ห้องสมุดกรมอู่ทหารเรือ

Release Date : 11-07-2023 08:56:37

 

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์   ห้องสมุดออนไลน์   ตำราวิชาชีพช่าง อร.   มาตรฐานกรมอู่ทหารเรือ   วารสารกรมอู่ทหารเรือ
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์   ห้องสมุดออนไลน์   ตำราวิชาชีพช่าง
กรมอู่ทหารเรือ
  มาตรฐาน
กรมอู่ทหารเรือ
  วารสาร
กรมอู่ทหารเรือ
- ฐานข้อมูลเชิงบรรณานุกรม
- เอกสารเต็มรูป
ดาวน์โหลดไฟล์ Pdf 
- Flip Book ที่สามารถอ่านได้ทุกที่ทุกเวลา
- สืบค้นข้อมูลที่ต้องการ
- ยืมคืนตัวเล่มด้วยระบบบาร์โค้ด(กรุณาสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดก่อนยืมคืน)
  - Flip Book & Pdf
       - ตำราวิชาชีพช่าง อร. ด้านการต่อเรือ กลจักร ไฟฟ้า ทั่วไป และพื้นฐานทางช่าง
       - มาตรฐาน อร.
       - วารสาร อร.
       - ฯลฯ
- อ่าน Flip Book
- ดาวน์โหลดไฟล์ Pdf 
  - ฐานข้อมูลตำราวิชาชีพ
ช่างกรมอู่ทหารเรือ
       - วิศวกรรมเครื่องกล
       - วิศวกรรมต่อเรือ
       - วิศวกรรมไฟฟ้า
       - วิศวกรรมทั่วไป 
       - พื้นฐานทางช่าง
- อ่าน Flip Book
- ดาวน์โหลดไฟล์ Pdf 
  - มาตรฐานงานช่าง (มอร.) 
- มาตรฐานพัสดุช่าง
(มพช.อร.)
- คำแนะนำทางช่าง (ค.)
- ดาวน์โหลดไฟล์ Pdf 
 

- ฐานข้อมูลวารสารกรมอู่ทหารเรือ 
- รวบรวมผลงานในรอบปี
- บทความทางวิชาการ
- สืบค้นบทความจากวารสารกรมอู่ทหารเรือ
- อ่าน Flip Journal
- ดาวน์โหลดไฟล์ Pdf