fdsf
aa

s

"ธรรมดามีเรือแล้วต้องซ่อมได้เอง เป็นหลักของยุทธศาสตร์ ถ้าซ่อมไม่ได้เองก็ไม่ควรจะมี" พระดำรัสของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
     

          กรมอู่ทหารเรือ ดำเนินการซ่อมสร้างเรือมา
ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่๔) ซึ่งในสมัยนั้น ได้มีเรือกลไฟใช้ราชการ
ในยุคนั้นมีชื่อเรียกว่า อู่เรือหลวง
           กรมอู่ทหารเรือ ตั้งอยู่ด้านใต้ของวัดระฆัง
โฆสิตาราม จังหวัดธนบุรี มีเนื้อที่ ๔๐ ไร่ กาลเวลา
ต่อมา เรือหลวงมีมากขึ้นและมีขนาดของเรือใหญ่ขึ้น
มาเป็นลำดับ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าโปรด
ให้สร้างอู่ไม้ขนาดใหญ่ และเสด็จพระราชดำเนิน
ประกอบพิธีเปิดอู่เรือหลวงเป็นปฐมฤกษ์ เมื่อวันศุกร์
ที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๔๓๓ (วันสถาปนากรมอู่ทหาร
เรือ) นับแต่นั้นมา กิจการอู่เรือก็ได้เริ่มดำเนินการและ
ได้มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงในด้านองค์วัตถุที่
สำคัญ ๆ เพื่อเพิ่มพูนขีดความสามารถให้พอเพียง
กับจำนวนเรือ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

     
       ปี พ.ศ.๒๔๔๗ ขยายอู่ไม้ใช้เป็นอู่คอนกรีตขนาด กว้าง ๑๑.๒ เมตร ยาว ๙๐ เมตร ลึก ๔ เมตร เรียกอู่นี้ว่า อู่หมายเลข ๑ (อู่นอก)
     ปี พ.ศ.๒๔๕๒ สร้างท่าเทียบเรือติดตั้งปั่นจั่นสำหรับยกของหนัก
     ปี พ.ศ.๒๔๕๘ ขยายอู่หมายเลข ๑ ให้ยาวออกไปอีก ๕๔ เมตร มีประตูพับกั้นเขต เรียกอู่หมายเลข ๑ (อู่ใน)
 
     
     วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๖๕ ได้ทรงกรุณา
โปรดเกล้าฯ        ให้พลเรือเอกพระบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพร
เขตอุดมศักดิ์    เสนาธิการทหารเรือ     มาเป็น
ผู้บัญชาการในหน้าที่เจ้ากรมยุทธโยธาทหารเรือ
อีกตำแหน่งหนึ่ง
 
     

      ปี พ.ศ.๒๔๗๘ สร้างอู่ใหม่ขนาดกว้าง ๙.๘ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร
ลึก ๔ เมตร เรียกว่าอู่หมายเลข ๒      ปัจจุบันกรมอู่ทหารเรือมีภารกิจ
คือ มีหน้าที่อำนวยการ ประสานงาน แนะนำ กำกับการ และดำเนิน
การในเรื่องการซ่อม สร้างดัดแปลง ทดสอบ วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเรือ
อากาศยาน ยานรบ และอุปกรณ์ การช่างที่เกี่ยวข้อง การส่งกำลังพัสดุสายช่าง
ตลอดจนให้การฝึก และศึกษาวิชาอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ซึ่งมีเจ้ากรมอู่ทหารเรือเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

   
             
:: กรมอู่ทหารเรือ ประกอบด้วยองค์กรย่อยดังนี้ ::
 
 
๑.
กองบังคับการ
     มีหน้าที่วางแผนอำนวยการประสานงานแนะนำและกำกับการเกี่ยวกับกิจการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอู่ทหารเรือ รวมทั้งดำเนินการในเรื่องการธุรการ การเงิน การรักษาความปลอดภัย การกฏหมาย กรรมวิธีข้อมูลและสถิติ
๒.
กรมแผนการช่าง
      มีหน้าที่สำรวจตรวจสอบวางแผนอำนวยการกำกับการออกแบบกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ กำหนดราคามาตรฐาน กำหนดรายการพัสดุและประมาณราคา จัดทำและควบคุมโครงการและงบประมาณที่เกี่ยวกับแผนหลักในการซ่อมสร้าง ดัดแปลงและปรับปรุงเรือ อุปกรณ์ประจำเรือยานพาหนะ อากาศยาน เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้า
๓.
กรมพัฒนาการช่าง
      มีหน้าที่ดำเนินการในด้านการศึกษาอบรมและพัฒนาทหารพรรคกลิน ทหารพรรคพิเศษเฉพาะเหล่าทหารช่างยุทธโยธา นักเรียนผู้ช่วยช่างและลูกจ้างที่ทำงานในโรงงานในสาขาวิชาชีพการช่างต่าง ๆ วิจัยพัฒนาทดสอบ ทดลอง และประเมินคุณค่าวัสดุกรรมวิธีปฏิบัติงานและผลงานการซ่อมเพื่อสนับสนุนการซ่อมสร้าง ดัดแปลงยานพาหนะ อากาศยาน อุปกรณ์ทางช่างทุกประเภท ตลอด จนเป็นศูนย์ควบคุมคุณภาพงานซ่อมและสร้าง
๔.
อู่ทหารเรือธนบุรี
      มีหน้าที่ดำเนินการสร้าง ซ่อมและดัดแปลงเรือ เครื่องจักรกล เครื่องไฟฟ้าและอุปกรณ์การปืน
๕.
อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า
      มีหน้าที่ซ่อมสร้างดัดแปลงเรือและอุปกรณ์ทางช่าง ตลอดจนงานนิรภัยการช่าง โดยเน้นการดำเนินการให้กับเรือขนาดใหญ่เพื่อลดปัญหาความแออัดของอู่ทหารเรือธนบุรี ตลอดจนแก้ปัญหาการที่เรือรบไม่สามารถแล่นผ่านสะพานได้เหมือนที่ผ่านมาในอดีต
๖.
อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช
      มีหน้าที่ดำเนินการซ่อม สร้าง ดัดแปลงเรือ และอุปกรณ์การช่างโดยมี ผอ.อรม.อร. เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
๗.
ศูนย์พัสดุช่าง
      มีหน้าที่รวบรวมและกำหนดความต้องการจัดหา เก็บรักษาแจกจ่ายและจำหน่ายพัสดุสายการช่าง ตลอดจนเสนอแนะในด้านการบริหารพัสดุสายการช่างของกองทัพเรือ
 
 
:: เจ้ากรมอู่ทหารเรือในอดีต ::
 
 
 
๑.
พันเอก พระอรสุมพลาภิบาล ๑ เม.ย.๒๔๓๓
๒.
ขุนพรหมรักษา(กร หงสกุล) ๑ ส.ค.๒๔๓๓ - ๒๔๓๖
๓.
น.อ. เตรล ๒๔๓๖ - ๒๔๔๓
๔.
น.ต. อีวันซี ๒๔๔๓ - ๓๐ ก.ย.๒๔๕๑
๕.
น.อ. พระวิจารณ์จักรกิจ (วิลเลียม บุณยกะสิน, พล.ร.ท.พระยาวิจิตรนาวี) ๑ ต.ค.๒๔๕๑ - ๑ ก.ค.๒๔๖๔
๖.
พล.ร.ต.พระยาดำรงราชพลขันธ์ (คอน บุนนาค) ๑ ก.ค.๒๔๖๔ - ๘ ธ.ค.๒๔๖๕
๗.
พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ๘ ธ.ค.๒๔๖๕ - ๑๙ พ.ค.๒๔๖๖
๘.
พล.ร.อ.หม่อมเจ้าอุปพัทธพงษ์ ศรีธวัช ๖ ก.ค.๒๔๖๖ - ๒ พ.ย.๒๔๖๖
๙.
น.อ.พระฤทธิคำรณ (เทียบ นายเรือ, นาวาเอก พระยาฤทธิรุทคำรน) ๒ พ.ย.๒๔๖๖ - ๒๗ ธ.ค.๒๔๗๐
๑๐.
น.ท. หม่อมเจ้าเจริญศุขโสภาคย์เกษมสันต์ ๒๘ ธ.ค.๒๔๗๐ - ๘ ก.ค.๒๔๗๕
๑๑.
พล.ร.ท.พระวิจิตรนาวี (แดงลางคุลเสน) ๘ ก.ค.๒๔๗๕ - ๓๑ พ.ค.๒๔๗๖
๑๒.
พล.ร.ต.พระยาวิจารณ์จักรกิจ (บุญชัย สวาทะสุข) ๑ มิ.ย.๒๔๗๖ - ๙ พ.ค.๒๔๘๑
๑๓.
พล.ร.ท.พระวิจิตรนาวี (แดงลางคุลเสน) ๑๐ พ.ค.๒๔๘๑ - ๓๑ ก.ค.๒๔๘๑
๑๔.
พล.ร.ต.พระจักรานุกรกิจ (วงษ์ สุจริตกุล) ๑ พ.ย.๒๔๘๑ - ๒๔ ม.ค.๒๔๘๙
๑๕.
พล.ร.ต.หลวงสุภัทรกลพิทย์ (สพาทย์ ลักษณียนาวิน) ๒๕ ม.ค.๒๔๘๙ - ๑๔ เม.ย.๒๔๙๐
๑๖.
พล.ร.ท.พระวิจิตรนาวี (แดงลางคุลเสน) ๑๕ เม.ย.๒๔๙๐ - ๓๑ ธ.ค.๒๔๙๕
๑๗.
พล.ร.ท.พระวิจิตรนาวี (แดงลางคุลเสน) ๑ ม.ค.๒๔๙๖ - ๑ ม.ค.๒๔๙๘
๑๘.
พล.ร.ท.ศรี ดาวราย ๑ ม.ค.๒๕๐๑ - ๓๑ ธ.ค.๒๕๐๓
๑๙.
พล.ร.ท.ผิว มีคุณเอี่ยม ๑ ม.ค.๒๕๐๔ - ๑๕ มิ.ย.๒๕๐๕
๒๐.
พล.ร.ท.ผวน ศรีเพ็ชร์ ๑ ต.ค.๒๕๐๕ - ๓๐ ก.ย.๒๕๐๗
๒๑.
พล.ร.ท.อุดม สุทัศน์ ณ อยุธยา ๑ ต.ค.๒๕๐๗ - ๒๐ ธ.ค.๒๕๑๔
๒๒.
พล.ร.ท.เทียม มกรานนท์ (พล.ร.อ.เทียม มกรานนท์) ๒๑ ธ.ค.๒๕๑๔ - ๓๐ ก.ย.๒๕๒๐
๒๓.
พล.ร.ท.ผริตเดช รุมาคม ๑ ต.ค.๒๕๒๐ - ๓๐ ก.ย.๒๕๒๓
๒๔.
พล.ร.ท.จินดา วุฑฒกนก ๑ ต.ค.๒๕๒๓ - ๓๐ ก.ย.๒๕๒๔
๒๕.
พล.ร.ท.อุระ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ๑ ต.ค.๒๕๒๔ - ๓๐ ก.ย.๒๕๒๗
๒๖.
พล.ร.ท.สนิท บัวสาย ๑ ต.ค.๒๕๒๗ - ๓๐ ก.ย.๒๕๒๙
๒๗.
พล.ร.ท.ประชุม เวศม์วิบูลย์ ๑ ต.ค.๒๕๒๙ - ๓๐ ก.ย.๒๕๓๐
๒๘.
พล.ร.ท.วิจารณ์ สวนสัน ๑ ต.ค.๒๕๓๐ - ๓๐ ก.ย.๒๕๓๒
๒๙.
พล.ร.ท.อำนาจ จันทนมัฎฐะ ๑ ต.ค.๒๕๓๒ - ๓๑ มี.ค.๒๕๓๔
๓๐.
พล.ร.ท.เชี่ยว โรจนชลา ๑ เม.ย.๒๕๓๔ - ๓๑ มี.ค.๒๕๓๕
๓๑.
พล.ร.ท.กนก ดวงนภา ๑ เม.ย.๒๕๓๕ - ๓๑ มี.ค.๒๕๓๗
๓๒.
พล.ร.ท.ไพฑูรย์ จันทรภักดี ๑ เม.ย.๒๕๓๗ - ๓๐ ก.ย.๒๕๓๘
๓๓.
พล.ร.ท.อุกฤษ อิศรางกูร ณ อยุธยา ๑ ต.ค.๒๕๓๘ - ๓๐ ก.ย.๒๕๓๙
๓๔.
พล.ร.ท.สุจินต์ ธรรมรักษา ๑ ต.ค.๒๕๓๙ - ๓๑ มี.ค.๒๕๔๐
๓๕.
พล.ร.ท.ธัญ สินอากร ๑ เม.ย.๒๕๔๐ - ๓๐ ก.ย.๒๕๔๐
๓๖.
พล.ร.ท.ชุมศักดิ์ มัธยมจันทร์ ๑ ต.ค.๒๕๔๐ - ๓๐ ก.ย.๒๕๔๒
๓๗.
พล.ร.ท.มานพ วัจนะรัตน์ ๑ ต.ค.๒๕๔๒ - ๓๐ ก.ย.๒๕๔๓
๓๘.
พล.ร.ท.พีระจิตร์ สุรักขกะ ๑ ต.ค.๒๕๔๓ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๔๖
๓๙.
พล.ร.ท.ชูศักดิ์ เสนานิกรม ๑ เม.ย ๒๕๔๖ - ๒๗ เม.ย.๒๕๔๙
๔๐.
พล.ร.ท.วีรวัฒน์ วงษ์ดนตรี ๒๘ เม.ย ๒๕๔๙ - ๓๑ มี.ค.๒๕๕๑
๔๑.
พล.ร.ท.วรพจน์ วนินทานนท์ ๑ เม.ย.๒๕๕๑ - ๓๐ ก.ย.๒๕๕๑
๔๒.
พล.ร.ท.ฉลอง  พัฒนโสภณ ๑ ต.ค.๒๕๕๑ - ๓๐ ก.ย.๒๕๕๒
๔๓.
พล.ร.ท.สมมาตร์  วิมุกตานนท์ ๑ ต.ค.๒๕๕๒ - ๓๐ ก.ย.๒๕๕๓
๔๔.
พล.ร.ท.อรรถพงษ์  ณ นคร ๑ ต.ค.๒๕๕๓ - ๓๐ ก.ย.๒๕๕๔
๔๕.
พล.ร.ท.มานิตย์ สูนนาดำ ๑ ต.ค.๒๕๕๔ - ๓๑ มี.ค.๒๕๕๖
๔๖.
พล.ร.ท.หม่อมหลวงอนุนพนันท์ นวรัตน์ ๑ เม.ย.๒๕๕๖ - ๓๑ มี.ค.๒๕๕๗
๔๗.
พล.ร.ท.วสันต์ แจ้งยอดสุข ๑ เม.ย.๒๕๕๗ - ๓๑ มี.ค.๒๕๕๘
๔๘.
พล.ร.ท.พิทักษ์ พิบูลทิพย์ ๑ เม.ย.๒๕๕๘ - ๓๐ ก.ย.๒๕๕๘
๔๙.
พล.ร.ท.สุทธินันท์ สกุลภุชพงษ์ ๑ ต.ค.๒๕๕๘ - ๓๑ มี.ค.๒๕๖๐
๕๐.
พล.ร.ท.มิ่ง อิ่มวิทยา ๑ เม.ย.๒๕๖๐ - ๓๑ มี.ค.๒๕๖๑
๕๑.
พล.ร.ท.พร้อมสรรพ์ วุฑฒกนก ๑ เม.ย.๒๕๖๑ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๑
๕๒.
พล.ร.ท.กิตติพงศ์ รุมาคม ๑ ต.ค.๒๕๖๑ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๒
๕๓.
พล.ร.ท.วรวัฒน์ สุขชัย ๑ ต.ค.๒๕๖๒ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๔
๕๔.
พล.ร.ท.วิโรจน์ นิลพงษ์ ๑ ต.ค.๒๕๖๔ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๕
๕๕.
พล.ร.ท.สุทธิศักดิ์ บุตรนาค ๑ ต.ค.๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖
๕๖.
พล.ร.ท.ธิติ นาวานุเคราะห์ ๑ ต.ค.๒๕๖๖ - ปัจจุบัน