วารสารกรมอู่ทหารเรือ

Release Date : 17-01-2019 13:42:54

วารสารกรมอู่ทหารเรือ ฉบับ ประจำปี ๒๕๖๒

กองบรรณาธิการ

...รอบปีที่ผ่านมา

...บรรพบุรุษนักดําเรือดําน้ําพรรคกลินและบทบาทในการพัฒนาเรือดําน้ําไทย

...เรือดําน้ําสุดยอดศาสตร์แห่งท้องทะเลกับความท้าทายทางวิศวกรรมของกรมอู่ทหารเรือ

...การเตรียมซ่อมบํารุงเรือดําน้ําให้พร้อมรบ

...โครงการวิจัยเรือดําน้ําขนาดเล็กของกองทัพเรือ(Midget Submarine)

...ร.ล.ตรังความภาคภูมิใจของกรมอู่ทหารเรือกองทัพเรือและประเทศไทย

...การวิเคราะห์พลศาสตร์ทางเรือของเรือ

...การพัฒนาระบบป้องกันพรียงในท่อน้ำทะเลสำหรับเรือในกองทัพเรือ

...การปรับปรุงคุณภาพงานหล่อแบร่ิงรับเพลาใบจักรแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง

...ส่งมอบผลงานอย่างมีคุณภาพด้วยกระบวนการวัดประสิทธิภาพใบจักรและการทดสอบกําลังฉุดเรือ(Bollard Pull)

...การบํารุงรักษาโดยมุ่งความน่าเชื่อถือเป็นศูนย์กลาง(Reliability Centered Maintenance:RCM) 

   ความสําคัญของหน้าที่ของเครื่องจักรและภารกิจที่ต้องทํา

...เทคโนโลยี H-FAME ทางเลือกใหม่สําหรับการเพิ่มสัดส่วนไบโอดีเซล


วารสารกรมอู่ทหารเรือ ฉบับ ประจำปี ๒๕๖๑

กองบรรณาธิการ

คำปรารภของ จก.อร.

บรรณาธิการแถลง

...รอบปีที่ผ่านมา

...จากเรือตามแนวพระราชดำริ สู่กำลังรบที่เพียงพอของราชนาวีไทย

...ถัก เย็บ อย่างประณีตบรรจง ด้วยใจภักดิ์ ในงานจัดทำเชือกฉุดชักราชรถ

...แผนยุทธศาสตร์กรมอู่ทหารเรือกับความท้าทายเพื่อก้าวเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง(High Performance Organization)

..."ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางทหารเรือและทางทะเล" อีกหนึ่งก้าวแห่งความยั่งยืนของการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

...การกัดกร่อนของข้อต่อทรานซิชั่นในงานต่อเรือ

...การทดลองและทดสอบยานใต้น้ำ

...การทำงานของระบบ AIP ในเรือดำน้ำ

...การซ่อมทำฉุกเฉินท่อสูบน้ำทิ้ง เรือหลวงจักรีนฤเบศรด้วยการเชื่อมใต้น้ำ

...เทคโนโลยี Ultrawideband กับการพัฒนายุทโธปกรณ์กองทัพเรือ

...การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของกรมอู่ทหารเรือ


วารสารกรมอู่ทหารเรือ ฉบับ ประจำปี ๒๕๖๐            

กองบรรณาธิการ

คำปรารภของ จก.อร.

...รอบปีที่ผ่านมา

...คณะทำงานตรวจสอบทางเทคนิคเกี่ยวกับเรือประมงสนับสนับสนุนภารกิจของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหา

   การทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.)

...ระบบมาตรฐานความปลอดภัยสากล(ISM) ที่บังคับใช้กับเรือพาณิชย์ของไทย

...การทดสอบทดลองเรือตรวจการณ์ปืน เรือหลวงแหลมสิงห์

...การวัดความสั่นสะเทือนตัวเรือ

...การตรวจวัดความแข็งแรงฐานแท่นปืน

...การติดตั้ง SECTIONAL DOCK GATE ที่ 110% เพื่อการสนับสนุนซ่อมทำประตูอู่แห้ง อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ

...กระบวนการสวมกระบอกทองเหลือง(Sleeve) รัดเพลาใบจักรเหล็กกล้าไร้สนิม โดยไม่แตกร้าว

...การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการซ่อมทำเรือ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ


วารสารกรมอู่ทหารเรือ ฉบับ ประจำปี ๒๕๕๙            

กองบรรณาธิการ

คำปรารภของ จก.อร.

บรรณาธิการแถลง

...นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

...การขับเคลื่อนนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ To become the best

...รอบปีที่ผ่านมา

...การควบคุมน้ำหนักของเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง

...การซ่อมทำใบจักรเรือหลวงเจ้าพระยาที่ประเทศญี่ปุ่น

...การซ่อมบำรุงตามสภาพ (Condition Based Maintenance : CBM ของกรมอู่ทหารเรือ

...การประยุกต์ใช้ CBM กับงานซ่อมบำรุงเรือ

...การบริหารจัดการสร้างเรือ OPV2 ด้านไฟฟ้ากำลังและแสงสว่าง

...การทำวิศวกรรมย้อนรอยด้วยการหล่อแบบ Patternless

...การหล่อเหวี่ยงแบบแนวนอนแบบประหยัดด้วยปลอกเหล็กรองพื้นด้วยทรายหล่อ

...การผลิตและซ่อมแซมใบจักรแบบแมงกานิสอะลูมิเนียมบรอนซ์เพื่อทดแทนการนำเข้า

...แบตเตอรี่เรือดำน้ำและระบบช่วยในการทำงานของแบเตอรี่เรือดำน้ำ

...เทคโนโลยีเครื่องยนต์สเตอร์ลิงกับระบบ AIP ในเรือดำน้ำ

...การนำเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ

...ถึงเวลาแล้วรึยัง....ราชนาวีไทยต้องมีเครื่องจำลองการฝึกห้องเครื่องเรือ (SHIP ENGNE ROOM SIMULATOR : ERS)

...บทบาทของก๊าซธรรมชาติต่อกรมอู่ทหารเรือ


วารสารกรมอู่ทหารเรือ ฉบับ ประจำปี ๒๕๕๘            

กองบรรณาธิการ

คำปรารภของ จก.อร.

บรรณาธิการแถลง

...รอบปีที่ผ่านมา

...ปล่องเหลี่ยมและเตาโบราณ โบราณสถานประเภทมรดกทางอุตสาหกรรม

...อีก้าวหนึ่งที่พึ่งตน

...โครงการปรับปรุงเรือฟริเกตชุดเรือหลวงนเรศวร

...ระบบซ่อมทำตัวเรือใต้แนวน้ำ ฐานทัพเรือพังงาน ทัพเรือภาคที่ ๓

...แพพระราชทาน...งานปิดทองหลังพระ

...การซ่อมคืนสภาพตัวเรือเรือยนต์พระที่นั่ง

...จักรยานน้ำบำบัดน้ำเสีย

...ของดีเกาหลีไม่ใช่มีแค่โสม

...On the Job Training ขั้นตอนการออกแบบ : DSIVE สาธารณรัฐเกาหลี

...การออกแบบห้องพักอาศัยสำหรับเรือฟริเกตสรรถนะสูง

...การศึกษากระบวนการทำงาน (Work Study)การซ่อมบำรุงเพลาของเรือหลวงทองหลาง

...การออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบแบริ่งเพลาใบจักรเพื่อพัฒนางานวิจัยสู่การใช้งานจริง

...โครงการวิจัยการผลิตและซ่อมแซมใบจักรเรือแบบ Voith Schneider เพื่อทดแทนการนำเข้า

...การยืดอายุการใช้งานเรือรบของกองทัพเรือสหรัฐ

...เทคโนโลยีระบบลดอาการโคลงเรือ


วารสารกรมอู่ทหารเรือ ฉบับ ประจำปี ๒๕๕๗            

กองบรรณาธิการ

คำปรารภของ จก.อร.

บรรณาธิการแถลง

...รอบปีที่ผ่านมา

...เจตนารมณ์การต่อเรือแบบพึ่งพาตนเอง

...ทำงานวิจัยใครว่าง่าย

...กว่าจะถึงวันนี้

...การพัฒนาบุคลากร ๕๖

...การปรับปรุงในชุดเรือ ต.๒๒๘ เรือตรวจการณ์ชายฝั่งใหม่ล่ำสุดของกองทัพเรือ

...แบริ่งรับเพลาชนิดหล่อลื่นด้วยน้ำ

...นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ: การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

...เครื่องออกกำลังกายผลิตกระแสไฟฟ้านวัตกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

...เล่าเรื่อง...เตาเผาหมุดย้ำที่พิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา


วารสารกรมอู่ทหารเรือ ฉบับ ประจำปี ๒๕๕๖            

กองบรรณาธิการ

คำปรารภของ จก.อร.

บรรณาธิการแถลง

...รอบปีที่ผ่านมา

...กรมอู่ทหารเรือกับเรือพระราชพิธี

...การตรวจสอบภายในเนื้อไม้ของโครงสร้างเรือพระที่นั่งโดยการถ่ายภาพด้วยรังสี X-Ray

...เรือหลวงอ่างทอง เรือยกพลขึ้นบกลำใหม่ล่าสุดของกองทัพเรือ

...การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำด้วยระบบผลักดันน้ำ

...เทคโนโลยีเรือผลักดันน้ำของกองทัพเรือ

...เครื่องผลักดันน้ำกับการศึกษาแนวทางการติดตั้งที่เหมาะสมในแม่น้ำลำคลองต่าง ด้วยระเบียบวิธีพลศาสตร์ของไหล

...การสร้างเครื่องผลักดันน้ำ Hybrid

...อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือกับโครงการปรับปรุงและซ่อมทำเรือหลวงตากสิน

   เพื่อติดตั้งแท่นยิงอาวุธปล่อยนำวิถีแนวดิ่ง แบบ MK 41 VLS. MOD.30

...การปรับปรุงระบบยันศูนย์ท้ายของเครื่องกลึง C100 สำหรับการซ่อมทำระบบเพลาใบจักรเรือหลวงตากสิน

...การพัฒนาอากาศยานไร้นักบินแบบขึ้นลงทางดิ่ง (Vertical Take- off Landing UAV) ของกองทัพเรือ

...การพัฒนาระบบการตรวจสภาพเรือของกรมอู่ทหารเรือ

...การพัฒนามาตรฐานการควบคุมคุณภาพ

...ก้าวต่อไปของการออกแบบระบบกลจักรในการซ่อมและสร้างเรือใหม่ของกองทัพเรือ

...นิกเกิลอะลูมินัมบอรนซ์โลหะผสมความแข็งแรงสูงอีกก้าวหนึ่งของพัฒนาการเทคโนโลยีโลหะวิทยากรมอู่ทหารเรือ

...ยางกับการประยุกต์ใช้งาน

...แนวทางเบื้องต้นในการนำท่อพอลิเมอร์มาใช้ในเรือ

...เซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) พลังงานสะอาดจากH2

...การประกันคุณภาพการศึกษาและการฝึกอบรมของกรมอู่ทหารเรือ

...ภัณฑารักษ์พาชมพิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา

...ทำบุญ ตักบาตร ณ อุโบสถวัดวงศมูลวิหาร


วารสารกรมอู่ทหารเรือ ฉบับ ประจำปี ๒๕๕๕            

กองบรรณาธิการ

คำปรารภของ จก.อร.

บรรณาธิการแถลง

...ผลงานการซ่อมทำเรือ

...การสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ต.๙๙๔

...การสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง

...การศึกษา อบรม

...การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับโรงเรียนจิตรลดา

...การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

...การวิจัยและพัฒนาของกรมอู่ทหารเรือ

...การเสวนา/สัมมนาทางวิชาการ

...ระบบสารสนเทศการบริหารงานซ่อมทำเรือของกรมอู่ทหารเรือ

...ระบบสารสนเทศโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ

...การซ่อมบำรุงตามสภาพ (Condition Based Maintenance : CBM)

...การควบคุมคุณภาพเรือตรวจการณ์ใกลฝั่ง (OPV)

...การนำหลักการ FMEA มาใช้ในงานควบคุมคุณภาพ

...แนวทางการป้องกันการกัดกร่อนภายในตัวเรือ

...จากเหล็ก...สู่...ไม้ ครั้งแรกของประเทศ

...กิจกรรมในรอบปี

...การจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์ จอมพลเรือ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร ฯ

...การจัดสร้างเรือใบซุเปอร์มดด้วยไฟเบอร์กลาส

...ยังไงก็ช่าง...ยังไงก็ไม่ทิ้งกัน


วารสารกรมอู่ทหารเรือ ฉบับ ประจำปี ๒๕๕๔            

...หนึ่งปีที่ผ่านมา

...การสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ชุดเรือ ต.๙๙๔

...โครงการต่อเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งเฉลิมพระเกียรติ

...พิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา

...การสรรสร้างเรือตรวจการณ์ความยาว ๕๐ เมตร

...กรมอู่ทหารเรือกับการจัดหาเรือดำน้ำ

...สารแลกเปลี่ยนไออนเรซิน (Ion Exchange Resin)

...การหล่อใบจักรนิกเกิลอลูมินัมบรอนซ์

...รวมพลังงานจัดการความรู้...เพื่อกรมอู่ก้าวไกล

...กรมอู่ทหารเรือมุ่งสู่ PMQA

...เศรษฐกิจพอเพียงที่อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ

...กังหันลม - เครื่องออกกำลังกายผลิตกระแสไฟฟ้า "พอเพียง หมายเลข ๑" ต้นแบบพลังงานทดแทน

   ที่อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ


วารสารกรมอู่ทหารเรือ ฉบับ ประจำปี ๒๕๕๒

...ผลงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๑

...การพัฒนาเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ต.๙๙๔

...การออกแบบโครงสร้างตัวเรือที่ทำด้วย Composite โดย Genetic Algorithm

...การพัฒนาแบบลายเส้นตัวเรือที่เหมาะสม

...เทคนิคที่นำไปสู่การซ่อมบำรุงตามสภาพ (Technical Approach to Condition Base Maintenance)

...ระบบนำเรือขึ้นซ่อมทำฐานทัพเรือพังงาน ทัเรือภาคที่ ๓

...การใช้ไบโอดีเซลในเครื่องยนต์เรือ

...แนวทางการสร้างเครื่องสร้างภาระ (Load Bank) ขนาด ๑,๒๐๐ กิโลวัตต์

...การหาดรรชนีชี้วัดแบบทำนายของอุปกรณ์ไฟฟ้าในเรือเพื่อการซ่อมบำรุงหรือซ่อมทำในเชิงรุก

...การป้องกันการกัดกร่อนอันเนื่องมาจากการเสียธาตุสังกะสีของโลหะทองเหลืองโดยวิธีการเติมธาตุผสม

..."ไกรทอง" ยานใต้น้ำไร้คนขับของกองทัพเรือ

...การผลิตกำลังพลช่างระดับกลาง (FOREMAN) ของกรมอู่ทหารเรือ


วารสารกรมอู่ทหารเรือ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๑

...วันประชามหาปิติ

...อีกก้าว...ก้าวหนึ่งของกองทัพเรือ

...การพัฒนาการต่อเรือของกองทัพเรือภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

...โปรแกรม Tribon กับการสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง(ต.๙๙๑)

...แนวทางและวิธีการสร้างเรือ ต.๙๙๑

...การออกแบบเรือตรวจการใกล้ฝั่ง (ตกฝ.) ด้านกลจักร

...การติดตั้งระบบขับเคลื่อนของเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ต.๙๙๑

...ระบบไฟฟ้าในเรือ ต.๙๙๑

...สายไฟฟ้าในเรือ ต.๙๙๑

...การติดตั้งระบบไฟฟ้าเรือ ต.๙๙๑

...การทาสีเรือ

...การควบคุมคุณภาพการสร้างเรือ ต.๙๙๑

...การทดสอบสมรรถนะเรือ ต.๙๙๑


วารสารกรมอู่ทหารเรือ ฉบับที่ ๒/๒๕๕๐

...ผลงานในปีบประมาณ ๒๕๕๐

...กรมอู่ทหารเรือกับงานสร้างเรือใบซูเปอร์มดเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

..."ชุมชนชีวภาพ" เพื่อพลิ๊กฟืนทุ่งรังสิตในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว

   เนื่องในโอกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

...การตั้งศูนย์เพลาใบจักรเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (เรือ ต.๙๙๑)

...การขับเคลื่อนเรือด้วยกำลังไฟฟ้า

...สังเกตการณ์ทดสอบยานบินเบาะอากาศ ณ อ่าวสัตหีบ

...ระบบป้องกันเพรียงและการกัดกร่อนของระบบท่อทางน้ำทะเล ร.ล.ปัตตานี


วารสารกรมอู่ทหารเรือ ฉบับพิเศษ มกราคม ๒๕๕๐

...รอบปีที่ผ่านมา

...๓ ทศวรรษของพาณิชยนาวีไทย

...โครงสร้างอู่แห้งของอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช

...การจัดวางอุปกรณ์ในเรือแบบ Single Engine Room

...เครื่องต้นกำลังขับกับสมรรถนะของเรือ

...การนำกฏของใบจักรมาใช้ทางปฏิบัติ

...เรือโดยสรลดคลื่นเพื่อการประหยัดพลังงาน

...เทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซล

...เทคโนโลยียานบินเบาะอากาศ

...การวิเคราะห์และการทดสอบทางโมดัลในโครงสร้างทางกล

...การทำนายการแตกหักด้วยไฟไนต์อลิเมนต์

...การกัดกร่อนและการป้องกัน

...อิทธิพลของเหล็กที่มีต่อบรอนซ์แมงกานีสหล่อ

...การใช้ค่า Polarization Index ทำนายสภาพฉนวนมอเตอร์ในเรือ

...เทคโนโลยี Piezoelectric ในการตรวจสภาพรอยแตกของตัวเรือ


วารสารกรมอู่ทหารเรือ ฉบับพิเศษ มกราคม ๒๕๔๗

...การวิจัยและพัฒนายานพาหนะทางน้ำของกรมอู่ทหารเรือ

...๖ ซิกมา กับการบริหารงานช่างของกรมอู่ทหารเรือ

...การว่าจ้างต่อเรือภายในประเทศของกองทัพเรือในช่วงภาวะวิกฤตเศรษฐกิจไทย

...การหาสมรรถนะของเรือในทะเล

...แง่คิดจากวิศวกรรมต่อเรือ และเครื่องกลเรือในงานซ่อมทำตัวเรือ

...ระบบขับเคลื่อนเครื่องพ่นน้ำที่มีใช้อยู่ในกองทัพเรือ

...ศึกษาความเป็นไปได้ของการสร้างยานใต้น้ำขนาดเล็ก

...SUPERCAVITATION

...การออกแบบเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง

...BIODIESEL เชื้อิเพลิงจากพืช..พลังงานเพื่ออนาคต