ขอเชิญชมนิทรรศการ “ภาพเก่าเล่าเรื่องกรมอู่ทหารเรือ”
ภาพเก่าต้นฉบับอายุมากกว่า ๑๐๐ ปี เมื่อครั้งถ่ายภาพด้วยเทคนิคการถ่ายภาพแบบใช้ฟิล์มกระจก เป็นภาพเหตุการณ์สำคัญ
และภาพกำลังพลของกรมอู่ทหารเรือที่ได้เก็บรักษาและส่งต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนำมาจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการภาพถ่าย

 
ภาพกิจกรรม
 
     
นักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์
ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ รุ่นที่ ๑๐
เมื่อวันพุธที่ ๓๑ พ.ค.๕๖
วิทยาลัยราชสิทธาราม
เมื่อวันพฤหับดีที่ ๓๐ พ.ค.๕๖
กิจกรรมท่องเที่ยวทางน้ำของกรมอุ่ทหารเรือ
เมื่อวันพุธที่ ๒๙ พ.ค.๕๖
     
ประชาคมบางลำพู
เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ พ.ค.๕๖
หลักสูตรช่างต่อเรือเหล็ก
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ พ.ค.๕๖
ดูงานพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ
เมื่อวันพุธที่ ๒๒ พ.ค.๕๖
     
ข้าราชการกรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ
เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ พ.ค.๕๖
หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พ.จ.อ. รร.อศ.
เมื่อวันพุธที่ ๘ พ.ค.๕๖
กิจกรรมท่องเที่ยวทางน้ำของกรมอุ่ทหารเรือ
เมื่อวันพุธที่ ๑ พ.ค.๕๖
     
หลักสูตรนายทหารใหม่พรรคกลิน
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ เม.ย.๕๖
นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๐ เม.ย.๕๖
ผู้ปกครองนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
เมื่อวันพฤหับดีที่ ๑๘ เม.ย.๕๖
     
รร.วรรณสว่างจิต
เมื่อวันพุธที่ ๑๐ เม.ย.๕๖
นรจ.รร.พธ.ทร.
เมื่อวันอังคารที่ ๙ เม.ย.๕๖
กิจกรรมท่องเที่ยวทางน้ำของกรมอุ่ทหารเรือ
เมื่อวันพุธที่ ๓ เม.ย.๕๖
     
นรจ.พรรค พศ.เหล่า พ. รร.เวชกิจฉุกเฉิน
เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค.๕๖
นักเรียน รร.สาธิต มศว.ประสานมิตร(ฝ่่ายประถม)
เมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค.๕๖
หลักสูตรนายทหารการเงิน ชั้นนายเรือ
พรรค พศ. เหล่า การเงิน เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค๕๖
     
นักเรียน ปวช.รร.จิตรลดา (สายวิชาชีพ)
เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค.๕๖
อาจารย์สำนักพิพิธภัณฑสถานวิทยา กรมศิลปากร
เมื่อวันที่ ๘ มี.ค.๕๖
หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก
เมื่อวันที่ ๔ มี.ค.๕๖
     
รร.พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เมื่อวันที่ ๔ มี.ค.๕๖
กิจกรรมท่องเที่ยวทางน้ำของกรมอู่ทหารเรือ
เมื่อวันที่ ๓ มี.ค.๕๖
นักศึกษา
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เมื่อวันที่ ๗ ก.พ.๕๖