fdsf
aa
s

ภาพข่าว-กิจกรรมทั้งหมด...


 งานโครงการพระราชดำริ/
สำนักพระราชวัง และพระมหา
กรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
ที่มีต่อกรมอู่ทหารเรือ
(อ่านต่อ.....
 ผลงานการต่อเรือและผลงาน
สำคัญต่างๆ ของกรมอู่ทหารเรือ
(อ่านต่อ....
 งานวิจัยและพัฒนา
และบทความทางวิชาการ
(อ่านต่อ.....
 มาตรฐานทางวิศวกรรม
ของกรมอู่ทหารเรือ
(รายละเอียด...
 งานช่วยเหลือ
/บรรเทาสาธารณภัย (อ่านต่อ.....
 ประวัติศาสตร์และ
บันทึกจดหมายเหตุ
(รายละเอียด...
 งานบูรณะอุโบสถ
วัดวงศมูลวิหาร โบราณสถาน
(อ่านต่อ....
 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (รายละเอียด...
 โรงเรียนช่าง
กรมอู่ทหารเรือ
(รายละเอียด...
 
 
 
 

         
           
   
              
           
  

ประกาศกรมอู่ทหารเรือ เรื่อง ผลสอบคัดเลือกพนักงานราชการเป็นนายทหารประทวน สายวิทยาการกรมอู่ทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (คลิกที่นี่...
ประกาศกรมอู่ทหารเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (คลิกที่นี่...
ประกาศกรมอู่ทหารเรือ เรื่อง การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (คลิกที่นี่...
ประกาศกรมอู่ทหารเรือ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดการสอบคัดเลือกพนักงานราชการเป็นนายทหารประทวน สายวิทยาการกรมอู่ทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (คลิกที่นี่...
ประกาศกรมอู่ทหารเรือ เรื่อง พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลุกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ของกรมอู่ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (คลิกที่นี่...
ประกาศกรมอู่ทหารเรือ เรื่อง ตำแหน่งอัตราสอบคัดเลือกพนักงานราชการเป็นนายทหารประทวน สายวิทยาการกรมอู่ทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (คลิกที่นี่...
ประกาศกรมอู่ทหารเรือ เรื่อง รับสมัครนายประทวนชั้นยศ พ.จ.อ. เพื่อพิจารณาบรรจุในตำแหน่งอัตรา พ.จ.อ. พิเศษ (คลิกที่นี่...
ประกาศกรมอู่ทหารเรือ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกทหารกองประจำการเพื่อบรรจุเข้ารับราชการต่อจากเวลากองประจำการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (คลิกที่นี่...
ประกาศกรมอู่ทหารเรือ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดการสอบทหารกองประจำการเพื่อบรรจุเข้ารับราชการต่อจากเวลากองประจำการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (คลิกที่นี่...
ประกาศกรมอู่ทหารเรือ เรื่อง การสอบทหารกองประจำการเพื่อบรรจุเข้ารับราชการต่อจากเวลากองประจำการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (คลิกที่นี่...
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบเพื่อเลื่อนระดับของตำแหน่งลูกจ้างประจำฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำรา เอกสารอ้างอิง วันเวลา สถานที่สอบ ตารางสอบ และการปฏิบัติ (คลิกที่นี่...
รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกกำลังพลเข้ารับการอบรมหลักสูตร การซ่อมบำรุงระดับโรงงาน (I, D Level) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ตามโครงการจัดหาเรือลากจูงขนาดกลาง
ประจำปี งป.๖๕ (คลิกที่นี่...

ประกาศกรมอู่ทหารเรือ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ รายละเอียดการสอบและแก้ไขกำหนดวันที่สอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. น.ต.
ประจำปี ๒๕๖๕ (คลิกที่นี่...

ประกาศกรมอู่ทหารเรือ เรื่อง ผลการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน สายวิทยาการ อร. ประจำปี ๒๕๖๕ (คลิกที่นี่...
ประกาศกรมอู่ทหารเรือ เรื่อง การสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. น.ต. ประจำปี ๒๕๖๕ (คลิกที่นี่...
ประกาศกรมอู่ทหารเรือ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน สายวิทยาการ อร. ประจำปี ๒๕๖๕ (คลิกที่นี่...
ประกาศกรมอู่ทหารเรือ เรื่อง แก้ไขประกาศ อร. ลง ๒๗ เม.ย.๖๕ เรื่อง การสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน สายวิทยาการ อร. ประจำปี ๒๕๖๕ (คลิกที่นี่...
ประกาศกรมอู่ทหารเรือ เรื่อง การสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน สายวิทยาการ อร. ประจำปี ๒๕๖๕ (คลิกที่นี่...
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสัญญาของผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ (คลิกที่นี่...
ประกาศกรมอู่ทหารเรือ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (คลิกที่นี่...
พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี(คลิกที่นี่...
ประกาศกรมอู่ทหารเรือ เรื่อง ผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๖๕ (คลิกที่นี่...
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียบช่างกรมอู่ทหารเรือ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๕ รอบแรก (ภาคทฤษฎี)(คลิกที่นี่...
ประกาศกรมอู่ทหารเรือ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๖๕ (รอบแรก)(คลิกที่นี่...
ประกาศกรมอู่ทหารเรือ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๖๕(คลิกที่นี่...
ประกาศกรมอู่ทหารเรือ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการเป็นนายทหารประทวน สายวิทยาการกรมอู่ทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๕(คลิกที่นี่...
ประกาศกรมอู่ทหารเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕(คลิกที่นี่...
ประกาศกรมอู่ทหารเรือ เรื่อง การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕(คลิกที่นี่...
ประกาศกรมอู่ทหารเรือ เรื่อง หมายเลขผู้เข้าสอบคัดเลือกพนักงานราชการเป็นนายทหารประทวน สายวิทยาการกรมอู่ทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๕ และกำหนดการสอบ(คลิกที่นี่...
ประกาศกรมอู่ทหารเรือ เรื่อง การสอบคัดเลือกพนักงานราชการเป็นนายทหารประทวน สายวิทยาการกรมอู่ทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๕(คลิกที่นี่...
แบบรายงานขอย้ายบรรจุ พ.จ.อ. ในอัตรา พ.จ.อ.(พิเศษ) สายวิทยาการ อร. และสายวิทยาการ สบ.ทร. (สังกัด อร.)(คลิกที่นี่...
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกกำลังพลเข้ารับการอบรม หลักสูตร Technology Transfer สำหรับโครงการจัดหาเรือดำน้ำ (สาขา Mechanical/Piping และสาขา Electrical)(คลิกที่นี่...
ประกาศรายชื่อผู้สมัครและมีสิทธิ์สอบคัดเลือกกำลังพลเข้ารับการอบรม หลักสูตร Maintainer Training สำหรับโครงการจัดหาเรือดำน้ำ ณ สปจ.(คลิกที่นี่...
ประกาศกรมอู่ทหารเรือ เรื่อง ผลการสอบทหารกองประจำการเพื่อบรรจุเข้ารับราชการต่อจากเวลากองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๕(คลิกที่นี่...
ประกาศกรมอู่ทหารเรือ เรื่อง กำหนดหมายเลขสอบทหารกองประจำการเพื่อบรรจุเข้ารับราชการต่อจากเวลากองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๕(คลิกที่นี่...
ขอเชิญกำลังพล อร. ร่วมชมงาน วันรางวัลคุณภาพกองทัพเรือและนาวีวิจัย ประจำปี งป.64 ระหว่างวันที่ 6 - 10 ก.ย.64 (คลิกที่นี่...
ประกาศกรมอู่ทหารเรือ เรื่อง การสอบทหารกองประจำการเพื่อบรรจุเข้ารับราชการต่อจากเวลากองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๕ (คลิกที่นี่...
การเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง (คลิกที่นี่...
แผนกลยุทธ์การดำเนินการตามข้อกำหนดขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (คลิกที่นี่...
ประกาศกรมอู่ทหารเรือ เรื่อง ผลการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน สายวิทยาการ อร. ประจำปี ๒๕๖๔ (คลิกที่นี่...
ประกาศกรมอู่ทหารเรือ เรื่อง ผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (คลิกที่นี่...
ประกาศกรมอู่ทหารเรือ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (คลิกที่นี่...
ประกาศกรมอู่ทหารเรือ เรื่อง กำหนดการสอบ สถานที่ และข้อปฏิบัติในการสอบนายทหารสัญญาบัตร (นายทหาร ข) เพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี ๒๕๖๔ (คลิกที่นี่...
ประกาศกรมอู่ทหารเรือ เรื่อง กำหนดการสอบ สถานที่สอบ และแก้ไขเพิ่มเติมหมายเลขของผู้เข้าสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน สายวิทยาการ อร. ประจำปี ๒๕๖๔ (คลิกที่นี่...
ประกาศกรมอู่ทหารเรือ เรื่อง การสอบสัมภาษณ์และการสอบภาคปฏิบัติบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๖๔ (คลิกที่นี่...
ประกาศกรมอู่ทหารเรือ เรื่อง กำหนดหมายเลขสอบการสอบนายทหารสัญญาบัตร (นายทหาร ข) เพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี ๒๕๖๔ (คลิกที่นี่...
ประกาศกรมอู่ทหารเรือ เรื่อง กำหนดหมายเลขสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน สายวิทยาการ อร. ประจำปี ๒๕๖๔ (คลิกที่นี่...
รูปแบบ ส.ค.ส. ของกรมอู่ทหารเรือ ปี ๒๕๖๔(คลิกที่นี่...
เว็บไซต์ทดสอบระดับทักษะภาษาอังกฤษของตนเองเบื้องต้น(คลิกที่นี่...
คู่มือการปฏิบัติราชการนอกสถานที่(คลิกที่นี่...
มาตรการเข้มของตำรวจ(คลิกที่นี่...
พระปรมาภิไธย/พระนามาภิไธย คำอ่าน และสรรพนาม คำขึ้นต้น คำลงท้าย ในการกราบบังคมทูล/กราบทูล (คลิกที่นี่...
พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.๒๕๖๒(คลิกที่นี่...
โครงการวิจัยใบจักรเรือแบบ Voith Schneider (คลิกที่นี่...
แบบฟอร์มทะเบียนคุมทรัพย์สินสาย อร. (คลิกที่นี่.....
ขอความร่วมมือการใช้กระดาษเขียนข่าว โดยปฏิบัติตาม อทร.๕๕๐๑ คำแนะนำการใช้กระดาษเขียนข่าว (บสส.๔๐๑) พ.ศ.๒๕๔๑ (คลิกที่นี่....
Download แบบฟอร์มการเข้าชมพิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวงฯ (อ่านรายละเอียดที่นี่.....

 

      

         

     


      
Royal Thai Navy's Twitter Royal Thai Navy's Facebook Royal Thai Navy's YouTube Royal Thai Navy's Instragram Royal Thai Navy's TikTok Royal Thai Navy's Google+ Royal Thai Navy's Feedback Royal Thai Navy's TV

คุณเป็นผู้เยี่ยมชมคนที่ :
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.55


กองบรรณาธิการโฮมเพจ กรมอู่ทหารเรือ 2369/650 หมู่ 2 ท่าเรือจุกเสม็ด ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
โทร. 0 - 3843 - 2335 หรือ 0 - 2466 - 1180 ต่อ 78020-78086
ประชาสัมพันธ์ กรมอู่ทหารเรือ โทร. 0 - 3843 - 2335-8
E-mail : sarabun_mod0524@navy.mi.th


หรือ คุยกับกองบรรณาธิการโฮมเพจ ของอร.(Webmaster) :
chatchawan.ch@navy.mi.th หรือ chatthai01@gmail.com