fdsf
aa

s

tr>

การเผยแพร่ข้อมูล ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ กรมอู่ทหารเรือ


   

        คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

   

   ๑. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใส ด้านการจัดหาพัสดุ (การจัดซื้อจัดจ้าง)

    ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ การเผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ

     - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

     - คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของกรมพลาธิการทหารเรือ
 
   ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ การทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ การดำเนินการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุ
 
  ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ การกำหนดและการประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและการตัดสินผลการจัดหาพัสดุแต่ละรายการ/โครงการ
     - ประกาศประกวดราคา และราคากลาง
     - ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
  ตัวชี้วัดที่ ๑.๕ การสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน
     - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
   ๒. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการบริหารงาน

   ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ การจัดทำและเผยแพร่โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน

     - โครงสร้างการจัดการหน่วย อำนาจหน้าที่ กรมอู่ทหารเรือ
     - พรบ.จัดระเบียบกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑
     - พรบ.ว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ.๒๔๗๖

   - พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการ กองทัพเรือ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๒  

 

   ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ การจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

     - วิสัยทัศน์ พันธกิจ กรมอู่ทหารเรือ
 
   ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ การกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
    

   ๓. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน

      ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ การกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการให้บริการแก่ประชาชน

 

      ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ การให้บริการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนดไว้โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ

 

      ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ การเลือกใช้ช่องทางการให้บริการที่เหมาะสมกับการให้บริการ

     - การนำระบบเทคโนโลยีในด้านต่างๆ เช่น ระบบอินเทอร์เน็ตและเครือข่าย มาสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วย

      ตัวชี้วัดที่ ๓.๔ การจัดให้มีช่องทางและกลไกในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชน

     - การส่งเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนทางอินเตอร์เน็ตของกองทัพเรือ

      ตัวชี้วัดที่ ๓.๕ การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ

     - แบบสำรวจความพึงพอใจในการรับบริการข้อมูล

      ตัวชี้วัดที่ ๓.๖ การจัดทำระบบข้อมูลทางสถิติและสรุปผลการให้บริการประชาชน

     - สถิติการเข้าใช้งานเว็ปไซด์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

     

 

   ๔. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการบริหารงานบุคคล

      ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ การกำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกบุคคล

    - มีการดำเนินการแล้วในส่วนของข่าวประกาศของกรมอู่ทหารเรือ

      ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การประเมินผลการปฏิบัติของบุคลากร

   - มีการดำเนินการ แต่มิอาจเปิดเผยได้ เนื่องจากเป็นชั้นความลับ

      ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ การกำหนดมาตราฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากร

 

      ตัวชี้วัดที่ ๔.๔ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน

     - การศึกษาอบรม

      ตัวชี้วัดที่ ๔.๕ การพัฒนาระบบการให้คุณ ให้โทษ และการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในหน่วยงาน

 

      ตัวชี้วัดที่ ๔.๖ การประเมินผลการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ

   - มีการดำเนินการ แต่มิอาจเปิดเผยได้ เนื่องจากเป็นชั้นความลับ
 

   ๕. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการบริหารงบประมาณ   

      ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ การจัดทำและเผยแพร่แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

     - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ งป.๖๔ ณ วันที่ ๒๔ มิ.ย.๖๔
     - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ งป.๖๔ ณ วันที่ ๑ ก.ย.๖๔
     - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ งป.๖๔ ณ วันที่ ๓ ธ.ค.๖๔

      ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ การใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ตรงกับแผนงานและโครงการ

 

      ตัวชี้วัดที่ ๕.๓ การจัดให้มีกลไกการติดตามและตรวจสอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

   - มีการดำเนินการ แต่มิอาจเปิดเผยได้ เนื่องจากเป็นชั้นความลับ

      ตัวชี้วัดที่ ๕.๔ การสุ่มตรวจการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามระยะเวลาที่กำหนด

   - มีการดำเนินการ แต่มิอาจเปิดเผยได้ เนื่องจากเป็นชั้นความลับ

      ตัวชี้วัดที่ ๕.๕ การประเมินผลการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี

   - มีการดำเนินการ แต่มิอาจเปิดเผยได้ เนื่องจากเป็นชั้นความลับ
 
   ๖. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการติดตามและประเมินผล

      ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ การจัดทำหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

 

      ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ การจัดให้มีระบบและกลไกการตรวจสอบภาย (Internal Audit)

 

      ตัวชี้วัดที่ ๖.๓ การจัดให้มีระบบและกลไกการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก (External Audit)

 

      ตัวชี้วัดที่ ๖.๔ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

 
 
   ๗. มาตรฐาน/ตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ

  ตัวชี้วัดที่ ๗.๑ การดำเนินการตามมาตรา ๗ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ

     - มาตรา ๗ หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

   ๑) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน    

   ๒) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน          

   ๓) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ       

   ๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ      
   ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง  
   ๕) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่ที่คณะกรรมการ (กขร.) กำหนด      
   พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการ กองทัพเรือ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๒
 
     ตัวชี้วัดที่ ๗.๒ การดำเนินการตามมาตรา ๙ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
  - มาตรา ๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ (กขร.) กำหนด
     ๑) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชนรวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
     ๒) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗ (๔)
     ๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
    ๔) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
    ๕) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง
    ๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
    ๗) ติรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการตั้งแต่งโดยกฏหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี
    ๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการ (กขร.) กำหนด
         ตัวชี้วัดที่ ๗.๓ การดำเนินการตามตรา ๑๑ แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ (การจัดหาข้อมูลข่าวสารให้ตามคำขอเฉพาะราย)
 
         ตัวชี้วัดที่ ๗.๔ การดำเนินการตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ (การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผยและอาจมีคำสั่งไม่เปิดเผย)
 
      ตัวชี้วัดที่ ๗.๕ การดำเนินการตามมาตรา ๒๓,๒๔,๒๕ แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ (การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล)
 
      ตัวชี้วัดที่ ๗.๖ การจัดระบบและช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ
 

      ตัวชี้วัดที่ ๗.๗ การประเมินผลการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน

 
      ตัวชี้วัดที่ ๗.๘ การจัดการความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชน