ผู้บังคับบัญชา
อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ
ชุดที่ 11


พล.ร.ต. วิทยา ละออจันทร์
ผอ.อรม.อร.
1 ต.ค.2558 - 30 ก.ย.2560


น.อ.วรวัฒน์ สุขชัย
รอง ผอ.อรม.อร.(บริหาร)
1 เม.ย.2558 - 30 ก.ย.2560
น.อ.เอก สารสาส
รอง ผอ.อรม.อร.(เทคนิค)
1 เม.ย.2558 -30 ก.ย.2560
น.อ.สมัคร ปุระโน
หัวหน้านายทหารฝ่ายอำนวยการ อรม.อร.
1 ต.ค.2559 - 30 ก.ย.2560