fdsf
aa

s

:: สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ของกรมอู่ทหารเรือ ::

ปีงบประมาณ 2565
ลำดับ
ประจำเดือน
ผลการจัดซื้อ
ผลการจัดจ้าง
1
       ตุลาคม 2564
ไม่มีผลการจัดจ้าง
2
       พฤศจิกายน 2564
ไม่มีผลการจัดซื้อ
3
       ธันวาคม 2564
ไม่มีผลการจัดจ้าง
4
       มกราคม 2565
ไม่มีผลการจัดจ้าง
5
       กุมภาพันธ์ 2565
ไม่มีผลการจัดจ้าง
5
       มีนาคม 2565
ไม่มีผลการจัดจ้าง
5
       เมษายน 2565
ไม่มีผลการจัดซื้อ
ไม่มีผลการจัดจ้าง
5
       พฤษภาคม 2565
ไม่มีผลการจัดจ้าง
5
       มิถุนายน 2565
ไม่มีผลการจัดจ้าง
5
       กรกฎาคม 2565
ไม่มีผลการจัดจ้าง
5
       สิงหาคม 2565
ไม่มีผลการจัดจ้าง
       
 
ปีงบประมาณ 2564
ลำดับ
ประจำเดือน
ผลการจัดซื้อ
ผลการจัดจ้าง
1
       ตุลาคม 2563
ไม่มีผลการจัดซื้อ
ไม่มีผลการจัดจ้าง
2
       พฤศจิกายน 2563
ไม่มีผลการจัดซื้อ
ไม่มีผลการจัดจ้าง
3
       ธันวาคม 2563
ไม่มีผลการจัดซื้อ
ไม่มีผลการจัดจ้าง
4
       มกราคม 2564
ไม่มีผลการจัดจ้าง
5
       กุมภาพันธ์ 2564
ไม่มีผลการจัดจ้าง
6
       มีนาคม 2564
ไม่มีผลการจัดจ้าง
7
       เมษายน 2564
ไม่มีผลการจัดจ้าง
8
       พฤษภาคม 2564
ไม่มีผลการจัดซื้อ
ไม่มีผลการจัดจ้าง
9
       มิถุนายน 2564
ไม่มีผลการจัดจ้าง
10
       กรกฎาคม 2564
ไม่มีผลการจัดจ้าง
11
       สิงหาคม 2564
ไม่มีผลการจัดซื้อ
ไม่มีผลการจัดจ้าง
12
       กันยายน 2564
ไม่มีผลการจัดซื้อ
ไม่มีผลการจัดจ้าง
       
 
ปีงบประมาณ 2563
ลำดับ
ประจำเดือน
ผลการจัดซื้อ
ผลการจัดจ้าง
1
       ตุลาคม 2562
ไม่มีผลการจัดซื้อ
ไม่มีผลการจัดจ้าง
2
       พฤศจิกายน 2562
ไม่มีผลการจัดซื้อ
ไม่มีผลการจัดจ้าง
3
       ธันวาคม 2562
ไม่มีผลการจัดซื้อ
ไม่มีผลการจัดจ้าง
4
       มกราคม 2563
ไม่มีผลการจัดซื้อ
ไม่มีผลการจัดจ้าง
5
       กุมภาพันธ์ 2563
ไม่มีผลการจัดจ้าง
6
       มีนาคม 2563
7
       เมษายน 2563
8
       พฤษภาคม 2563
ไม่มีผลการจัดซื้อ
9
       มิถุนายน 2563
ไม่มีผลการจัดจ้าง
10
       กรกฎาคม 2563
ไม่มีผลการจัดซื้อ
11
       สิงหาคม 2563
12
       กันยายน 2563
ไม่มีผลการจัดซื้อ
       
 
ปีงบประมาณ 2562
ลำดับ
ประจำเดือน
ผลการจัดซื้อ
ผลการจัดจ้าง
1
       ตุลาคม 2561
ไม่มีผลการจัดซื้อ
ไม่มีผลการจัดจ้าง
2
       พฤศจิกายน 2561
ไม่มีผลการจัดจ้าง
3
       ธันวาคม 2561
ไม่มีผลการจัดจ้าง
4
       มกราคม 2562
5
       กุมภาพันธ์ 2562
6
       มีนาคม 2562
ไม่มีผลการจัดจ้าง
7
       เมษายน 2562
ไม่มีผลการจัดซื้อ
ไม่มีผลการจัดจ้าง
8
       พฤษภาคม 2562
ไม่มีผลการจัดจ้าง
9
       มิถุนายน 2562
ไม่มีผลการจัดซื้อ
ไม่มีผลการจัดจ้าง
10
       กรกฎาคม 2562
ไม่มีผลการจัดซื้อ
ไม่มีผลการจัดจ้าง
11
      สิงหาคม 2562
ไม่มีผลการจัดจ้าง
12
      กันยายน 2562
ไม่มีผลการจัดซื้อ
ไม่มีผลการจัดจ้าง
       
       
 
ปีงบประมาณ 2561
ลำดับ
ประจำเดือน
ผลการจัดซื้อ
ผลการจัดจ้าง
1
       ตุลาคม 2560
ไม่มีผลการจัดซื้อ
ไม่มีผลการจัดจ้าง
2
       พฤศจิกายน 2560
ไม่มีผลการจัดซื้อ
ไม่มีผลการจัดจ้าง
3
       ธันวาคม 2560
ไม่มีผลการจัดจ้าง
4
       มกราคม 2561
ไม่มีผลการจัดจ้าง
5
       กุมภาพันธ์ 2561
ไม่มีผลการจัดจ้าง
6
       มีนาคม 2561
ไม่มีผลการจัดจ้าง
7
       เมษายน 2561
ไม่มีผลการจัดจ้าง
8
       พฤษภาคม 2561
9
       มิถุนายน 2561
10
       กรกฎาคม 2561
11
       สิงหาคม 2561
12
       กันยายน 2561
ไม่มีผลการจัดซื้อ
ไม่มีผลการจัดจ้าง
      
 
ปีงบประมาณ 2560
ลำดับ
ประจำเดือน
ผลการจัดซื้อ
ผลการจัดจ้าง
1
       ตุลาคม 2559
ไม่มีผลการจัดซื้อ
ไม่มีผลการจัดจ้าง
2
       พฤศจิกายน 2559
ไม่มีผลการจัดจ้าง
3
       ธันวาคม 2559
ไม่มีผลการจัดจ้าง
4
       มกราคม 2560
ไม่มีผลการจัดจ้าง
5
       กุมภาพันธ์ 2560
ไม่มีผลการจัดจ้าง
6
       มีนาคม 2560
ไม่มีผลการจัดจ้าง
7
       เมษายน 2560
ไม่มีผลการจัดจ้าง
8
       พฤษภาคม 2560
ไม่มีผลการจัดซื้อ
ไม่มีผลการจัดจ้าง
9
       มิถุนายน 2560
ไม่มีผลการจัดซื้อ
10
      กรกฎาคม 2560
ไม่มีผลการจัดซื้อ
ไม่มีผลการจัดจ้าง
11
      สิงหาคม 2560
ไม่มีผลการจัดซื้อ
ไม่มีผลการจัดจ้าง
12
      กันยายน 2560
ไม่มีผลการจัดซื้อ
ไม่มีผลการจัดจ้าง
      
 
ปีงบประมาณ 2559
ลำดับ
ประจำเดือน
ผลการจัดซื้อ
ผลการจัดจ้าง
1
       ตุลาคม 2558
ไม่มีผลการจัดซื้อ
ไม่มีผลการจัดจ้าง
2
       พฤศจิกายน 2558
ไม่มีผลการจัดจ้าง
3
       ธันวาคม 2558
ไม่มีผลการจัดจ้าง
4
       มกราคม 2559
ไม่มีผลการจัดจ้าง
5
       กุมภาพันธ์ 2559
ไม่มีผลการจัดจ้าง
6
       มีนาคม 2559
ไม่มีผลการจัดจ้าง
7
       เมษายน 2559
ไม่มีผลการจัดซื้อ
ไม่มีผลการจัดจ้าง
8
       พฤษภาคม 2559
ไม่มีผลการจัดซื้อ
ไม่มีผลการจัดจ้าง
9
       มิถุนายน 2559
ไม่มีผลการจัดจ้าง
10
       กรกฎาคม 2559
ไม่มีผลการจัดซื้อ
ไม่มีผลการจัดจ้าง
11
       สิงหาคม 2559
ไม่มีผลการจัดซื้อ
ไม่มีผลการจัดจ้าง
12
       กันยายน 2559
ไม่มีผลการจัดจ้าง
       
 
ปีงบประมาณ 2558
ลำดับ
ประจำเดือน
ผลการจัดซื้อ
ผลการจัดจ้าง
1
       ตุลาคม 2557
ไม่มีผลการจัดซื้อ
ไม่มีผลการจัดจ้าง
2
       พฤศจิกายน 2557
ไม่มีผลการจัดซื้อ
ไม่มีผลการจัดจ้าง
3
       ธันวาคม 2557
ไม่มีผลการจัดจ้าง
4
       มกราคม 2558
ไม่มีผลการจัดจ้าง
5
       กุมภาพันธ์ 2558
6
       มีนาคม 2558
ไม่มีผลการจัดจ้าง
7
       เมษายน 2558
8
       พฤษภาคม 2558
ไม่มีผลการจัดจ้าง
9
       มิถุนายน 2558
ไม่มีผลการจัดจ้าง
10
       กรกฎาคม 2558
11
       สิงหาคม 2558
ไม่มีผลการจัดซื้อ
ไม่มีผลการจัดจ้าง
12
       กันยายน 2558
ไม่มีผลการจัดซื้อ
ไม่มีผลการจัดจ้าง
        
 
ปีงบประมาณ 2557
ลำดับ
ประจำเดือน
ผลการจัดซื้อ
ผลการจัดจ้าง
1
       ตุลาคม 2556
ไม่มีผลการจัดซื้อ
ไม่มีผลการจัดจ้าง
2
       พฤศจิกายน 2556
ไม่มีผลการจัดซื้อ
ไม่มีผลการจัดจ้าง
3
       ธันวาคม 2556
ไม่มีผลการจัดซื้อ
4
       มกราคม 2557
ไม่มีผลการจัดจ้าง
5
       กุมภาพันธ์ 2557
6
       มีนาคม 2557
ไม่มีผลการจัดจ้าง
7
       เมษายน 2557
ไม่มีผลการจัดจ้าง
8
       พฤษภาคม 2557
ไม่มีผลการจัดจ้าง
9
       มิถุนายน 2557
ไม่มีผลการจัดจ้าง
10
       กรกฎาคม 2557
ไม่มีผลการจัดจ้าง
11
       สิงหาคม 2557
ไม่มีผลการจัดจ้าง
12
       กันยายน 2557
ไม่มีผลการจัดจ้าง
       
 
ปีงบประมาณ 2556
ลำดับ
ประจำเดือน
ผลการจัดซื้อ
ผลการจัดจ้าง
1
       ตุลาคม 2555
ไม่มีผลการจัดซื้อ
ไม่มีผลการจัดจ้าง
2
       พฤศจิกายน 2555
ไม่มีผลการจัดซื้อ
ไม่มีผลการจัดจ้าง
3
       ธันวาคม 2555
ไม่มีผลการจัดซื้อ
ไม่มีผลการจัดจ้าง
4
       มกราคม 2556
ไม่มีผลการจัดจ้าง
5
       กุมภาพันธ์ 2556
6
       มีนาคม 2556
7
       เมษายน 2556
8
       พฤษภาคม 2556
ไม่มีผลการจัดจ้าง
9
       มิถุนายน 2556
ไม่มีผลการจัดซื้อ
ไม่มีผลการจัดจ้าง
10
       กรกฎาคม 2556
ไม่มีผลการจัดจ้าง
11
       สิงหาคม 2556
12
       กันยายน 2556
ไม่มีผลการจัดจ้าง
 
ปีงบประมาณ 2555
ลำดับ
ประจำเดือน
ผลการจัดซื้อ
ผลการจัดจ้าง
1
       ตุลาคม 2554
ไม่มีผลการจัดซื้อ
ไม่มีผลการจัดจ้าง
2
       พฤศจิกายน 2554
ไม่มีผลการจัดซื้อ
ไม่มีผลการจัดจ้าง
3
       ธันวาคม 2554
ไม่มีผลการจัดซื้อ
ไม่มีผลการจัดจ้าง
4
       มกราคม 2555
ไม่มีผลการจัดจ้าง
5
       กุมภาพันธ์ 2555
ไม่มีผลการจัดจ้าง
6
       มีนาคม 2555
ไม่มีผลการจัดจ้าง
7
       เมษายน 2555
8
      พฤษภาคม 2555
ไม่มีผลการจัดจ้าง
9
      มิถุนายน 2555
ไม่มีผลการจัดจ้าง
10
      กรกฎาคม 2555
11
      สิงหาคม 2555
ไม่มีผลการจัดจ้าง
12
      กันยายน 2555
ไม่มีผลการจัดจ้าง
       
 
ปีงบประมาณ 2554
ลำดับ
ประจำเดือน
ผลการจัดซื้อ
ผลการจัดจ้าง
1
       ตุลาคม 2553
ไม่มีผลการจัดซื้อ
ไม่มีผลการจัดจ้าง
2
       พฤศจิกายน 2553
ไม่มีผลการจัดซื้อ
ไม่มีผลการจัดจ้าง
3
       ธันวาคม 2553
ไม่มีผลการจัดจ้าง
4
       มกราคม 2554
5
       กุมภาพันธ์ 2554
6
       มีนาคม 2554
7
       เมษายน 2554
8
       พฤษภาคม 2554
9
       มิถุนายน 2554
10
       กรกฎาคม 2554
ไม่มีผลการจัดซื้อ
ไม่มีผลการจัดจ้าง
11
       สิงหาคม 2554
ไม่มีผลการจัดซื้อ
ไม่มีผลการจัดจ้าง
12
       กันยายน 2554
ไม่มีผลการจัดซื้อ
       
ปีงบประมาณ 2553
ลำดับ
ประจำเดือน
ผลการจัดซื้อ
ผลการจัดจ้าง
1
       ตุลาคม 2552
ไม่มีผลการจัดซื้อ
ไม่มีผลการจัดจ้าง
2
       พฤศจิกายน 2552
ไม่มีผลการจัดจ้าง
3
       ธันวาคม 2552
ไม่มีผลการจัดจ้าง
4
       มกราคม 2553
5
       กุมภาพันธ์ 2553
6
       มีนาคม 2553
7
       เมษายน 2553
ไม่มีผลการจัดจ้าง
8
       พฤษภาคม 2553
9
       มิถุนายน 2553
10
       กรกฎาคม 2553
ไม่มีผลการจัดจ้าง
11
       สิงหาคม 2553
12
       กันยายน 2553
ไม่มีผลการจัดจ้าง
 
ปีงบประมาณ 2552
ลำดับ
ประจำเดือน
ผลการจัดซื้อ
ผลการจัดจ้าง
1
       ตุลาคม 2551
ไม่มีผลการจัดซื้อ
2
       พฤศจิกายน 2551
ไม่มีผลการจัดซื้อ
 
3
       ธันวาคม 2551
 
4
       มกราคม 2552
 
5
       กุมภาพันธ์ 2552
 
6
       มีนาคม 2552
 
7
       เมษายน 2552
 
8
       พฤษภาคม 2552
 
9
       มิถุนายน 2552
 
10
       กรกฎาคม 2552
 
11
       สิงหาคม 2552
ไม่มีผลการจัดซื้อ
 
12
       กันยายน 2552
ไม่มีผลการจัดซื้อ