ห้องสมุดกรมอู่ทหารเรือ

Release Date : 05-09-2023 14:28:00

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์   ห้องสมุดออนไลน์   ตำราวิชาชีพช่าง อร.   มาตรฐานกรมอู่ทหารเรือ   วารสารกรมอู่ทหารเรือ
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์   ห้องสมุดออนไลน์   ตำราวิชาชีพช่าง
กรมอู่ทหารเรือ
  มาตรฐาน
กรมอู่ทหารเรือ
  วารสาร
กรมอู่ทหารเรือ
                 
- ฐานข้อมูลเชิงบรรณานุกรม
- สืบค้นข้อมูลที่ต้องการ
- เอกสารเต็มรูป
- ยืมคืนตัวเล่มด้วยระบบบาร์โค้ด(กรุณาสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดก่อนยืมคืน)
- อ่าน Flip Book 
ดาวน์โหลดไฟล์ Pdf 


 
  - Flip Book & Pdf
- ตำราวิชาชีพช่าง อร. ด้านการต่อเรือ กลจักร ไฟฟ้า ทั่วไป และพื้นฐานทางช่าง
- มาตรฐาน อร.
- วารสาร อร.
- ฯลฯ
- อ่าน Flip Book
- ดาวน์โหลดไฟล์ Pdf 
  - ฐานข้อมูลตำราวิชาชีพ
ช่างกรมอู่ทหารเรือ
- วิศวกรรมเครื่องกล
- วิศวกรรมต่อเรือ
- วิศวกรรมไฟฟ้า
- วิศวกรรมทั่วไป 
- พื้นฐานทางช่าง

- สืบค้นข้อมูลที่ต้องการ
- อ่าน Flip Book
- ดาวน์โหลดไฟล์ Pdf 
  - มาตรฐานงานช่าง (มอร.) 
- มาตรฐานพัสดุการช่าง
(มพช.อร.)
- คำแนะนำทางช่าง (ค.)
- ดาวน์โหลดไฟล์ Pdf 
  - ฐานข้อมูลวารสารกรมอู่ทหารเรือ 
- รวบรวมผลงานในรอบปี
- บทความทางวิชาการ
- สืบค้นบทความจากวารสารกรมอู่ทหารเรือ
- อ่าน Flip Journal
- ดาวน์โหลดไฟล์ Pdf