fdsf
aa


พล.ร.ต.สรายุทธิ์ ทับเทศ รอง จก.อร. เป็นประธานในการจัดการบรรยาย เรื่อง การจัดทำร่าง TOR และการบริหารสัญญา
ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ โดยเรียนเชิญวิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดระยองมาเป็นผู้บรรยาย
ณ ห้องประชุม ๑ อาคาร บก.อรม.อร. อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี เมื่อ ๒๔ พ.ย.๖๔