ผู้อำนวยการกอง   น.อ.ดำรงศักดิ์ ธงตะทบ

รองผู้อำนวยการกอง   น.อ.รุ่งศักดิ์ อภิสุนทรางกูร

หน้าที่

วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับการส่งกำลังบำรุง งานโครงการ และงบประมาณ จัดทำบัญชีทุน และการตรวจสอบภายใน

การจัดหน่วย