หัวหน้ากอง   น.อ.สุรศักดิ์ วรรณา

รองหัวหน้ากอง   -

หน้าที่

รวบรวมและเสนอความต้องการ ควบคุม ตรวจสอบ จัดหา เก็บรักษา แจกและจำหน่ายพัสดุสายการช่าง ตลอดจนจัดทำบัญชีควบคุมและสถิติ

การจัดหน่วย