fdsf
aa


กองทัพเรือ ฝึกผสม AUSTHAI 2019 ร่วมกองทัพเรือออสเตรเลีย สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพเรือทั้งสองประเทศ
วันที่ 22 เมษายน 2562 กองทัพเรือเปิดการฝึกผสม AUSTHAI 2019 ระหว่าง กองทัพเรือไทย กับ กองทัพเรือออสเตรเลีย
ณ ข้างเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
ทำการฝึกระหว่างวันที่ 22 – 28 เมษายน 2562 ฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบน ซึ่งการฝึกผสม AUSTHAI เป็นการฝึกแบบทวิภาคี
ระหว่าง กองทัพเรือไทย กับ กองทัพเรือออสเตรเลีย ซึ่งเป็นการฝึกการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างเรือ และอากาศยาน
โดยเน้นการฝึกในด้านสาขาสงครามผิวน้ำ สงครามใต้น้ำ และการป้องกันภัยทางอากาศ การตรวจค้น และการปฏิบัติการร่วมต่างๆ