RTND LOGO
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ ประกาศกรมอู่ทหารเรือ
2566 เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ลงวันที่ 6 ก.พ. 66
2566 เผยแพร่แผนการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กลยุทธ์ด้านการส่งกำลังบำรุง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 25 ม.ค. 66
2566 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ลงวันที่ 7 ต.ค. 65
2566 เผยแพร่แผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ลงวันที่ 23 ก.ย. 65
2566 เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 23 ก.ย. 65
ปีงบประมาณ ประกาศกรมอู่ทหารเรือ
2565 เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาน พ.ศ.2565 ลงวันที่ 24 ส.ค. 65
2565 เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลงวันที่ 11 ส.ค. 65
2565 เผยแพร่แผนการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กลยุทธ์ด้านการส่งกำลังบำรุง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 30 มิ.ย. 65
2565 เผยแพร่แผนการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กลยุทธ์ด้านการส่งกำลังบำรุง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 31 พ.ค. 65
2565 เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลงวันที่ 30 พ.ค. 65
2565 เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลงวันที่ 11 พ.ค. 65
2565 เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลงวันที่ 6 พ.ค. 65
2565 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลงวันที่ 19 เม.ย. 65
2565 เผยแพร่แผนการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กลยุทธ์ด้านการส่งกำลังบำรุง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 14 มี.ค. 65
2565 เผยแพร่แผนการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กลยุทธ์ด้านการส่งกำลังบำรุง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 25 ก.พ. 65
2565 เผยแพร่แผนการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กลยุทธ์ด้านการส่งกำลังบำรุง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 19 ม.ค. 65
2565 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลงวันที่ 15 ธ.ค. 64
2565 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลงวันที่ 21 ก.ย. 64
2565 เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลงวันที่ 21 ก.ย. 64
2565 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลงวันที่ 3 ก.ย. 64
2565 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กลยุทธ์ด้านการส่งกำลังบำรุง ลงวันที่ 3 ก.ย. 64
ปีงบประมาณ ประกาศกรมอู่ทหารเรือ
2564 เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 13 ส.ค. 64
2564 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ลงวันที่ 30 ก.ค. 64
2564 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 8 ก.ค. 64
2564 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ลงวันที่ 2 มิ.ย. 64
2564 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ลงวันที่ 13 พ.ค. 64
2564 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ลงวันที่ 13 พ.ค. 64
2564 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ลงวันที่ 23 เม.ย. 64
2564 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ลงวันที่ 23 ก.พ. 64
2564 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 12 ม.ค. 64
2564 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 17 ธ.ค. 63
2564 เผยแพร่แผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 26 ต.ค. 63
2564 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 26 ต.ค. 63
2564 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กลยุทธ์ด้านการส่งกำลังบำรุง ประจำปีงบประมาณ 64 ลงวันที่ 20 ต.ค. 63
2564 เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 20 ต.ค. 63
2564 เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 20 ต.ค. 63
ปีงบประมาณ ประกาศกรมอู่ทหารเรือ
2563 เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 29 ก.ค. 63
2563 เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 25 มิ.ย. 63
2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 25 มิ.ย. 63
2563 เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 20 พ.ค. 63
2563 เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 14 พ.ค. 63
2563 เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 24 เม.ย. 63
2563 เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกรมอู่ทหารเรือ ลงวันที่ 25 ธ.ค. 62
2563 เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกรมอู่ทหารเรือ ลงวันที่ 17 ธ.ค. 62
2563 เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกรมอู่ทหารเรือ ลงวันที่ 28 ต.ค. 62
2563 เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 28 ต.ค. 62
2563 เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 7 ต.ค. 62
ปีงบประมาณ ประกาศกรมอู่ทหารเรือ
2562 เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 9 ก.ค. 62
2562 เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 2 ก.ค. 62
2562 เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 6 มิ.ย. 62
2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 8 ม.ค. 62
2562 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 15 พ.ย. 61
2562 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 17 ก.ย. 61
2562 เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 4 มี.ค. 61
2562 เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 11 ส.ค. 61
2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 29 ส.ค. 61
ปีงบประมาณ ประกาศกรมอู่ทหารเรือ
2561 เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ตามแผนการจัดจ้างภายใต้แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 3 ก.ย. 61
2561 เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 3 ส.ค. 61
2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 20 ก.ค. 61
2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 26 มิ.ย. 61
2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 31 พ.ค. 61
2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 30 พ.ค. 61
2561 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง กลยุทธ์ด้านการส่งกำลังบำรุง (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 61 ลงวันที่ 22 พ.ค. 61
2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 22 พ.ค. 61
2561 เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 24 เม.ย. 61
2561 เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 10 เม.ย. 61
2561 แก้ไขประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 23 ก.พ. 61
2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 30 พ.ย. 60
2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 17 พ.ย. 60
2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 14 พ.ย. 60
2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 1 พ.ย. 60
2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 17 ต.ค. 60
2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 11 ต.ค. 60
2561 แผนกลยุทธ์ด้านการกำหนดยุทธศาสตร์ และโครงสร้างกำลังรบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 31 ส.ค. 60
ปีงบประมาณ ประกาศกรมอู่ทหารเรือ
2560 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครื่องแยกน้ำ-น้ำมันท้องเรือ (Oily Water Separator) ให้แก่ ร.ล.จักรีนฤเบศร จำนวน 1 ชุดเครื่อง ลงวันที่ 31 ส.ค. 60