fdsf
aa

s

"ธรรมดามีเรือแล้วต้องซ่อมได้เอง เป็นหลักของยุทธศาสตร์ ถ้าซ่อมไม่ได้เองก็ไม่ควรจะมี" พระดำรัสของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
     
 
 
 
 
     
   

ภารกิจ     

กรมอู่ทหารเรือ มีหน้าที่ อำนวยการ ประสานงาน แนะนำ กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับการซ่อม สร้าง ดัดแปลง ทดสอบ วิจัยและพัฒนา เกี่ยวกับเรือ อากาศยาน ยานรบ และอุปกรณ์การช่างที่เกี่ยวข้อง การส่งกำลังพัสดุสายช่าง ตลอดจนให้การฝึกและศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้อง และวิชาการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย มีเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 
 

พันธกิจ

1. ซ่อมบำรุงเรือของกองทัพเรือในด้านตัวเรือ กลจักร และไฟฟ้า

2. เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และปฏิบัติตามพระราชประสงค์

3. สร้างเรือให้กับกองทัพเรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ส่งกำลังพัสดุสายช่างในสายกรมอู่ทหารเรือให้กับหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพเรือ

5. ผลิตและพัฒนาบุคลากรสำหรับการซ่อมบำรุงเรือและสร้างเรือ

6. วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงเรือและการสร้างเรือ

7. ให้ความรู้ คำแนะนำ และคำปรึกษาในงานด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวกับเรือ

8. สนับสนุนด้านการพัฒนาประเทศและการบรรเทาสาธารณภัยตามที่ได้รับมอบหมาย