fdsf
aa


การปรับมาตราการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)
เริ่ม ๑๐ พ.ค.๖๕ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง


แนวทางการปฏิบัติในการเดินทางเข้า-ออกประเทศไทยของกำลังพล ทร.
เริ่มใช้ ๑๘ พ.ค.๖๕ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง