หน่วยงานภายใน

ธุรการ

มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสาร รับ - ส่งเอกสาร บัญชีพล ของ ศพด.อร.

แผนกเทคนิค

มีหน้าที่ พิจารณาทางเทคนิคที่เกี่ยวกับพัสดุสายการช่าง จัดทำรายการพัสดุ รวบรวมมาตรฐานพัสดุและดำเนินการในเรื่องอัตราพัสดุสายการช่างเพื่อสนับสนุนหน่วยต่างๆ ในกองทัพเรือ

แผนกจัดหา

มีหน้าที่ ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุสายการช่าง และแลกเปลี่ยนพัสดุที่จำหน่ายบัญชีแล้วรวบรวมและดำเนินการ ด้านเอกสารซื้อขายและวิจัยราคาตลอดจนอำนวยความสะดวกในการดำเนินกรรมวิธีซื้อขายและติดตามผล

แผนกพัสดุ

มีหน้าที่ รับ เก็บรักษา จ่าย จ่ายยืม จัดส่ง อนุรักษ์ กู้ซ่อม และเสนอแนะการจำหน่ายพัสดุสายการช่าง ตลอดจนเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

แผนกควบคุม

มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับรวบรวม จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และการงบประมาณ ควบคุมการรับ การจ่าย และการทำบัญชีพัสดุ ตลอดจนดำเนินการในเรื่องกรรมวิธีข้อมูล

แผนกสำรวจและตรวจสอบ

มีหน้าที่ สำรวจ และ เสนอแนะเกี่ยวกับการ บริหารพัสดุสายการช่างของกองทัพเรือ และตรวจสอบพัสดุในคลังต่างๆ ของศูนย์พัสดุช่าง

ภารกิจ

ภารกิจ

ศูนย์พัสดุช่าง มีหน้าที่ รวบรวม และกำหนดความต้องการ จัดหา เก็บรักษา แจกจ่าย และจำหน่ายพัสดุสายการช่าง ตลอดจนเสนอแนะในด้านการบริหารพัสดุสายการช่างของกองทัพเรือ

ผู้บังคับบัญชา

  • ผอ.ศพด.อร.

    น.อ.พัลลภ จันทร์ตรี

  • รองฺ.ผอ.ศพด.อร.

    น.อ.ผดุง เนื่องจำนงค์

ระบบงานพัสดุติดต่อเราได้ที่...

ศูนย์พัสดุช่าง กรมอู่ทหารเรือ / Engineering Supply Center

เลขที่ 2369/650 หมู่ที่ 2
ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

โทรศัพท์ภายใน ทร. : 78309 / 78310

ตรวจพบปัญหาข้อขัดข้อง : กรุณาติดต่อ แผนกเทคนิค ศพด.อร.

© 2017 All Rights Reserved By -- ศพด.อร. -- | Design by W3layouts