การพัฒนาการซ่อมและสร้างเรือ

Release Date : 13-01-2019 00:00:00

การพัฒนาการซ่อมและสร้างเรือ

กระบวนการ ขั้นตอน และข้อกำหนดการปฏิบัติ   / ดูรายละเอียด /

การตรวจสภาพเรือเพื่อการซ่อมทำเรือ   / ดูรายละเอียด /

การซ่อบำรุงตามสภาพ (CBM)   / ดูรายละเอียด /

การควบคุมคุณภาพ (QC) งานซ่อมและสร้างเรือของ อร.  / เล่ม ๑เล่ม ๒เล่ม ๓เล่ม ๔ /