"ธรรมดามีเรือแล้วต้องซ่อมได้เอง เป็นหลักของยุทธศาสตร์ ถ้าซ่อมไม่ได้เองก็ไม่ควรจะมี" พระดำรัสของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
นโยบายผู้บังคับบัญชา
 
   นโยบายกองทัพเรือ งป.๖๓
   นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ งป.๖๓
   นโยบายเจ้ากรมอู่ทหารเรือ งป.๖๓
   แผนการดำเนินกลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์ อร. พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๗ ในมิติของการปฏิบัติราชการ ๔ มิติ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
   ยุทธศาสตร์กรมอู่ทหารเรือ พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๗
   แบบฟอร์มกระบวนการสร้างคุณค่า(Core Process) และแบบฟอร์มกระบวนการสนับสนุน(Support Process) ของ อร.

 

Work Flow Work Manual ของ อร.
 
   Work Flow CP1
   CP1 กระบวนการซ่อมเรือ | CP1.1 การวางแผนการซ่อมเรือ | CP1.2 กระบวนการดำเนินการซ่อมเรือ | CP1.3 กระบวนการส่งมอบเรือ | CP1.4 กระบวนการติดตามและประเมินผล
   Work Flow CP2
   CP2 กระบวนการสร้างเรือ | CP2.1 การกำหนดความต้องการ | CP2.2 การวางแผนการสร้างเรือ | CP2.3 การดำเนินการสร้างเรือ | CP2.4 การส่งมอบเรือ
   Work Flow CP3
   CP3 กระบวนการสนับสนุนพัสดุสาย อร. | CP3.1 การกำหนดความต้องการ | CP3.2 การจัดหา | CP3.3 การจัดเก็บ | CP3.4 การแจกจ่าย | CP3.5 การจำหน่าย
   Work Flow CP4
    CP4.1 กระบวนการผลิตนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ | CP4.2 กระบวนการอบรมตามแนวทางการรับราชการ | CP4.3 กระบวนการเพิ่มพูนความรู้ให้กับกำลังพล

 

บทความเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
 
   หัวข้อปฏิบัติการข่าวสารที่ ๑ เรื่อง "ร่วมเดินหน้าการปฏิบัติตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ"
   หัวข้อปฏิบัติการข่าวสารที่ ๒ เรื่อง "การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นเรื่องง่าย ๆ "
   หัวข้อปฏิบัติการข่าวสารที่ ๓ เรื่อง "การประเมินผลไม่ใช่เรื่องที่เป็นการเพิ่มภาระและไม่ยุ่งยาก "
  หัวข้อปฏิบัติการข่าวสารที่ ๔ เรื่อง "การออกแบบกระบวนการให้มีความชัดเจนมีผลโดยตรงต่อการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วย "
   หัวข้อปฏิบัติการข่าวสารที่ ๕ เรื่อง "เรื่องง่าย ๆ ในการจัดทำ Check list ของกระบวนการหลัก "

 

Infographics