ผู้บริหาร

พลเรือตรี

เกื้อกูล กลิ่นเอี่ยม

เจ้ากรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ

นาวาเอก

ธีระวัตร ศูรศรีพันธเพียร

รองเจ้ากรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ

นาวาเอก

สุรธันย์ พุทธิจุณ

นายช่างเทคนิค กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ

นาวาเอก

ธงชัย ทองบริบูรณ์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ

นาวาเอก

สมศักดิ์ ขจรบุญ

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนา กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ

นาวาเอก

ธเนศ โสภณดิลก

ผู้อำนวยการกองควบคุมคุณภาพ กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด