ตำราวิชาชีพช่าง กรมอู่ทหารเรือ
กรมพัฒนาการช่าง ได้ดำเนินการรวบรวมและจัดพิมพ์ตำราวิชาชีพช่าง กรมอู่ทหารเรือ
รวมทั้งได้จัดทำในรูปแบบ CD-ROM แยกตามสาขาวิชาต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ผู้สนใจสามารถติดต่อรับบริการได้ที่ แผนกห้องสมุด กวจพ.กพช.อร.,
แผนกห้องสมุด กพห.อจปร.อร. และ ห้องสมุด อรม.อร.
วิศวกรรมเครื่องกล
 
วิศวกรรมไฟฟ้า
 
วิศวกรรมต่อเรือ
 
วิศวกรรมทั่วไป
 
พื้นฐานทางช่าง
 
 

กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เลขที่ ๒ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
โทร.๐ ๒๔๗๕ ๔๐๔๒ โทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๔๐๔๑
E-mail:yanwit.wa@navy.mi.th สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๘   ปรับปรุงล่าสุด 11/06/13