การศึกษา

Release Date : 11-01-2019 12:55:00

โครงการศึกษาต่าง ๆ ของ กพช.อร.

โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ   / ดูรายละเอียด /

ศูนย์พัฒนาอาชีพช่าง   / ดูรายละเอียด /

โครงการพัฒนาองค์บุคคลของ ทร. ระยะสั้น (๕ปี) (งป.๕๙ - งป.๖๓)    / ดูรายละเอียด /

โครงการศึกษาและอบรมข้าราชการตามสถานศึกษาในประเทศ นอก ทร.    / ดูรายละเอียด /

โครงการฝึก ศึกษา ประชุม สัมมนา และดูงาน ณ ต่างประเทศ ของ ทร.   / ดูรายละเอียด /