fdsf
aa

           


พลเรือโท สุทธิศักดิ์ บุตรนาค เจ้ากรมอู่ทหารเรือ และผู้บังคับบัญชาของกรมอู่ทหารเรือ ให้การต้อนรับ
คณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร
เดินทางมาศึกษาดูงาน ในด้านการบริหารงบประมาณในการซ่อมบำรุงรักษาเรือรบของกองทัพเรือ
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทำรายงานเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร
กรมอู่ทหารเรือ ได้จัดให้มีการบรรยายสรุป พร้อมตอบข้อซักถาม เรื่องการบำรุงรักษา การซ่อมบำรุง ตลอดจนการติดตาม
ตรวจสอบประสิทธิภาพในการซ่อมบำรุงเรือรบของกองทัพเรือ รวมทั้งได้นำชมการซ่อมบำรุงเรือรบของกองทัพเรือ
ณ บริเวณอู่แห้งของอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุร เมื่อ ๒ ก.พ.๖๖