...เพื่อกรมอู่ก้าวไกล
...กรมอู่ทหารเรือมุ่งสู่ PMQA
...เศรษฐกิจพอเพียงที่อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ
...กังหันลม - เครื่องออกกำลังกายผลิตกระแสไฟฟ้า "พอเพียง หมายเลข ๑"
ต้นแบบพลังงานทดแทนที่อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ