fdsf
aa

       


พลเรือโท สุทธิศักดิ์ บุตรนาค เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการกรมอู่ทหารเรือ
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และรับทราบสภาพการปฏิบัติงาน อุปสรรค และข้อขัดข้องในการสนับสนุนการซ่อมทำของหน่วย
ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในหน่วย
ณ พื้นที่ นรข.เขตเชียงราย จว.เชียงราย เมื่อ ๒๑ ก.พ.๖๖