เว็บไซต์ทดสอบระดับทักษะภาษาอังกฤษของตนเองเบื้องต้น
 
 1.www.efset.org ทดสอบ 20 ข้อ ภายในเวลา 15 นาที เน้นทดสอบการอ่านและฟัง
 2.www.tracktest.eu ทดสอบ 20 ข้อ ไม่จำกัดเวลา เน้นทดสอบการอ่านและฟัง
 3.www.europa-school.co.uk ทดสอบ 60 ข้อ ไม่จำกัดเวลา เน้นทดสอบการใช้ไวยากรณ์
 4.www.cefr.duolingo.com ทดสอบโดยการเขียนบทความภาษาอังกฤษ ไม่จำกัดหัวข้อเรื่องที่เขียน
 5.www.languagelevel.com ทดสอบ 15 ข้อ ภายในเวลา 10 นาที เน้นทักษะการใช้ไวยากรณ์และคำศัพท์
 6.www.englishscore.com ทดสอบ 72 ข้อ เวลา 45-60 นาที