fdsf
aa


กรมอู่ทหารเรือร่วมทอดผ้ากฐินสามัคคีเพื่อสร้างพระอุโบสถ ณ สำนักปฏิบัติธรรมเขาพลอย เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พ.ย.๖๔ ตรงกับขึ้น ๑๐ ค่ำเดือน ๑๒
โดยมี พลเรือโท วิโรจน์ นิลพงษ์ เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีฯ เพื่อเป็นการให้การสนับสนุนแผนส่งเสริมคุณธรรมพิทักษ์สถาบันศาสนา
และเป็นการส่งเสริมการสร้างความสงบสุขและความสมานฉันท์ของคนในชาติได้อย่างต่อเนื่อง จึงจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
กองทัพเรือกับชุมชน บ้าน วัด การทอดผ้ากฐินสามัคคีในครั้งนี้เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างอุโบสถ ๑ หลัง ขนาดกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๕ เมตร
เป็นอุโบสถทรงล้านนา งบประมาณก่อสร้าง ๔๐ ล้านบาท ให้แล้วเสร็จ เพื่อถวายแด่พระสงฆ์ทำสังฆกรรม สืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป