ผู้บริหาร

พลเรือตรี

กริช ขันธอุบล

เจ้ากรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ

นาวาเอก

กุลกวี เจริญยืนยาว

รองเจ้ากรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ

นาวาเอก

สุรธันย์ พุทธิจุณ

นายช่างเทคนิค กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ

นาวาเอก

ชัชวาลย์ บัวทอง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ

นาวาเอก

วิชาญ สีดา

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนา กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ

นาวาเอก

กู้เกียรติ มิ่งรัชตะ

ผู้อำนวยการกองควบคุมคุณภาพ กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด