"ธรรมดามีเรือแล้วต้องซ่อมได้เอง เป็นหลักของยุทธศาสตร์ ถ้าซ่อมไม่ได้เองก็ไม่ควรจะมี" พระดำรัสของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
การฝึกร่วมของกองทัพเรือ
 
   การฝึกร่วมผสม แบบทวิภาคี SEA GARUDA 2019
   การฝึกร่วมผสม CARAT 2019
   การฝึกร่วมผสม AUSTHAI 2019