RTND LOGO
สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง กรมอู่ทหารเรือ
ปีงบประมาณ 2566
ลำดับ ประจำเดือน ผลการจัดซื้อ ผลการจัดจ้าง
1 ตุลาคม 2565 ไม่มีผลการจัดจ้าง
2 พฤศจิกายน 2565 ไม่มีผลการจัดจ้าง
3 ธันวาคม 2565 ไม่มีผลการจัดซื้อ
4 มกราคม 2566 ไม่มีผลการจัดซื้อ ไม่มีผลการจัดจ้าง
5 กุมภาพันธ์ 2566 ไม่มีผลการจัดซื้อ ไม่มีผลการจัดจ้าง
6 มีนาคม 2566 ไม่มีผลการจัดซื้อ ไม่มีผลการจัดจ้าง
7 เมษายน 2566 ไม่มีผลการจัดซื้อ ไม่มีผลการจัดจ้าง
8 พฤษภาคม 2566 ไม่มีผลการจัดซื้อ ไม่มีผลการจัดจ้าง
9 มิถุนายน 2566 ไม่มีผลการจัดซื้อ ไม่มีผลการจัดจ้าง
10 กรกฏาคม 2566 ไม่มีผลการจัดซื้อ ไม่มีผลการจัดจ้าง
11 สิงหาคม 2566 ไม่มีผลการจัดซื้อ ไม่มีผลการจัดจ้าง
12 กันยายน 2566 ไม่มีผลการจัดซื้อ ไม่มีผลการจัดจ้าง
ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ ประจำเดือน ผลการจัดซื้อ ผลการจัดจ้าง
1 ตุลาคม 2564 ไม่มีผลการจัดจ้าง
2 พฤศจิกายน 2564 ไม่มีผลการจัดซื้อ
3 ธันวาคม 2564 ไม่มีผลการจัดจ้าง
4 มกราคม 2565 ไม่มีผลการจัดจ้าง
5 กุมภาพันธ์ 2565 ไม่มีผลการจัดจ้าง
6 มีนาคม 2565 ไม่มีผลการจัดจ้าง
7 เมษายน 2565 ไม่มีผลการจัดซื้อ ไม่มีผลการจัดจ้าง
8 พฤษภาคม 2565 ไม่มีผลการจัดจ้าง
9 มิถุนายน 2565 ไม่มีผลการจัดจ้าง
10 กรกฏาคม 2565 ไม่มีผลการจัดจ้าง
11 สิงหาคม 2565 ไม่มีผลการจัดจ้าง
12 กันยายน 2565 ไม่มีผลการจัดซื้อ ไม่มีผลการจัดจ้าง
ปีงบประมาณ 2564
ลำดับ ประจำเดือน ผลการจัดซื้อ ผลการจัดจ้าง
1 ตุลาคม 2563 ไม่มีผลการจัดซื้อ ไม่มีผลการจัดจ้าง
2 พฤศจิกายน 2563 ไม่มีผลการจัดซื้อ ไม่มีผลการจัดจ้าง
3 ธันวาคม 2563 ไม่มีผลการจัดซื้อ ไม่มีผลการจัดจ้าง
4 มกราคม 2564 ไม่มีผลการจัดจ้าง
5 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่มีผลการจัดจ้าง
6 มีนาคม 2564 ไม่มีผลการจัดจ้าง
7 เมษายน 2564 ไม่มีผลการจัดจ้าง
8 พฤษภาคม 2564 ไม่มีผลการจัดซื้อ ไม่มีผลการจัดจ้าง
9 มิถุนายน 2564 ไม่มีผลการจัดจ้าง
10 กรกฏาคม 2564 ไม่มีผลการจัดจ้าง
11 สิงหาคม 2564 ไม่มีผลการจัดซื้อ ไม่มีผลการจัดจ้าง
12 กันยายน 2564 ไม่มีผลการจัดซื้อ ไม่มีผลการจัดจ้าง
ปีงบประมาณ 2563
ลำดับ ประจำเดือน ผลการจัดซื้อ ผลการจัดจ้าง
1 ตุลาคม 2562 ไม่มีผลการจัดซื้อ ไม่มีผลการจัดจ้าง
2 พฤศจิกายน 2562 ไม่มีผลการจัดซื้อ ไม่มีผลการจัดจ้าง
3 ธันวาคม 2562 ไม่มีผลการจัดซื้อ ไม่มีผลการจัดจ้าง
4 มกราคม 2563 ไม่มีผลการจัดซื้อ ไม่มีผลการจัดจ้าง
5 กุมภาพันธ์ 2563 ไม่มีผลการจัดจ้าง
6 มีนาคม 2563
7 เมษายน 2563
8 พฤษภาคม 2563 ไม่มีผลการจัดซื้อ
9 มิถุนายน 2563 ไม่มีผลการจัดจ้าง
10 กรกฏาคม 2563 ไม่มีผลการจัดซื้อ
11 สิงหาคม 2563
12 กันยายน 2563 ไม่มีผลการจัดซื้อ
ปีงบประมาณ 2562
ลำดับ ประจำเดือน ผลการจัดซื้อ ผลการจัดจ้าง
1 ตุลาคม 2561 ไม่มีผลการจัดซื้อ ไม่มีผลการจัดจ้าง
2 พฤศจิกายน 2561 ไม่มีผลการจัดซื้อ ไม่มีผลการจัดจ้าง
3 ธันวาคม 2561 ไม่มีผลการจัดจ้าง
4 มกราคม 2562
5 กุมภาพันธ์ 2562
6 มีนาคม 2562 ไม่มีผลการจัดจ้าง
7 เมษายน 2562 ไม่มีผลการจัดซื้อ ไม่มีผลการจัดจ้าง
8 พฤษภาคม 2562 ไม่มีผลการจัดจ้าง
9 มิถุนายน 2562 ไม่มีผลการจัดซื้อ ไม่มีผลการจัดจ้าง
10 กรกฏาคม 2562 ไม่มีผลการจัดซื้อ ไม่มีผลการจัดจ้าง
11 สิงหาคม 2562 ไม่มีผลการจัดจ้าง
12 กันยายน 2562 ไม่มีผลการจัดซื้อ ไม่มีผลการจัดจ้าง
ปีงบประมาณ 2561
ลำดับ ประจำเดือน ผลการจัดซื้อ ผลการจัดจ้าง
1 ตุลาคม 2560 ไม่มีผลการจัดซื้อ ไม่มีผลการจัดจ้าง
2 พฤศจิกายน 2560 ไม่มีผลการจัดซื้อ ไม่มีผลการจัดจ้าง
3 ธันวาคม 2560 ไม่มีผลการจัดจ้าง
4 มกราคม 2561 ไม่มีผลการจัดจ้าง
5 กุมภาพันธ์ 2561 ไม่มีผลการจัดจ้าง
6 มีนาคม 2561 ไม่มีผลการจัดจ้าง
7 เมษายน 2561 ไม่มีผลการจัดจ้าง
8 พฤษภาคม 2561
9 มิถุนายน 2561
10 กรกฏาคม 2561
11 สิงหาคม 2561
12 กันยายน 2561 ไม่มีผลการจัดซื้อ ไม่มีผลการจัดจ้าง
ปีงบประมาณ 2560
ลำดับ ประจำเดือน ผลการจัดซื้อ ผลการจัดจ้าง
1 ตุลาคม 2559 ไม่มีผลการจัดซื้อ ไม่มีผลการจัดจ้าง
2 พฤศจิกายน 2559 ไม่มีผลการจัดจ้าง
3 ธันวาคม 2559 ไม่มีผลการจัดจ้าง
4 มกราคม 2560 ไม่มีผลการจัดจ้าง
5 กุมภาพันธ์ 2560 ไม่มีผลการจัดซื้อ ไม่มีผลการจัดจ้าง
6 มีนาคม 2560 ไม่มีผลการจัดซื้อ ไม่มีผลการจัดจ้าง
7 เมษายน 2560 ไม่มีผลการจัดซื้อ ไม่มีผลการจัดจ้าง
8 พฤษภาคม 2560 ไม่มีผลการจัดซื้อ ไม่มีผลการจัดจ้าง
9 มิถุนายน 2560 ไม่มีผลการจัดซื้อ
10 กรกฏาคม 2560 ไม่มีผลการจัดซื้อ ไม่มีผลการจัดจ้าง
11 สิงหาคม 2560 ไม่มีผลการจัดซื้อ ไม่มีผลการจัดจ้าง
12 กันยายน 2560 ไม่มีผลการจัดซื้อ ไม่มีผลการจัดจ้าง