หน้าแรก
หน่วยขึ้นตรง ผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาในอดีต ติดต่อเรา
         

 

วิสัยทัศน์

“กรมพัฒนาการช่าง จะเป็นองค์กรความรู้ในการพัฒนา
วิชาชีพทางช่าง วิจัยพัฒนา และเป็นศูนย์กลางการสอบเทียบ ทดสอบวัสดุ
และการควบคุมคุณภาพการซ่อม/สร้างเรือ”


 

พันธกิจ

  ให้การศึกษาและพัฒนาบุคลากรของกรมอู่ทหารเรือในวิชาชีพทางช่างสาขาต่างๆ
  สนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในด้านยุทโธปกรณ์และพลังงาน
  จัดทำปรับปรุงและให้บริการมาตรฐานกรมอู่ทหารเรือ
  ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางกลและทดสอบวัสดุทางกายภาพและเคมีให้ครอบคลุมภารกิจของกรมอู่ทหารเรือ
  สนับสนุนให้มีการควบคุมคุณภาพการซ่อม/สร้างเรือของกรมอู่ทหารเรือให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม
  จัดทำฐานข้อมูลความรู้และให้บริการห้องสมุดทางการช่างสาขาต่าง ๆ

 


 


 
  กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เลขที่ ๒ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๔๐๔๒ โทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๔๐๔๑
e-mail yanwit4668@gmail.com