fdsf
aa

:: เรื่องควรทราบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ::
รายการ
การดำเนินการของหน่วย ตามหนังสือ ว 693
แนวทางการปฏิบัติตามหนังสือ ว 845
แนวทางการจัดทำร่าง TOR ของ อร. ปี งป.65
คำถามกวนใจ
แนวทางการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference - TOR)
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนคณะกรรมการตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง
กำหนดส่งมอบตรงกับวันหยุด
งดหรือลดค่าปรับขยายเวลา
คุณสมบัติและสเปค
อธิบายเงินล่วงหน้า
คุณสมบัติกิจการร่วมค้า
อย่างหนึ่งอย่างใด
นัดถัดเท่ากับนับแต่
อำนาจสั่งซื้อจ้าง ผบ.ชา
การบริหารสัญญาและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
:: แบบฟอร์มเบิกค่าตอบแทนการจัดซื้อจัดจ้าง ::
รายการ
ตัวอย่างเบิกค่าตอบแทน
แบบฟอร์มเบิกค่าตอบแทน
หลักฐานแนบการเบิกค่าตอบแทน