"ธรรมดามีเรือแล้วต้องซ่อมได้เอง เป็นหลักของยุทธศาสตร์ ถ้าซ่อมไม่ได้เองก็ไม่ควรจะมี" พระดำรัสของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ระเบียบ / คำสั่ง / และคู่มือต่างๆ
 
   การถือกระบี่ และถุงมือในโอกาสต่าง ๆ
   ระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ พ.ศ.2558
   คู่มือการปฏิบัติงาน คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับ
   ข้อบังคับกลาโหมว่าด้วยการลา พ.ศ.2555
   ระเบียบ ทร.ว่าด้วยการใช้กำลังทหาร การเคลื่อนกำลังทหาร และการเตรียมพร้อม พ.ศ.2535
  คำสั่ง ทร.ที่ ๒๒๒/๒๕๕๕ เรื่อง การกำหนดบัญชีอัตราการเบิกจ่ายเครื่องแบบตามประเภทกำลังพล
  คำสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ 50/50 เรื่องการพัสดุ
  ระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2553
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จประจำปีของข้าราชการ ทหาร พ.ศ.2544
  คำอธิบายการใช้วงเงินจัดสรรเพื่อเบิกพัสดุสาย พธ.
  ระเบียบน้ำมันเชื้อเพลิง
  คู่มือการใช้งาน ระบบงานใบเบิกอิเล็กทรอนิกส์ พัสดุสายพลาธิการ (e-Supply)
  คู่มือการใช้งาน ระบบงานเบิกยุทธอาภรณ์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Uniform)
  พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ.2476