ตัวอย่าง
ไฟล์
ตัวอย่างบันทึกรายงานขอซ่อมทำคอมพิวเตอร์ (ส่งพร้อมกับไฟล์รูป)
FileReport
ตัวอย่างรูปที่ต้องแนบพร้อมรายงานขอซ่อมทำ
FilePicture