loading...
RTND LOGO
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูลที่สำคัญ มาตรการและการและการดำเนินการแหล่งข้อมูล/เอกสารประกอบ การเปิดเผยข้อมูลURLเพื่อเชื่อมโยงไปสู่ข้อมูล[ทร.] การเปิดเผยข้อมูลURLเพื่อเชื่อมโยงไปสู่ข้อมูล[อร.]
O01 โครงสร้างของหน่วย - แสดงแผนผัง แสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
- แสดงตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายในยกตัวอย่างเช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
กำกับดูแลข้อมูลโครงสร้างการจัดหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ให้ถูกต้องสมบูรณ์ ตรวจสอบได้ที่หน้า Website กองทัพเรือ Banner หน่วยงานกองทัพเรือ และโครงสร้างตามสายงานหลัก https://www.navy....

https://www.navy....

http://www.dockya...

http://www.dockya...

O02 ข้อมูลผู้บริหาร • แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด
และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงานอย่างน้อยประกอบด้วย*
(1) ผู้บริหารสูงสุด
(2) รองผู้บริหารสูงสุด
• แสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ชื่อ-นามสกุล
(2) ตำแหน่ง
(3) รูปถ่าย
(4) ช่องทางการติดต่อ
กำกับดูแลข้อมูล ผู้บังคับบัญชาที่เป็นปัจจุบัน ครบทุกองค์ประกอบ ได้แก่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง รูปถ่ายและช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละท่านให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และตวจสอบได้ที่หน้า Website กองทัพเรือ Banner ผู้บริหารกองทัพเรือ https://www.navy....

http://www.dockya...

O03 อำนาจหน้าที่ แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด มีข้อมูลภารกิจของกองทัพเรือ และ กฎหมายหรือพระราชบัญญัติฯ ให้มีความถูกต้องและตรวจสอบได้ที่ Website กองทัพเรือ Banner ภารกิจ ทร. https://www.navy....

https://www.navy....

https://www.navy....

http://www.dockya...

O04 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน • แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง
(2) เป้าหมาย
(3) ตัวชี้วัด
• เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566
ให้หน่วยที่รับผิดชอบ ตรวจสอบกำกับดูแลข้อมูลที่ Website กองทัพเรือ Banner ภารกิจ ทร.
ข้อมูลพื้นฐาน ยุทศาตร์
ข้อมูลประกอบด้วยแผนยุทธสาสตร์ ทร. พ.ศ.2558 - 2567
แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ของ ทร. พ.ศ.2564-2565
https://www.navy....

https://www.navy....

https://www.navy....

http://www.dockya...

O05 ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
o ที่อยู่หน่วยงาน
o หมายเลขโทรศัพท์
o ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-mail
o แผนที่ตั้ง
ให้แสดงข้อมูลที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานในกรมอู่ทหารเรือ
ข้อมูลสำคัญตามองค์ประกอบให้ครบถ้วนทุกข้อย่อย ได้แก่
ที่อยู่ 2369/650 หมู่ 2 ตำบล สัตหีบ อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี
รหัส 20180
E-mail : sarabun_mod0524@navy.mi.th
โทร. 0 - 2466 - 1180 ต่อ 78600
FAX. 0 - 2466 - 1180 ต่อ 78600
https://www.navy....

http://www.dockya...

O06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง o แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ของ ทร. ให้ครบถ้วน และ
สามารถสอบได้ที่ Website แผนกพระธรรมนูญ บก.กรมอู่ทหารเรือ
Banner คลังความรู้ และ Website กรมอู่ทหารเรือ Banner
กฎหมายหรือพระราชบัญญัติฯ
https://www.navy....

https://www.judge...

http://www.dockya...

O07 ข่าวประสัมพันธ์ • แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
• เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๖๖
ให้หน่วยขึ้นตรง กรมอู่ทหารเรือ มีข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้น
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และสามารถตรวจสอบได้ที่ Website
หลักกรมอู่ทหารเรือ และ Website ของหน่วยขึ้นตรง กรมอู่ทหารเรือ
https://www.navy....

https://www.civil...

https://www.sctr....

http://www.dockya...

https://www.faceb...

O08 Q&A o แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Messenger Live Chat, Chatbot ให้ ศสส.ทร. มีหน้าที่ดูแลข้อมูลและตอบข้อซักถาม
และ/หรือ ให้ นขต.ทร. จัดทำ Q&A ของหน่วยและมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบที่สามารถตอบคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของหน่วยได้
- ดำเนินการที่ Website กองทัพเรือ Banner Q&A
https://qna.navy....

https://qna.navy....

O09 Social Network o แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงานยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น
ให้ แผนกกรรมวิธีข้อมูลและสถิติ กจก.อร. กำกับดูแลข้อมูลหน้าเว็บไซต์
หลักกรมอู่ทหารเรือ และ นขต.อร. จัดทำ Social, Network
ของหน่วย (FacebookTwitter, Instagram)
https://www.navy....

https://www.faceb...

http://www.dockya...

https://www.faceb...

O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แสดงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน -
O11 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) โครงการหรือกิจกรรม
(2) งบประมาณที่ใช้
(3) ระยะเวลาในการดำเนินการ
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2566
เป็นเอกสารลับจะเปิดเผยได้เฉพาะบางส่วนเท่านั้น ได้แก่แผนปฏิบัติราชการและแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ ทร. และแผนปฏิบัติราชการ ของ นขต.ทร. http://www.dockya...

O12 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน o แสดงรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีในข้อ 11
o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
(2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
o สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือนที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
สปช.ทร.สำเนารายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 รอบ 6 (ไตรมาส 2) ให้ ศสส.ทร.และวางข้อมูล Website สปช.ทร. หัวข้อ รายงานงบประมาณกองทัพเรือประจำปี และ รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี พ.ศ.2566 (ไตรมาส 2) http://www.dockya...

O13 รายงานการดำเนินงานประจำปี o แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม
(2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
(3) ปัญหา/อุปสรรค
(4) ข้อเสนอแนะ
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
ให้หน่วยที่รับผอดชอบจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เสนอ ศสส.ทร.ดังนี้
- รายงานความก้าวหน้าผลการดเนินการตามตัวชี้วัดของคำรับรองการปฏิบัติราชการของ ทร.ประจำปีงบปรฒาณ พ.ศ.2564 (รอบ 12 เดือน)
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ ทร. (สิ้นไตรมาส 4)
O14 คู่มือหรือมาตรฐารการปฏิบัติงาน o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน*
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด
(2) สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด
(3) กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร
o จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ
* กรณีมีองค์กรกลางที่มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติในเรื่องนั้น หน่วยงานสามารถนำข้อมูลดังกล่าว
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้
ให้ นขต.อร. มีทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เช่น ขั้นตอนการปฏิบัติในแต่ละงานที่ได้รับมอบหมาย
http://www.dockya...

O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ o แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ
อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) บริการหรือภารกิจใด
(2) กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร
o หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ
มีการกำหนดวอธีการขั้นตอนการให้บริการหรือวิธีการต่อดต่อที่ชัดเจน บริการด้วยกริยาที่สุภาพและยุติธรรมเป็นกลาง โดยจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปกิบัตงานบริการประชาชน (งานบริการ) ของ นขต.ทร. ที่มีงานบริการประชาชน
O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
o สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือนที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
มีการกำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือวิธีการต่อดต่อที่ชัดเจน บริการด้วยกริยาที่สุภาพและยุติธรรมเป็นกลาง โดยจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปกิบัตงานบริการประชาชน (งานบริการ) ของ นขต.ทร. ที่มีงานบริการประชาชน
O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ o แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
ให้หน่วยรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (ของปี 2565) สอดคล้อง ตามข้อ O14
O18 E-Service o แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ให้หน่วยงาน ดำเนินการจัดทำช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ เช่น Website ของหน่วยที่มีการรับสมัครสอบ Online เพื่อเข้ารับราชการ/เป็นนักเรียนช่างของ กรมอู่ทหารเรือ http://www.ndas.n...

http://www.dockya...

O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560*
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566
* กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือการจัดจ้างที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานอธิบายเพิ่มเติมโดยละเอียด หรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีดังกล่าว
ให้ กบ.ทร. กำกับดูแลข้อมูล Website ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างและ
ราคากลาง กรมอู่ทหารเรือ และสำเนาบันทึกอนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ กลยุทธ์ด้านส่งกำลังบำรุงให้ ศสส.ทร.
http://www.supply...

http://www.dockya...

O20 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ o แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566
ให้ นขต.อร. แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ตัออย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.๒๕๖๕ Website ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างและราคากลางกรมอู่ทหารเรือ หัวข้อหัวข้อ สรุปจำนวนประกาศจัดซื้อจ้าง และ ราคากลาง กรมอู่ทหารเรือ http://www.supply...

http://www.dockya...

O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน o แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน*
o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง
วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
oเป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
*กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น
กำกับดูแลข้อมูล Website ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างและราคากลางของกรมอู่ทหารเรือ หัวข้อ รายงาน http://www.dockya...

O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี o แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
(2) สรุปรายการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
(3) ปัญหา/อุปสรรค
(4) ข้อเสนอแนะ
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
ให้มีรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ พร้อมปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และกำกับดูแลข้อมูล Website ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง กรมอู่ทหารเรือ หัวข้อรายงาน http://www.dockya...

O23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล o เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่กำหนดในนามของหน่วยงาน
o เป็นนโยบายหรือแผนฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566
ให้ กพ.ทร. กำกับดูแลข้อมูลที่เกี่ยวกับการบริหารกำลังพล ทร. หน้าส website ของหน่วย เช่น
๑. นโยบาย ผบ.ทร. ประจำปี งป.๖๕ ด้านกำลังพล
๒. แผนแม่บทการพัฒนาระบบบริหารและพัฒนากำลังพล ระยะ ๒๐ ปี
๓. แผนกลยุทธ์การบิหารทัพยากรบุคคล ทร. พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๗
http://www.navy.m...

O24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล o แสดงรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้อ o23
o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
(2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
o สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน
ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
แสดงข้อมูลดำเนินการตามนโยบายการบริหารกำลังพล เช่น
- ตั้งคณะทำงาน ๑
- ตั้งคณะทำงาน ๒
- การเข้ารับการศึกษา
- โครงการศึกษา
ตัวอย่าง หน้า web ทร. แบนด์ ภารกิจ
แผนปฏิบัติราชการฯ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หัวข้อการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล o แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล*
o หลักเกณฑ์ฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
(2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
(3) การพัฒนาบุคลากร
(4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
(5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
o เป็นหลักเกณฑ์ฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566
* กรณีมีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่มีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องนั้น หน่วยงานสามารถนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้
แสดงข้อมูลหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนากำลังพล ทร.
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
- แนวทางการรับราชการนายทหาร ก.
- แนวทางการรับราชการนายทหาร ป.
- หลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวอย่าง หน้า web ทร. แบนด์ ภารกิจ
แผนปฏิบัติราชการฯ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลหัวข้อ หลักเกณฑ์การบริหารและทรัพยากรบุคคล
O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี o แสดงรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(2) สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล เช่น อัตรากำลัง การแต่งตั้ง/โยกย้าย
การฝึกอบรม/พัฒนา เป็นต้น
(3) ปัญหา/อุปสรรค
(4) ข้อเสนอแนะ
• เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
มีข้อมูลรายงายผลพัฒนากำลังพลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และสำเนาให้ ศสส.ทร. เพื่อทราบ ตัวอย่างหน้า web ทร. แบนด์ ภารกิจ แผนปฏิบัติราชการฯ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หัวข้อ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O27 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ o แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน
(2) รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน
(3) ส่วนงานที่รับผิดชอบ
(4) ระยะเวลาดำเนินการ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ดำเนินการตามคู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์กองทัพเรือ(คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์กองทัพเรือบทที่ ๓ แผงผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์) http://www.rtncle...

O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของ
หน่วยงาน โดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพื่อเป็นการ
คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ ดำเนินการตามคู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์ กรมอู่ทหารเรือ และหน้าเว็บไซต์หลักของกรมอู่ทหารเรือ http://www.rongto...

O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน*
o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
(2) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
(3) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
o สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือนที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
*กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน
ให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์รวบรวมข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และรายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนทุกไตรมาส http://www.rtncle...

http://www.rtncle...

O30 การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม o แสดงรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน
o มีข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม
(2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม
(3) ผลจากการมีส่วนร่วม
(4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน
• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
นขต.ทร. ดำเนินการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่อประชาชน/ชุมชน โดยการให้ข้อมูล ข่าวสาร การปรึกษาหารือ การเข้ามาเกี่ยวข้อง การให้ความร่วมมือผ่านการประชุม สัมมนา การตรวจเยี่ยม และปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อช่วยเหลือส่วนรวมทั้ง ภาวะปกติ ภาวะวิกฤติต่าง ๆ เช่น โควิด ๒๐๑๙ ภัยหนาว ภัยแล้ง ภัยยาเสพติด ผู้ประสบภัยทางทะเล เป็นต้น
- ให้ นขต.ทร. ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าววางข้อมูลการดำเนินการหน้า website ของหน่วย
http://www.dockya...

http://www.dockya...

http://www.dockya...

http://www.dockya...

http://www.dockya...

O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที o เป็นประกาศอย่างเป็นทางการที่มีการลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด*
o มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าตนเองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงาน
จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในก่อน/ขณะ/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผล
ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต
o เป็นการประกาศสำหรับปี พ.ศ. 2566
*ผู้บริหารสูงสุดที่ดำรงตำแหน่งใน ปี พ.ศ. 2566
ยก.ทร. แสดงข้อความตามประกาศเจตจำนงสุจริต ผบ.ทร. ในการมอบนโยบายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้กับผู้ผู้บังคับบัญชาระดับสูง (หน.นขต.ทร.) และข้าราชการ กองทัพเรือ ในโอกาสแรกที่เข้ารับตำแหน่ง ผบ.ทร. โดยประกาศเจตจำนงสุจริต ที่แสดงถึง เจตนรมณ์ว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารอย่างซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล https://www.navy....

http://www.dockya...

O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy o แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรม
ให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
o เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือ
มอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
ให้ นขต.อร. ดำเนินการหรือจัดกิจกรรมของหน่วยงานที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กำลังพลมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน และสอดคล้องกับกรมอู่ทหารเรือ มีค่านิยมของกรมอู่ทหารเรือ โดยกำหนดค่านิยมเพื่อเป็นแนวทางให้กำลังพลยึดถือปฏิบัติร่วมกันอันเป็นเอกลักษณ์ของทหารเรือไว้ ๔ ประการ โดยใช้คำย่อว่า SAILซึ่งมีรายละเอียดตังนี้
๑. Seamanship (ความเป็นชาวเรือ)
๒. Allegiance (ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดี)
๓. Integrity and Gentleman (ความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นสุภาพบุรุษ ทหารเรือ)
๔. Leadership (ความเป็นผู้นำ) ซี่งได้จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมจิตอาสา ช่วยเหลือประชาชน เป็นประจำทุกปี ซึ่งถือได้ว่าเป็นการตอบสนองตามค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy o แสดงการประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
o เป็นรายงานรอบ 6 เดือนของปี พ.ศ. 2566
ผู้บิรหารระดับสูงของกองทัพเรือ เข้าร่วมกิจกรรม ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกองทัพเรือ
หมายเหตุ ศสส.ทร. ดำเนินการ
O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
(2) มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
ให้ นขต.ทร. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามกรอบการประเมินโดยให้ ศสส.ทร. ประสานการดำเนินการ
O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ o เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o34
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
ให้หน่วยรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของหน่วยที่เกี่ยวข้อง ให้ ศสส.ทร. ทราบภายใน ๓๐ มิ.ย.๖๕
O36 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต o แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐาน
จริยธรรม หรือธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) โครงการ/กิจกรรม
(2) งบประมาณ*
(3) ช่วงเวลาดำเนินการ
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566
*กรณีการดำเนินการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ให้ระบุในแผนว่าไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ
ศสส.ทร. ร่วมกับ นขต.ทร. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของ ทร. โดยหน่วยต่าง ๆ มีกิจกรรมในการป้องกันการทุจริตและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน http://www.rtncle...

http://www.rtncle...

O37 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน o แสดงรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ตามข้อ o36
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
(2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
o สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน
ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
 
ให้ นขต.ทร. จัดทำรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน เสนอ ศสส.ทร. ภายใน ๓๐ มี.ค.๖๖ หรือตามที่ได้รับการประสาน
O38 รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี o แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม
(2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
(3) ปัญหา/อุปสรรค
(4) ข้อเสนอแนะ
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
ให้ นขต.ทร. รายงานผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เสนอ ศสส.ทร. ตามที่ได้รับการประสาน http://www.rtncle...

http://www.rtncle...

O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ o แสดงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ*
o แสดงข้อกำหนดจริยธรรม* (ถ้ามี) เพื่อกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตน
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
* กรณีประมวลจริยธรรมจะต้องดำเนินการโดยองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่รับผิดชอบ
กรณีข้อกำหนดจริยธรรมจะต้องดำเนินการโดยหน่วยงานเอง
-
O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม o แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม
(2) การจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม
(3) การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในหลักสูตร หรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
-
O41 การประเมินจริยธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐ o แสดงรายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง
o แสดงการกำหนดให้มีการนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้
ประกอบการพิจารณาในหลักเกณฑ์บริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใด
กระบวนการหนึ่ง
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
-
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2565
o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน
(2) ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ
o มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้นซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ
อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
(2) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
(3) การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล
ละการรายงานเป็นต้น
ศสส.ทร. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส กองทัพเรือประจำปี งป.๖๔ โดยมีมาตรการกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติ และกำหนดหน่วยรับผิดชอบเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในกองทัพเรือ http://www.rtncle...

http://www.rtncle...

http://www.rtncle...

http://www.rtncle...

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน o แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตามข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o แสดง QR code แบบวัด EIT บนเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
นขต.ทร. ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ตามที่ ทร. กำหนดความรับผิดชอบ ตามข้อ 042
14.03.66