เอกสารการจัดการความรู้ จากชุมชนนักปฏิบัติ กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ
 
 
ลำดับที่
ชื่อองค์ความรู้
DOWNLOAD
การลดภาระงานด้านงานการเบิกค่าใช้จ่ายยอดต่าง ๆ นการเปิดอบรมหลักสูตรประจำปีงบประมาณ
การปฐมนิเทศนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
การจัดการโครงการฝึก ศึกษา ประชุม สัมมนา และดูงาน ณ ต่างประเทศ ของ ทร.
การจัดการโครงการศึกษา อบรม ประชุม และสัมมนาของหน่วยต่าง ๆ ใน ทร.
การเบิกยืมและผลักใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในโครงการศึกษาของ ทร.
การจัดทำคำขอโครงการวิจัย และพัฒนาการทหาร
การจัดทำคำของบประมาณ ตำรา วรสาร และสื่อสิ่งพิมพ์ห้องสมุด
การเตรียมชิ้นงานสำหรับการตรวจสอบโครงสร้างทางจุลภาค
การสอบเทียบไมโครมิเตอร์
๑๐
การใช้เครื่อง Optical Emission Spectrometer
๑๑
การชุบแข็งเหล็กกล้าคาร์บอน AISI