fdsf
aa


การฝึกในทะเล (SEA PHASE) ของการฝึกผสม CARAT 2019
มีขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 8 มิถุนายน พ.ศ.2562 ซึ่งกองเรือฟริเกตที่ 2 โดยมี พลเรือตรี ไพศาล มีศรี ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ
เป็นผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสม CARAT 2019 ได้มอบหมายให้ นาวาเอก อาทร ชะระภิญโญ รองผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 2
ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึก CARAT 2019 โดยมี นาวาเอก Matthew J. Jerbi ผู้บัญชาการกองเรือพิฆาตที่ ๗
กองทัพเรือสหรัฐฯ เป็นผู้นำฝ่ายสหรัฐฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ และขีดความสามารถขององค์บุคคล
องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี ซึ่งจะมีการวางแผน การฝึกและปฏิบัติการร่วมกันระหว่าง กองทัพเรือไทย กับ กองกำลังสหรัฐฯ
โดยมีหัวข้อการฝึกที่สำคัญได้แก่ การฝึกยุทธวิธีเรือดำน้ำขั้นพื้นฐาน การฝึกกวาดทุ่นระเบิด การฝึกยุทธวิธีตามลำน้ำการฝึกยิงเป้าพื้นน้ำ
การฝึกการป้องกันภัยทางอากาศ การฝึกปราบเรือดำน้ำ การฝึกดำน้ำและการถอดทำลายอมภัณฑ์ การฝึกตรวจค้น
การฝึกปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก และการสงครามเคมี-ชีวะ