fdsf
aa


กรมอู่ทหารเรือ โดย อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เคลื่อนย้าย ร.ล.ตากสิน ออกจากอู่แห้งและเข้าซ่อมหน้าท่า
ณ อรม.อร. ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อ ๙ ก.ย.๖๕