E1 Online
การต่อเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งลำที่ 2
  • คุณลักษณะทั่วไป
  • ผังการบริหารโครงการ
  • แนวทางการสร้าเรือ
  • แผนการต่อเรือ
  • พื้นที่และเครื่องมือต่อเรือ
  • ความก้าวหน้าโครงการ
  • พิธีวางกระดูกงูเรือ