"ธรรมดามีเรือแล้วต้องซ่อมได้เอง เป็นหลักของยุทธศาสตร์ ถ้าซ่อมไม่ได้เองก็ไม่ควรจะมี" พระดำรัสของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
 
 
กิจกรรม
:: มิถุนายน ๒๕๖๗ ::
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาทหารกองประจำการ กรมอู่ทหารเรือ (พื้นที่สัตหีบ) พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรม ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้านที่ ๑ การพัฒนากำลังพลและสวัสดิการ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกำลังพลของกองทัพเรือ
เจ้ากรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน สายวิทยาการ กรมอู่ทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกรรมการคุมสอบ
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ตรวจเยี่ยมห้องพยาบาล แผนกนิรภัยการช่าง และรักษาความปลอดภัย กองจัดการ กองบังคับการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรคข้อขัดข้อง ในการปฏิบัติงานการให้บริการรักษาพยาบาลด้านอายุรเวชแก่กำลังพลของ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ และกำลังพลหน่วยผู้ใช้เรือที่เข้ารับการซ่อมทำเรือ โดยมี เรือเอก ประวิทย์ แก้วเขียว นายทหารพยาบาล ให้การรายงาน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นสวัสดิการและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่กำลังพลอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ
หัวหน้าแผนกวิทยาศาตร์การไฟฟ้า กองออกแบบไฟฟ้า กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันอานันทมหิดล โดยร่วมกันทำความสะอาด และพัฒนาพื้นที่
หัวหน้านายทหารพระธรรมนูญ แผนกพระธรรมนูญ กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยร่วมกันทำความสะอาด และพัฒนาพื้นที่
รองผู้อำนวยการกองกำลังพล กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘ (วันอานันทมหิดล) โดยร่วมกับหน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันทำความสะอาด และพัฒนาพื้นที่
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง นายทหารชั้นผู้ใหญ่ กำลังพลกรมอู่ทหารเรือ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
นายช่างแผนกแผนและสำรวจ กองแผนและประมาณการช่าง อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนหน่วย พร้อมด้วยกำลังพลของศูนย์พัสดุช่าง กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ กรุณาเป็นเกียรติในการปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่ พร้อมให้โอวาทในการปฏิบัติงาน
ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยมห้องออกกำลังกาย Fitness Center อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ณ สโมสรข้าราชการชั้นสัญญาบัตร อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ โดยมี พลเรือตรี นิพนธ์ รัตนะเหลี่ยม รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ และคณะนายทหาร ให้การต้อนรับ และกองทัพเรือ ได้อนุมัติงบประมาณให้อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ จัดทำห้องออกกำลังกาย Fitness Center พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย และเป็นการส่งเสริมให้กำลังพลมีสุขภาพแข็งแรง ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่าง ๆ ลดความเสี่ยงของภาวะซึมเศร้า อีกทั้งเป็นการลดภาระด้านงบประมาณในการรักษาพยาบาลอีกทางหนึ่ง ซึ่งการส่งเสริมให้กำลังพลมีสุขภาพที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ ด้านการสวัสดิการของกำลังพล ซึ่งจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมทั้งกองทัพเรือ
ผอ.อรม.อร. เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมแข่งขันกีฬาทหารกองประจำการ อร. พื้นที่สัตหีบพร้อมกับคณะผู้บังคับบัญชา อร.
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาทหารกองประจำการ กรมอู่ทหารเรือ (พื้นที่สัตหีบ) พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรม ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้านที่ ๑ การพัฒนากำลังพลและสวัสดิการ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกำลังพลของกองทัพเรือ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในการปฐมนิเทศพนักงานราชการใหม่พร้อมตรวจเยี่ยมและให้โอวาทในการปฏิบัติงาน จำนวน ๖๙ คน
หัวหน้านายทหารฝ่ายอำนวยการ กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในการรายงานตัวและปฐมนิเทศพนักงานราชการบรรจุใหม่ สังกัดกรมอู่ทหารเรือ (พื้นที่สัตหีบ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๓๘ คน
ร ผู้อำนวยการกองควบคุมคุณภาพ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนหน่วยเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม พร้อมร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยนำกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ร่วมพัฒนาชุมชน
หัวหน้านายทหารฝ่ายอำนวยการ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ มีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร ๔๗ รูป พิธีปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดถวายเป็นพระราชกุศล พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพรชัยมงคล
รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗
ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เข้า่ร่วมพิธี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ และพลเรือตรี สถาพร ไล้สุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิต อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร ๔๗ รูป พิธีปล่อยพันธ์ุปลาน้ำจืดถวายเป็นพระราชกุศล พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพรชัยมงคล
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยภริยา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร ๔๗ รูป พิธีปล่อยพันธ์ุปลาน้ำจืดถวายเป็นพระราชกุศล พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพรชัยมงคล
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
หัวหน้าควบคุมการเบิกจ่าย กองการเงิน กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนหน่วย พร้อมด้วยกำลังพลของกรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
:: พฤษภาคม ๒๕๖๗ ::
ผู้อำนวยการกองโรงงาน อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา ให้การต้อนรับและให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแก่ นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ ๓
กำลังพลจิตอาสา และกำลังพลอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยร่วมกันตัดแต่งต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบบริเวณ
รองผู้อำนวยการ กองวิจัยและพัฒนา กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยร่วมกันทำความสะอาด
หัวหน้าแผนกออกแบบและทดลองเรือฯ กองแผนและประมาณการช่าง อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยคณะทำงานจิตอาสาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญ สาธารณประโยชน์ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี ๒๕๖๗ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานองค์พระสมุทรเจดีย์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ จัด นาวาเอก บุญร่วม ดาราย หัวหน้านายช่างโรงงาน ปรับซ่อมเครื่องไอน้ำและกังหันก๊าช กองโรงงานเครื่องกล อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนหน่วย ร่วมในพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธี
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล (FTX) การฝึกกองทัพเรือ ของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ในการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๗
รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วย พลเรือตรี สถาพร ไล้สุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิต อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ และคณะลงตรวจพื้นที่ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เพื่อป้องกันปัญหาการเกิดเหตุน้ำท่วม และรองรับสภาพอากาศที่แปรปรวนจากสภาวะโลกร้อน
เจ้ากรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ได้กรุณามอบหมายให้ เรือเอกหญิง ศรีสกุล สุขคง ภริยาเจ้ากรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ได้กรุณามาสอนถักโครเชต์ ให้กับกำลังพลกรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ รวมถึงครอบครัวและสมาชิกในครอบครัวที่สนใจ เพื่อจะต่อยอดไปทำอาชีพได้ ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลให้มีรายได้เสริม
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือพร้อมด้วย คณะผู้บังคับบัญชา และกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เข้าตรวจเยี่ยมการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานราชการ สังกัดกรมอู่ทหารเรือ ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ และกรมอู่ทหารเรือ ได้ขอรับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง จังหวัดระยอง ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง ในการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานราชการ สังกัดกรมอู่ทหารเรือ (พื้นที่สัตหีบ) ตามนโยบายของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและสำนักงานประกันสังคม กับผู้ประกันตน ตามมาตรา ๓๓ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ตามโครงการ "การตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานราชการ สังกัดกรมอู่ทหารเรือ กับโรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง จังหวัดระยอง"
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
หัวหน้านายทหารฝ่ายอำนวยการ กรมอู่ทหารเรือ เข้าตรวจเยี่ยมการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานราชการ สังกัดกรมอู่ทหารเรือ ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ และกรมอู่ทหารเรือ ได้ขอรับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง จังหวัดระยอง ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง ในการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานราชการ สังกัดกรมอู่ทหารเรือ (พื้นที่สัตหีบ) ตามนโยบายของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและสำนักงานประกันสังคม กับผู้ประกันตน ตามมาตรา ๓๓ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ตามโครงการ "การตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานราชการ สังกัดกรมอู่ทหารเรือ กับโรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง จังหวัดระยอง"
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
ประจำแผนกทดสอบเครื่องวัด กองควบคุมคุณภาพ กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนหน่วย พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาและกำลังพลของกรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
รองเจ้ากรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมงานเพื่อเป็นเกียรติร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์ส่งกำลัง กรมพลาธิการทหารเรือ
รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๕ นาย
รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือและนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ตรวจเยี่ยมกำลังพลและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบางปะกอก ๓ ในการออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพเชิงรุก และบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กับสำนักงานประกันสังคม และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้กับพนักงานราชการ สังกัด อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ
รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ให้การต้อนรับ คุณรัตนา อัครมิ่งมงคล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะกอก ๓ พร้อมคณะเข้าเยี่ยมคำนับ ในโอกาสที่ทางโรงพยาบาลบางปะกอก ๓ จัดเจ้าหน้าที่มาตรวจสุขภาพเชิงรุก ให้กับพนักงานราชการ สังกัด อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยนายทหารชั่นผู้ใหญ่ เข้าร่วมพิธี โดยมี พลเรือตรี นฤทธิ์ สินธวรัตน์ รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธี
ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง เข้าร่วมพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๔ นาย
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เข้าร่วมพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรม "รักษ์ทะเล รักษ์แสมสาร" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
เจ้ากรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม การเข้าค่ายปฐมนิเทศนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ชั้นปีที่ ๑ และเข้าชมกิจกรรมกระโดดหอ ของนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ พร้อมมอบของขวัญเพื่อเป็นกำลังใจแก่ครูฝึก และเจ้าหน้าที่ของกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
หัวหน้าแผนกนายช่างโรงงานพ่นทรายและทาสี กองเรือเหล็ก อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนหน่วย พร้อมด้วยกำลังพลของศูนย์พัสดุช่าง กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
นายทหารปฏิบัติการ กรมกำลังพลทหารเรือ ช่วยปฏิบัติราชการ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะ พระอนุสาวรีย์
หัวหน้าแผนกไฟฟ้า กองควบคุมคุณภาพ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะ พระอนุสาวรีย์
หัวหน้าโรงงานเครื่องกล กองโรงงาน อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ผู้แทนผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยคณะทำงานกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันอาภากร ประจำปี ๒๕๖๗ โดยร่วมกันทำความสะอาด
หัวหน้าแผนกโรงงานเครื่องกล กองโรงงาน อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยข้าราชการ อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ตรวจความเรียบร้อยในพื้นที่อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีเจิมเรือหลวงช้าง
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ร่วมแถวรับฟังคำประกาศพระเกียรติคุณ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันอาภากร โดยมี พลเรือโท ธิติ นาวานุเคราะห์ เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีอ่านคำประกาศพระเกียรติคุณ เนื่องในวันอาภากร ประจำปี ๒๕๖๗
กำลังพลจิตอาสา และกำลังพลอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันอาภากร ประจำปี ๒๕๖๗
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีอ่านคำประกาศพระเกียรติคุณ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันอาภากร ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ แถวรับฟังคำประกาศพระเกียรติคุณ
ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ อ่านคำประกาศพระเกียรติคุณ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันอาภากร พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมแถวรับฟังคำประกาศพระเกียรติคุณ
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีอ่านสาร เนื่องในวัน “อาภากร” ประจำปี ๒๕๖๗ พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูง นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ลูกจ้าง ทหารกองประจำการ และพนักงานราชการ เข้าร่วมแถวรับฟังสารโดยพร้อมเพรียงกัน
หัวหน้าแผนกทดสอบวัสดุ กองควบคุมคุณภาพ กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมอู่ทหารเรือ ในการจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พร้อมด้วยกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรมช่วยกันทำความสะอาด เก็บขยะรอบบริเวณ
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ให้การต้อนรับ พลเรือโท วิทยา พันธุ์โภคา รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พร้อมคณะ
ผู้อำนวยการอู่ชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานการจัดกิจกรรม การบรรยาย การส่งเสริมความรู้ด้านการรักษาสุขภาพให้แก่กำลังพล อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ด้านที่ ๑ การพัฒนากำลังพล และสวัสดิการ โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้บรรยาย
อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับโรงพยาบาลบางปะกอก ๓ จัดการบรรยายโครงการตรวจสุขภาพเชิงรุก และบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กับสำนักงานประกันสังคม และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้ความรู้และทำความเข้าใจในสิทธิการประกันสังคม ให้แก่ข้าราชการและพนักงานราชการ สังกัด อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ โดยมี นาวาเอก อัชฌา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองกำลังพล กองบังคับการ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในการบรรยายฯ
นายช่าง โรงงานเชื่อมประสาน กองโรงงานเรือเหล็ก อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนหน่วย พร้อมด้วยกำลังพลกรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ให้การต้อนรับ คณะจาก National Defence University กองทัพปากีสถาน เข้าเยี่ยมชมอู่และฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจและขีดความสามารถของ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ
รองผู้อำนวยการ กองออกแบบกลจักร กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทน เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ในการจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันฉัตรมงคล โดยจัดกำลังพลจิตอาสา และกำลังพล กรมอู่ทหารเรือ ร่วมช่วยกันทำความสะอาดและเก็บขยะ
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพบุตรหลานกำลังพล กรมอู่ทหารเรือ โครงการ เฝ้าระวังสุขภาพของกำลังพล และครอบครัว (Good Home Good Health) โดยมี พลเรือตรี สมบัติ แย้มดอนไพร รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม ในกิจกรรมประกอบไปด้วย บรรยายความรู้ ภาวะภูมิแพ้ในเด็ก การดูแลสุขภาพฟัน คัดกรองพัฒนาการและโรคภูมิแพ้ สุขภาพช่องปาก สอนการล้างมือ และล้างจมูก โดยกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ บุตรหลานกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ โดยขอรับการสนับสนุนทางทีมแพทย์ ของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี นาวาเอก พัลลภ สุภากรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ และ นาวาเอกหญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินทร์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ด้านงานฝ่ายบริการสุขภาพ และ หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ และคณะทีมงาน พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กำลังพลและบุตรหลาน กรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ด้านการดูแลกำลังพล กองทัพเรือ และขยายผลการเฝ้าระวังและติดตามการดูแลสุขภาพกำลังพลและครอบครัว ตามโครงการ “เฝ้าระวังสุขภาพของกำลังพลและครอบครัว (Good Home Good Health)"
รองผู้อำนวยการกองออกแบบไฟฟ้า กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๖ รอบ ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยกรมอู่ทหารเรือ ได้นำกำลังพลช่วยกันพัฒนาพื้นที่และบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ทำความสะอาด เก็บขยะโดยรอบ
เจ้ากรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรนายทหารใหม่ พรรคกลิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ซึ่งเป็นหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ เพื่อให้นายทหารใหม่ พรรคกลิน ได้รู้และเข้าใจภารกิจ ขีดความสามารถในปัจจุบันและได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยต่าง ๆ ในกรมอู่ทหารเรือ และหน่วยงานซ่อมบำรุงโดยสังเขป
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ และผู้อำนวยการอู่ทหารเรือ พระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในการประกอบพิธีสงฆ์ พร้อมด้วย พลเรือตรี นิพนธ์ รัตนะเหลี่ยม รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ พลเรือตรี ศักดิ์ชัย อนันตชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ พลเรือตรี สถาพร ไล้สุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิต อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาอู่ทหารเรือ พระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ครบรอบ ๔๓ ปี
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ และผู้อำนวยการอู่ทหารเรือ พระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น และพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัดอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ และผู้อำนวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในการประกอบพิธีบวงสรวงและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในพื้นที่อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ครบรอบ ๔๓ ปี
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
นายช่างโรงงานโลหะแผ่น กองเรือเหล็ก อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนหน่วย พร้อมด้วยกำลังพลของอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
พลเรือตรี วรานนท์ พึ่งวิชา ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗
อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๖๗ โดยการตัดแต่งต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดรอบบริเวณ
รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วย พลเรือตรี ศักดิ์ชัย อนันตชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ และพลเรือตรี สถาพร ไล้สุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิต อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันฉัตรมงคล ในส่วนของกองทัพเรือ โดยมี พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีฯ
ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘๐๐
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมพิธี
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงในพื้นที่สัตหีบ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธีปิดโครงการค่ายบุตร - ธิดานาวี ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมีคุณกีรตา พันธุ์เอี่ยม นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธี และชมการแสดงของเยาวชนค่ายบุตร - ธิดานาวี ที่เข้าร่วมโครงการ
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง และกำลังพลอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ร่วมพิธีการมอบรางวัลหน่วยงานส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานและส่งเสริมสุขาภิบาล ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมี พลเรือโท ธิติ นาวานุเคราะห์ เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธี ในการนี้ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทสำนักงาน และ รางวัลชมเชยประเภทพื้นที่ปฏิบัติงาน
นายทหารปฏิบัติการประจำกรมกำลังพลทหารเรือ ช่วยปฏิบัติราชการ กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทน เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมเพื่อเป็นเกียรติในพิธีทำบุญในวันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ครบรอบ ๙๕ ปี
ผู้อำนวยการกองจัดการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เข้ารับ รางวัลดีเด่นประเภทสำนักงาน และ รางวัลชมเชยประเภทพื้นที่ปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๗
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมผู้บังคับบัญชาระดับสูง นายทหารชั้นผู้ใหญ่ เข้าร่วมพิธีปิดโครงการค่ายบุตร - ธิดานาวี ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมีคุณกีรตา พันธุ์เอี่ยม นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการค่ายบุตร - ธิดานาวี ภาคฤดูร้อน
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล หน่วยงานส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานและส่งเสริมสุขาภิบาล ประจำปี ๒๕๖๗ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมพิธี
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณกำลังพล คนต้นแบบ กองทัพเรือ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และพันจ่าโท ศุภกร พงษ์วิเชียร เจ้าหน้าที่คลังพัสดุ ตามโครงการ หมวดคลังพัสดุ แผนกพัสดุ ศูนย์พัสดุช่าง กรมอู่ทหารเรือ นักกีฬาเรือใบ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ มหกรรมกีฬาเรือใบเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และ รองชนะเลิศ อันดับ ๑ การแข่งขันเรือใบชิงแชมป์ประเทศไทย ๒๐๒๔ เข้าร่วมพิธี
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชากองโรงงานเรือเหล็ก เพื่อนร่วมปฏิบัติงาน อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ และญาติ ร่วมพิธีรดน้ำศพและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นายกันตพงษ์ ปาณทนนท์ พนักงานราชการ ช่างโครงสร้างเรือ โรงงานเชื่อมประสาน กองโรงงานเรือเหล็ก อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา ในการนี้ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ได้กรุณามอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือในการจัดการศพให้กับทางญาติ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ตรวจเยี่ยมการทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๗ ครบรอบ ๔๓ ปี
รองผู้อำนวยการกองควบคุมคุณภาพ กรมพัฒนาการช่างกรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันฉัตรมงคล โดยร่วมกับหน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันทำความสะอาด และพัฒนาพื้นที่
พลเรือตรี วรานนท์ พึ่งวิชา ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ให้การต้อนรับ คุณกีรตา พันธุ์เอี่ยม นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และบุตร - ธิดานาวี ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๗ เข้าเยี่ยมชมกิจการและขีดความสามารถของอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ
:: เมษายน ๒๕๖๗ ::
พลเรือตรี สันติ มนต์วิเศษ ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๑/๖๕ จำนวน ๑ นาย พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และทหารกองประจำการเข้าร่วมพิธี เวลา ๐๙๐๐
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๑/๒๕๖๕ และ ๑/๒๕๖๖ และทหารกองประจำการเข้าร่วมพิธี
พลเรือตรี วรานนท์ พึ่งวิชา ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา และหน่วยผู้ใช้เรือ ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้า การซ่อมทำเรือที่เข้ารับการซ่อมทำบริเวณท่าเทียบเรืออู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานพร้อมทั้งเน้นย้ำการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความร้อน (Hot Work) หรือประกายไฟขณะปฏิบัติงานต้องดำเนินการอย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย จากงานตัดและงานเชื่อมโลหะด้วยเครื่องเชื่อมไฟฟ้า หรือเชื่อมแก๊ส และงานที่ต้องใช้เครื่องเจียร
หัวหน้าแผนกกิจการพลเรือน กองกำลังพล กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนหน่วยพร้อมกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทน เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และถวายเป็นพระกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการค่ายบุตร - ธิดานาวี ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน - ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยมีคุณกีรตา พันธุ์เอี่ยม นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงในพื้นที่สัตหีบเข้าร่วมพิธี
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร โดยนำกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกันทำความสะอาด และพัฒนาพื้นที่
หัวหน้ากองการเงิน กองบังคับการ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยนำกำลังพลช่วยกันพัฒนาพื้นที่และบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ทำความสะอาด เก็บขยะโดยรอบ
ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่และเซ่นไหว้แม่ย่านางเรือ เพื่อเตรียมอัญเชิญเรือลงน้ำสำหรับการฝึกฝีพาย โดยมี พลเรือโท วิจิตร ตันประภา รองเสนาธิการทหารเรือ ประธานคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธี เป็นประธานในพิธี
รองผู้อำนวยการกองกำลังพล กองบังคับการ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เจ้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยนำกำลังพลช่วยกันพัฒนาพื้นที่และบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ทำความสะอาด เก็บขยะโดยรอบ
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีรายงานตัวนักเรียนจ่า ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ พรรค พศ.เหล่า ยย.(อร )
ประจำแผนกไฟฟ้า กองควบคุมคุณภาพ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนหน่วย พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาและกำลังพลของศูนย์พัสดุช่าง กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
กรมอู่ทหารเรือ จัดทำสัญญาจ้างบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมีเจ้าหน้าที่ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ และผู้ค้ำประกัน บุคคลพลเรือนที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการ เข้ารับการทำสัญญาจ้าง
กำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมงานทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีการกุศล โดยกองทัพเรือ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือกำลังพล กองทัพเรือ ครอบครัว และประชาชนทั่วไป ที่ป่วยติดเตียง โดยร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีการกุศล
รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการที่จะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๙ นาย
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมี พลเรือโท ธิติ นาวานุเคราะห์ เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ และผู้ปกครองเข้าร่วมพิธี
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา และกองแผนและประมาณการช่าง อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ และหน่วยงานผู้ใช้เรือ ร่วมตรวจเยี่ยมการซ่อมทำเรือ ในอู่แห้งอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ทั้งนี้การซ่อมทำเรือดังกล่าวเป็นความร่วมมือกันระหว่าง อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ สนับสนุนพื้นที่อู่แห้ง สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ใช้บุคลากรที่มีทักษะประสบการณ์ในการดำเนินการซ่อมทำร่วมกัน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเลือกตำแหน่ง และสังกัดของ นักเรียนช่าง กรมอู่ทหารเรือ รุ่นที่ ๒๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ กลุ่มช่างเทคนิค สังกัดกรมอู่ทหารเรือ และหน่วยในสายวิทยาการ กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ชั้นปีที่ ๓ ที่สำเร็จการศึกษาและผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธี
อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา และร่วมทำความสะอาด ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีนายอำเภอพระสมุทรเจดีย์เป็นประธานในพิธี
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยนำกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ร่วมทำความสะอาด และพัฒนาพื้นที่
หัวหน้ากองการเงิน กองบังคับการ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยนำกำลังพลช่วยกันพัฒนาพื้นที่และบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ทำความสะอาด เก็บขยะโดยรอบ
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ชั้นปีที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษาและผู้ปกครองเข้าร่วมพิธี
รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานเปิดกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) พร้อมมอบอุปกรณ์ เพื่อทำความสะอาดภายในบริเวณพื้นที่อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เนื่องในวันสถาปนาอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ครบรอบ ๔๓ ปี
ผู้อำนวยการกองกำลังพล กองบังคับการ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนหน่วย มอบสิ่งของให้กับ นางสำรวย แตงหนู มารดาของ นางสาวขวัญฤทัย แตงหนู พนักงานบริการ (พนักงานธุรการ) อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธี มอบโล่รางวัลบุคคลดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒ นาย ที่มีการปฏิบัติงานดีเด่น ขยัน หมั่นเพียร เสียสละ และทุ่มเท จนเป็นที่ยอมรับ ณ บริเวณลานหน้าพระวิษณุกรรม อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ท่าเรือจุกเสม็ด อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในการประกอบพิธีสงฆ์ และถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ครบรอบ ๒๖ ปี โดยมีอดีตผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาระดับสูง สมาคมภริยาทหารเรือ ภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมในพิธี
รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะกรรมการเตรียมการเรือพระราชพิธี ตรวจเยี่ยมกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธี พื้นที่อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ พร้อมแจกจ่ายกล่องยาเวชภัณฑ์ประจำเรือ ให้กับกำลังพล เรือสุครีพครองเมือง เรือตั้ง ๑๘ เรือแซง ๓ และ เรือแซง ๔ โดยมี นาวาเอก อดุลย์ มิ่งรักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนาการบริหาร อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ให้การต้อนรับ
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
ประจำแผนกกลจักร กองควบคุมคุณภาพ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนหน่วย และกำลังพลของกรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญถวายปัจจัย น้ำปานะ และปาท่องโก๋ แด่คณะพระภิกษุและสามเณร โครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ ๗ - ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๙๘ รูป โดยมี หลวงพ่อพระครูสุธรรมธีรานุยุต รองเจ้าคณะอำเภอปากช่อง เจ้าอาวาสวัดจันทึก ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา รับการประเคน
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีเปิดการจัดมหกรรมกีฬาเรือใบ โดยเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเรือใบ เส้นทางอ่าวดงตาล - หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน ในมหกรรมกีฬาเรือใบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ร่วมให้การสนับสนุนการเตรียม ความพร้อมในการเตรียมเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นเรือพระที่นั่ง ในระหว่างการจัดมหกรรมกีฬาเรือใบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
รองผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมงาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ประจำปี ๒๕๖๗
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ตรวจพื้นที่อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เพื่อตรวจความพร้อมการเตรียมการนำเรือประพาสแสงจันทร์เข้าเทียบท่าเรือ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ โดยมี พลเรือตรี นิพนธ์ รัตนะเหลี่ยม รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วย พลเรือตรี ศักดิ์ชัย อนันตชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ พลเรือตรี สถาพร ไล้สุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิต อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ให้การต้อนรับ
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม และมอบประกาศนียบัตร หลักสูตร การบริหารงานอู่เรือระดับกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพลเข้าร่วมพิธีปิดการอบรม
ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือเข้าร่วม ทั้งนี้กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว ถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทย และรักษาประเพณีอันดีงามร่วมกัน
รองเสนาธิการ ทหารเรือ ประธานคณะกรรมการเตรียมการเรือราชพิธี พร้อมคณะตรวจเยี่ยมการฝึกกำลังพลฝีพายบนเขียงฝึก พื้นที่อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ โดยมี พลเรือตรี ศักดิ์ชัย อนันตชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ให้การต้อนรับ
รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วย พลเรือตรี ศักดิ์ชัย อนันตชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ พลเรือตรี สถาพร ไล้สุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิต อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา สำหรับมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ของอู่ทหารเรือ พระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาอู่ทหารเรือพระจุลจอมกล้า กรมอู่ทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๗ (ครบรอบ ๔๓ ปี)
อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ โดยมี พลเรือตรี นิพนธ์ รัตนะเหลี่ยม รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วย พลเรือตรี ศักดิ์ชัย อนันตชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ และพลเรือตรี สถาพร ไล้สุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิต อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทยและการอนุรักษ์ วัฒนธรรมและการรักษาประเพณีอันดีงามของไทย
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ และคณะผู้บังคับบัญชา ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสวันปีใหม่ของไทย
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วย คณะผู้บังคับบัญชา มอบเงินสนับสนุนโรงเรียนอนุบาลอธิฏฐาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๗
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ นำกำลังพล เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๗
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ นำกำลังพล เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูง นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗
อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลจิตอาสาพัฒนา ร่วมกับอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ดำเนินการช่วยเหลือ ปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านเรือนครอบครัวผู้ด้อยโอกาส ที่มีสภาพชำรุด ทรุดโทรมไม่แข็งแรง เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน
อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี ๒๕๖๗ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยมีนายอำเภอพระสมุทรเจดีย์ เป็นประธานในพิธี โดยร่วมกันทำความสะอาด
รองผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุง กองบังคับการ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันจักรี โดยร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาด
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ให้การต้อนรับ คณะหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ รุ่นที่ ๒๑ เข้าเยี่ยมชมอู่และฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจและขีดความสามารถของ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ
กำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ (พสบ.ทร.) รุ่นที่ ๒๑ เข้าเยี่ยมคำนับ เจ้ากรมอู่ทหารเรือ
รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วย พลเรือตรี ศักดิ์ชัย อนันตชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ พลเรือตรี สถาพร ไล้สุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิต อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ และผู้ที่จะครบเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ (ครบรอบ ๔๓ ปี) เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและช่วยลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในพื้นที่อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ และ คณะผู้บังคับบัญชา มอบเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ปีที่ ๒๖
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา และกำลังพลอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หัวหน้านิรภัยการช่าง กองจัดการ กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยร่วมกันพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดโดยรอบบริเวณ
รองผู้อำนวยการกองกำลังพล กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยร่วมกับส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า และประชาชนจิตอาสา ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดโดยรอบ
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ กรุณามอบหมายให้ พลเรือตรี สันติ มนต์วิเศษ ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมแพทย์ทหารเรือ ครบรอบ ๑๓๔ ปี
หัวหน้าจัดแผนงาน กองแผนและประมาณการช่าง อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๓) โดยร่วมกับส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า และประชาชนจิตอาสา ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด
รองผู้อำนวยการกองแผนและประมาณการช่าง อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทน เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ
หัวหน้าตัวเรือ กองควบคุมคุณภาพ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทน เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมโครงการทำความดี บริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะและร่างกาย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี สิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๗
:: มีนาคม ๒๕๖๗ ::
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
หัวหน้ากรรมวิธีข้อมูล กองจัดการ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนหน่วย พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาและกำลังพลของศูนย์พัสดุช่าง กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๗ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า โดยร่วมกันทำความสะอาด
อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี ๒๕๖๗ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า โดยร่วมกันทำความสะอาด
หัวหน้าแผนและสำรวจ กองแผนและประมาณการช่าง อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทน เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมพิธี เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๓ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗
อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ รับบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๖๗ โดยมี พลเรือตรี นิพนธ์ รัตนะเหลี่ยม รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วย พลเรือตรี ศักดิ์ชัย อนันตชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ และพลเรือตรี สถาพร ไล้สุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิต อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ตรวจเยี่ยมกำลังพลอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ที่เข้าร่วมกิจกรรม
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมออกกำลังกายและส่งเสริมสุขภาพกำลังพล ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกำลังพลของกองทัพเรือ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยพิธีปิดการแข่งขันกีฬา เพื่อสร้างความสามัคคีให้กับกำลังพลของกรมอู่ทหารเรือ
อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลจิตอาสาพัฒนาร่วมกับอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ดำเนินการช่วยเหลือปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านเรือนครอบครัวผู้ด้อยโอกาส ที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมไม่แข็งแรง เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
นายทหารปฏิบัติการประจำกรมกำลังพลทหารเรือ ช่วยปฏิบัติราชการ กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทน เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ จัดกิจกรรม จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า โดยช่วยกันปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ
ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ จัดกิจกรรม ๕ ส. ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ในด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกำลังพลของกองทัพเรือ เพื่อให้กำลังพลช่วยกันดูแลความเป็นระเบียบและรักษาความสะอาด ถูกสุขลักษณะในสถานที่ทำงาน ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพความปลอดภัยและสุขภาพในการทำงานของกำลังพล โดยทำความสะอาดในพื้นที่ปฏิบัติงานของตนเอง
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ และคณะผู้บังคับบัญชา เข้าเยี่ยมและสอบถามอาการเจ็บป่วยเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลในสังกัดอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา และกำลังพลอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช เข้าร่วมพิธีปิดกิจกรรมออกกำลังกายและส่งเสริมสุขภาพกำลังพล กรมอู่ทหารเรือ โดยมี พลเรือตรี สมบัติ แย้มดอนไพร รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมฯ
ผู้อำนวยการศูนย์พัสดุช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรทหารใหม่ ภาคสาธารณศึกษาของนักเรียนพลกองประจำการ ผลัดที่ ๔/๖๖
รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๑๓ นาย
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ร่วมถ่ายรูป แสดงความยินดี และให้โอวาทแก่กำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๑๓ นาย
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เข้าร่วมพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ให้การต้อนรับคณะนายทหารในกองอำนวยการฝึกฯ จำนวน ๓ นาย และนักเรียนนายเรือ ชั้นใหม่ จำนวน ๘๗ นาย เข้าเยี่ยมคำนับ พลเรือตรี ศักดิ์ชัย อนันตชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุป และเข้าศึกษาดูงานภายในพื้นที่อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ
ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เข้าร่วมพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๓ นาย
หัวหน้าควบคุมการเบิกจ่ายเงิน กองการเงิน อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนหน่วย พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาและกำลังพลของกรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
หัวหน้าควบคุมการเบิกจ่ายเงิน กองการเงิน อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนหน่วย พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาและกำลังพลของกรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ จัดการสอบสัมภาษณ์บุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด กรมอู่ทหารเรือ พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
เจ้ากรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานจัดการสอบสัมภาษณ์บุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด กรมอู่ทหารเรือ พื้นที่สัตหีบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนา กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานการประชุม โดยมีบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย การจัดการความรู้และนวัตกรรม
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ และคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูง กรมอู่ทหารเรือ ร่วมแสดงความยินดี พลเรือตรี วิทยา พันธ์ุโภคา รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ โดยมี พลเรือโท ธิติ นาวานุเคราะห์ เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานร่วมแสดงความยินดี
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าการถอดถอนอุปกรณ์ประจำเรือ ปลดระวางประจำการที่เข้ารับการดำเนินการที่ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้อง การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา และนายทหารชั้นผู้ใหญ เข้าร่วมแสดงความยินดี พลเรือตรี วิทยา พันธ์ุโภคา รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ นายธีรยุทธ์ บุนนาค ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า ระดับ ๒ หมวดไฟฟ้ากำลัง แผนกไฟฟ้า กองสนับสนุน อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ณ บ้านเลขที่ ๕๔/๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลวัดชะลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และ นายไสว ขนอนเวช ตำแหน่ง ช่างท่อระดับ ๒ โรงงานช่างท่อ กองโรงงานเรือเหล็ก ช่วยปฏิบัติราชการ กองโรงงานเบ็ดเตล็ด อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธาน จัดกิจกรรมออกกำลังกายและส่งเสริมสุขภาพกำลังพล เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกำลังพลของกองทัพเรือ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยจัดการแข่งขันกีฬา เพื่อสร้างความสามัคคีให้กับกำลังพล
นายทหารปฏิบัติการประจำกรมกำลังพลทหารเรือ ช่วยปฏิบัติราชการ กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ประจำปี ๒๕๖๗ ครบรอบ ๑๓๗ ปี โดยร่วมกันทำความสะอาด พัฒนาพื้นที่วัด และบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายความสามารถการกีฬา ประจำปี ๒๕๖๖ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมพิธี
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ ประธานกรรมการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานและส่งเสริมสุขาภิบาล กรมอู่ทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๗ พร้อมคณะฯ ได้มาตรวจความพร้อมของหน่วยขึ้นตรง เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานและมีสุขาภิบาลที่ดีแก่กำลังพลในสังกัด รวมถึงให้คำแนะนำกับหน่วย ไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานต่อไป ซึ่งการตรวจส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานและส่งเสริมสุขาภิบาล ภายในอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ครั้งที่ ๑
รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธี บนเขียงฝึก อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วย พลเรือตรี ศักดิ์ชัย อนันตชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ และ พลเรือตรี สถาพร ไล้สุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิต อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพลฝีพายจากอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ จำนวน ๖๐ นาย กำลังพลฝีพายจาก กองเรือทุนระเบิด กองเรือยุทธการ จำนวน ๖๕ นาย เข้าร่วมพิธี
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
หัวหน้าธุรการ กองจัดการ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนหน่วย พร้อมด้วยกำลังพลของอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ให้การสนับสนุน กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดการอบรมศีลธรรมประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ หัวข้อการบรรยายธรรม เรื่อง “ความสุข”โดยมี นาวาโท สมพงษ์ สันติสุขวันต์ หัวหน้าศาสนาพิธี กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษา ทหารเรือ เป็นผู้บรรยายธรรม ให้แก่หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ในการนี้ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ มอบหมายให้ นาวาเอก เปรมมนัส สุวรรณดุล ผู้อำนวยการกองควบคุมคุณภาพ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธี โดยมีกำลังพลจากอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ หน่วยในสังกัดกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ กรมสรรพาวุธทหารเรือ โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ และกำลังพลประจำเรือที่เข้ารับการซ่อมทำที่ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เข้ารับการอบรม
อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัย ให้กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับสำนักงาน ในการป้องกัน อุบัติภัย และแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอุบัติภัยของ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ โดยเรียนเชิญ นาวาเอก อัชฌา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองกำลังพล กองบังคับการ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้ดำเนินการบรรยาย
ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนา กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายและสาธิต การใช้งานเครื่อง Laser Cleaning และเครื่องเชื่อม ลวดเชื่อม
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้บริจาคเงินให้กับร้านกองทัพเรือ ในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่พระราชวังเดิม โดยมี พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้บริจาคเงินให้กับร้านกองทัพเรือ ในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๖
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ร่วมแสดงความยินดี และมอบแจกันดอกไม้เพื่อเป็นเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ ครบรอบ ๓๒ ปี โดยมี พลเรือตรี อนิรุธ สวัสดี ผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ ได้กรุณาให้การต้อนรับ
ผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุง กองบังคับการ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กองเรือเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ พลเรือเอก สุจินต์ ธรรมรักษา พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ และลูกจ้าง สังกัดกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
หัวหน้าเชือกรอกและการอู่ กองสนับสนุน อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนหน่วย พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาและกำลังพลของกรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
รองผู้อำนวยการ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ประกอบพิธีประดับยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๓ คน
ผู้อำนวยการกองพัฒนาการบริหาร อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนิสิต คณะพาณิชยนาวี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จำนวนทั้งหมด ๕๘ นาย เข้าเยี่ยมคำนับ พลเรือตรี นิพนธ์ รัตนะเหลี่ยม รองผู้อำนวยการ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุป และเข้าศึกษาดูงานภายในพื้นที่ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ
ผู้อำนวยการกองกำลังพล กองบังคับการ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ให้การต้อนรับ พลเรือตรีหญิง กรองทิพย์ ศิริไล ผู้อำนวยการศูนย์ทันตกรรม กรมแพทย์ทหารเรือ และ หัวหน้าสำนักงานทหารเรือหญิง พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ พลเรือตรี นิพนธ์ รัตนะเหลี่ยม รองผู้อำนวยการ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ พร้อมรับฟัง ปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของกำลังพลหญิง และตรวจเยี่ยมกำลังพลหญิง
กรมอู่ทหารเรือ โดย อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ส่วนงานวิศวะกรรม และส่วนงานสิ่งแวดล้อมของศูนย์การค้า ICON SIAM ดำเนินการสำรวจพื้นที่บริเวณจุดบริการประชาชนภายนอกอาคารศูนย์การค้า ซึ่งมีผู้ใช้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสัญจรผ่านเป็นจำนวนมาก เช่น พื้นที่จอด รับ-ส่ง รถบัสขนาดใหญ่ และ รถแท็กซี่ เพื่อเป้าหมายที่จะร่วมมือกับกองทัพเรือ เพื่อช่วยบรรเทามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ทั้งนี้ในเบื้องต้น มีความสนใจขอรับการสนับสนุนติดตั้งเครื่องบำบัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จำนวน ๓ จุด ซึ่งจะประสานรายละเอียดเพื่อจะดำเนินการติดตั้งต่อไป
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ ลูกจ้าง อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายเอกอนันต์ รุ่งแสง ลูกจ้างประจำช่างระดับ ๓ โรงงานพ่นทรายและทาสี กองโรงงานเรือเหล็ก อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ในการนี้ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ได้กรุณามอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือในการจัดการศพตามประเพณีให้กับทางญาติ
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ และผู้บังคับบัญชาระดับสูง กรมอู่ทหารเรือ ร่วมพิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมี พลเรือเอก อะดุง พันธ์ุเอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีฯ
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๗ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือ
กรมอู่ทหารเรือ โดย อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กรุงเทพมหานคร และการไฟฟ้านครหลวง ร่วมกันสำรวจพื้นที่บริเวณลานคนเมือง ด้านหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณากำหนดจุดติดตั้งเครื่องบำบัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกิจกรรมต่างๆ ที่กรุงเทพมหานครจะจัดขึ้นในห้วงเวลาสำคัญ
รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม เรือหลวงปิ่นเกล้า และ เรือหลวงสีชัง โดยมี พลเรือตรี นิพนธ์ รัตนะเหลี่ยม รองผู้อำนวยการ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ พลเรือตรี ศักดิ์ชัย อนันตชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ และ พลเรือตรี สถาพร ไล้สุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิต อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุป ปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้องต่างๆ ในการซ่อมทำเรือ
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชร กิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
หัวหน้าคลังกองพัสดุช่าง อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนหน่วย พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาและกำลังพลของศูนย์พัสดุช่าง กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
กรมอู่ทหารเรือ จัดการทดสอบฝีมือช่างเชื่อมภายใต้มาตรฐาน American Welding Society (AWS) และรับรองช่างเชื่อมโดยบุคลากรตรวจสอบงานเชื่อมสากล
:: กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ::
กรมอู่ทหารเรือ โดย อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ดำเนินการขนย้ายและติดตั้งเครื่องบำบัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) รุ่น Gen 1 ประเภท Water Scrubber เพิ่มเติม อีก ๔ จุด ดังนี้ เครื่องที่ ๙ ณ บริเวณร้านสวัสดิการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เครื่องที่ ๑๐ บริเวณด้านหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เครื่องที่ ๑๑ บริเวณด้านหน้าฐานทัพเรือกรุงเทพ และเครื่องที่ ๑๒ บริเวณด้านหน้าหอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ ทั้งนี้ได้ดำเนินการขนย้ายเครื่องบำบัดฝุ่นฯ ที่มีความพร้อมใช้งาน จำนวน ๕ เครื่อง จากคลังอนุรักษ์ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ และคณะผู้บังคับบัญชาเยี่ยมและสอบถามอาการเจ็บป่วยเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลในสังกัดอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ นายมงคล จำปาดง ตำแหน่ง ช่างฝีมือสนาม ระดับ ๒ หมวดช่างโยธา แผนกช่างโยธาและประปา กองสนับสนุน อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ซึ่งเป็นกำลังพลที่ป่วยและอยู่ในระหว่างการพักรักษาตัว
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ เดชา นาวานุเคราะห์ และคณะ เข้าเยี่ยมชมอู่และฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจและขีดความสามารถของ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ
อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับ กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ ทำการตรวจและประเมินสภาวะแวดล้อมที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน
ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ดำเนินการขนย้ายและติดตั้งเครื่องบำบัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) รุ่น Gen 1 ประเภท Water Scrubber ณ บริเวณร้านสวัสดิการกองทัพเรือ พื้นที่นันทอุทยาน ซึ่งบริเวณดังกล่าวฯ มีประชาชนจำนวนมากเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่องตลอดวัน นอกจากนี้ยังได้รับผลกระทบด้านมลภาวะทางอากาศจากการทำงานก่อสร้างจากรอบด้าน
รองผู้อำนวยการกองกำลังพล กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยนำกำลังพล พัฒนาพื้นที่และบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ทำความสะอาด เก็บขยะโดยรอบ
ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยมบ้านพักกองทรายและเป็นประธานในพิธีวางกระดูกงู ที่บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี พลเรือตรี นิพนธ์ รัตนเหลี่ยม รองผู้อำนวยการ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วย พลเรือตรี ศักดิ์ชัย อนันตชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ พลเรือตรี สถาพร ไล้สุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิต อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมให้การต้อนรับ
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จัดชุดปฏิบัติการพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ สนับสนุนภารกิจถวายความปลอดภัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชร กิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
รักษาราชการ นายช่าง แผนกสำรวจและตรวจสอบ กองแผนงานฝ่ายเรือ กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนหน่วย พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เดินทางไปให้กำลังใจทหารกองประจำการ ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการฝึกสอนการว่ายน้ำ เพื่อให้กำลังพลได้เรียนรู้วิธีการทักษะ ในการว่ายน้ำได้อย่างถูกวิธี และสามารถช่วยเหลือตนเองได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ
หัวหน้ากลจักร กองควบคุมคุณภาพ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยร่วมกับหน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำความสะอาด และพัฒนาพื้นที่
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ
กรมอู่ทหารเรือ โดย อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการติดตั้งเครื่องบำบัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในบริเวณศูนย์การค้าไอคอนสยาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร และบริเวณโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรม โครงการ "Goods for Good Life (GGL)" ครั้งที่ ๑ โดย เรือหลวงเจ้าพระยา กองเรือฟริเกต ที่ ๒ กองเรือยุทธการ กำหนดจัดกิจกรรมอบรม ฯ เพื่อดำเนินการตามนโยบายผู้บังคับบัญชาฯ และส่งเสริมรายได้ให้แก่กำลังพลในกองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ รวมกลุ่มใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หลังเลิกงานทำกิจกรรมส่งเสริมรายได้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกำลังพลอย่างยั่งยืน โดยมี คุณกีรตา พันธุ์เอี่ยม นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ
ผู้อำนวยการกองกำลังพล กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมอู่ทหารเรือ และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการ "Goods for Good Life (GGL)" ครั้งที่ ๑ โดยมี คุณกีรตา พันธุ์เอี่ยม นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และกำลังพลเรือใน กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ โดย เรือหลวงเจ้าพระยา กำหนดจัดกิจกรรมอบรม เพื่อดำเนินการตามนโยบายผู้บังคับบัญชาฯ และส่งเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพลเรือในกองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ
ผู้อำนวยการกองควบคุมคุณภาพ กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมพัฒนาการข่าง กรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้ออุปกรณ์เครื่องมือวัดสำหรับใช้ในเรือ
หัวหน้านายทหารฝ่ายอำนวยการ กรมอู่ทหารเรือ คณะกรรมการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานและส่งเสริมสุขาภิบาล กรมอู่ทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๗ พร้อมคณะกรรมการ เข้าประเมินผลและให้คะแนน ครั้งที่ ๑ ได้กำหนดแผนการตรวจหน่วยงานส่งเสริมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายใน กรมอู่ทหารเรือ โดยมีกำหนดการเข้าตรวจ กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เพื่อประเมินผลการตรวจไปปรับปรุงแก้ไขมาตรการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายใน กรมอู่ทหารเรือ
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชร กิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
รักษาราชการหัวหน้าบัญชี กองการเงิน กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนหน่วย และกำลังพลของกรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
เจ้ากรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ประธานกรรมการอำนวยการสรรหาและเลือกสรรบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดกรมอู่ทหารเรือ สถานที่สอบ ณ อาคารเรียนรวม โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
อรรถสิทธิ์ พงษ์เกษตร์กรรม์ หัวหน้าแผนกทดสอบวัสดุ กองควบคุมคุณภาพ กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ บรรยายขั้นตอนการทดสอบฝีมือช่างเชื่อม ให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ของ อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ฯ ดำเนินการตรวจสอบสถานที่ทดสอบฝีมือช่างเชื่อมและตรวจสอบเครื่องเชื่อม โดยการตรวจสอบเครื่องเชื่อมประกอบไปด้วย ๑.การตรวจสภาพทั่วไปของเครื่องเชื่อม ๒.การตรวจค่าทางไฟฟ้า ๓.การตรวจอัตราการไหลของลวดเชื่อม (wire feed speed) ๔.การตรวจแก๊สสำหรับเครื่องเชื่อม ในการจัดการบรรยายขั้นตอนการทดสอบฝีมือช่างเชื่อม อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และการตรวจสอบสถานที่ทดสอบฝีมือช่างเชื่อมและตรวจสอบเครื่องเชื่อม จัดขึ้น
นายทหารปฏิบัติการประจำกรมกำลังพลทหารเรือ ช่วยปฏิบัติราชการ กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กิจการห้องเย็น สวัสดิการร้านค้าและบริการกองทัพเรือ
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ โดยคณะทำงานซ่อมปรับปรุงเรือพระที่นั่ง เพื่อเตรียมความพร้อมถวายงาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ นายสงคราม มีจัตุรัส ช่างประปา ระดับ ๒ หมวดประปา แผนกโยธาและประปา กองสนับสนุน อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ จากการสำรวจกำลังพลใน อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ที่ป่วยและอยู่ในระหว่างการรักษา จึงได้เข้าเยี่ยมบำรุงขวัญผู้ป่วย เพื่อดูความเป็นอยู่ และความเดือดร้อนของกำลังพล ด้วยความห่วงใย ตามนโยบายของกองทัพเรือ ด้านกำลังพล
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชร กิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
นายช่าง แผนกวางแผนดัดแปลงและปรับปรุงเรือ กองแผนงานฝ่ายเรือ กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนหน่วย พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลของศูนย์พัสดุช่าง กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ คณะผู้บังคับบัญชา พร้อมทั้ง กองโรงงานเครื่องกล อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ และ กองควบคุมคุณภาพ กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ร่วมตรวจสอบการซ่อมทำใบจักรเรือโดยการใช้เครื่องแสกน ๓ มิติ (3D) แสกนหา มิติ มุมองศา ของใบจักรเรือซึ่งจะใช้ในการเปรียบเทียบใบจักรหลังจากได้รับการซ่อมทำเรียบร้อยแล้วว่า ใบจักรหลังรับการซ่อมทำกับใบจักรต้นแบบมีความเหมือนหรือแตกต่างกัน ในด้านมิติ มุมองศา มากน้อยพียงใด ซึ่งสามารถนำมาดัดแปลงแก้ไขเพื่อให้ มิติ มุมองศาไกล้เคียงกับใบจักรต้นแบบมากที่สุด อันจะทำให้เรือสามารถใช้งานใบจักรที่ได้รับการซ่อมทำจาก อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช ได้เต็มประสิทธิภาพ โดยสามารถแสกนเก็บค่ามิติ มุมองศา ใบจักรในรูปแบบ ๓ มิติ (3D) และจะนำไปเปรียบเทียบกับค่าใบจักรต้นแบบต่อไป
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา ร่วมสังเกตการณ์ การนำเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช ออกจากอู่แห้ง อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือหลังจากเข้ารับการซ่อมทำจำกัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยหลังจากนี้จะมีการทดลองเรือในท่า และทดลองเรือในทะเล ก่อนที่จะส่งมอบเรือให้กับกองเรือยุทธการ ต่อไป
รองผู้อำนวยการกองกำลังพล กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันทหารผ่านศึก โดยนำกำลังพล ร่วมทำความสะอาด เก็บขยะโดยรอบ และพัฒนาพื้นที่
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมอู่ทหารเรือ ให้การต้อนรับในการเยี่ยมคำนับของ พลเรือตรีหญิง กรองทิพย์ ศิริไล ผู้อำนวยการศูนย์ทันตกรรม กรมแพทย์ทหารเรือ และหัวหน้าสำนักงานทหารเรือหญิง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงาน เข้าเยี่ยมคำนับ
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดล อดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยกำลังพลเรือ ที่เข้ารับการซ่อมทำที่ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ จำนวน ๒ หลัง
หัวหน้ากำกับการซ่อมสร้าง กองแผนและประมาณการช่าง อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ดำเนินการติดตั้ง เครื่องบำบัดฝุ่น PM 2.5 เพื่อช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศให้กับประชาชน ณ บริเวณ ลานจอดรถร้านค้าสวัสดิการกองทัพเรือ จำนวน ๑ เครื่อง
นายช่าง แผนกออกแบบโครงสร้างตัวเรือ กองออกแบบต่อเรือ กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนหน่วย พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลของกรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
คณะอนุกรรมการที่พักอาศัย กรมอู่ทหารเรือ พื้นที่สัตหีบ จัดโครงการฝึกสอนว่ายน้ำ ให้แก่ทหารกองประจำการที่สมัครใจ เพื่อให้กำลังพลได้เรียนรู้วิธีการทักษะ ในการว่ายน้ำได้อย่างถูกวิธี และสามารถช่วยเหลือตนเองได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางน้ำโดยจะทำการฝึกสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐ รวม ๘ วัน สำหรับการฝึกในวันแรกเป็นการแนะนำภาคทฤษฎีและหลักความปลอดภัย
รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ พลเรือตรี ศักดิ์ชัย อนันตชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ พลเรือตรี สถาพร ไล้สุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิต อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เข้าร่วมประกอบพิธีประดับยศให้แก่นายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๒๔ นาย
ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง เข้าร่วมพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ และกองแผนประมาณการช่าง อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ตรวจเยี่ยมเรือเพื่อติดตามความก้าวหน้าการซ่อมทำเรือตามแผน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และรับทราบปัญหา อุปสรรคข้อขัดข้องในการซ่อมทำจากทางเรือ
เจ้ากรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในการสอบคัดเลือกพนักงานราชการเป็นนายทหารประทวน สายวิทยาการ กรมอู่ทหารเรือ (อัตรา จ.อ.พรรค พศ.เหล่า ยย.(อร.)) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
:: มกราคม ๒๕๖๗ ::
ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๔/๒๕๖๔ จำนวน ๔ นาย พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และทหารกองประจำการเข้าร่วมพิธี เวลา ๑๐๐๐
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธาน จัดการประชุมพิจารณาการจัดทำกรอบอัตราพนักงานราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ - ๒๕๗๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๔/๒๕๖๔ ๔/๒๕๖๕ และ ๒/๒๕๖๖ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และทหารกองประจำการเข้าร่วมพิธี
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับนายทหารประทวน สังกัดกรมอู่ทหารเรือ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีและร่วมแสดงความยินดี
ผู้อำนวยการ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ สังกัดอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ที่ครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน
เจ้ากรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ และคณะทำงานพัฒนาขีดความสามารถงานเชื่อมโลหะ กรมอู่ทหารเรือ (กองควบคุมคุณภาพ กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ) เป็นผู้จัดการทดสอบฝีมือช่างเชื่อมให้แก่กำลังพลของ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ
รักษาราชการ นายช่าง แผนกออกแบบไฟฟ้ากำลังและแสงสว่าง กองออกแบบไฟฟ้า กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนหน่วย พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลของกรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
กองโรงงานไฟฟ้า อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ จัดเจ้าหน้าที่ร่วมงานนิทรรศการแสดงผลงานระบบควบคุมเครน ๗๕ ตัน และระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไฟไหม้ (SCADA)
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ร่วมแสดงความยินดีงานทำบุญประจำปี ๒๕๖๗ กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมงานทำบุญประจำปี และงานขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๗ ของกรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพล กรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมงานทำบุญประจำปี และงานขึ้นปีใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจ และความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการ ทหารกองประจำการ และพนักงานราชการ
เจ้ากรมพัฒนาการข่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานการจัดงานทำบุญประจำปี และงานขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๗ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ทหารกองประจำการ และพนักงานราชการ กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ร่วมจัดงานทำบุญประจำปี และงานขึ้นปีใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจ และความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการ ทหารกองประจำการ และพนักงานราชการ
รองผู้อำนวยการกองพัฒนาการบริหาร กองบังคับการ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธาน จัดการอบรมเกี่ยวกับการประจำสถานีดับเพลิง ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำสถานีดับเพลิงอาคารกองบังคับการ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจจาก คณะกรรมการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานและส่งเสริมสุขาภิบาล กรมอู่ทหารเรือ โดย เรือโท อัครพล พรหมอุตม์ ประจำแผนกวิเคราะห์ กองพัฒนาการบริหาร กองบังคับการ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือเป็นผู้ดำเนินการบรรยาย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ นายสมคิด ตรีบุตร ช่างฝีมือสนาม ระดับ ๒ หมวดช่างโยธา แผนกโยธาและประปา กองสนับสนุน อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ อาคารพักอาศัยเรือนคลังเชื้อเพลิง อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ และนายพงษ์ศักดิ์ จันทร์รอด ตำแหน่ง ช่างท่อ ระดับ ๒ กองโรงงานเรือเหล็ก กองโรงงานเรือเหล็ก อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ที่พักอาศัยส่วนกลาง กองทัพเรือ พื้นที่พระสมุทรเจดีย์ จากการสำรวจกำลังพล อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ที่ป่วยและยังไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้ จึงได้เข้าเยี่ยมบำรุงขวัญผู้ป่วย เพื่อดูความเป็นอยู่และ ความเดือดร้อนของกำลังพลด้วยความห่วงใย
กำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เข้ารับฟังการบรรยายและการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) โดยขอรับการสนับสนุนวิทยากรจาก โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ดำเนินการจัดฝึกอบรม ให้กับกำลังพล เพื่อนำความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานและช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน ที่ประสบอุบัติเหตุ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ และคณะผู้บังคับบัญชาให้การต้อนรับ พลเรือตรี กระแสร์ เม่งอำพัน เจ้ากรมจเรทหารเรือ ในการตรวจราชการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจการปฏิบัติราชการของหน่วย ให้เป็นไปตามระเบียบ แบบแผน กฎ ข้อบังคับ คำสั่ง นโยบายของกองทัพเรือ และนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ รวมทั้งให้คำแนะนำขั้นต้นในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง และเสนอแนะแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อให้หน่วยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีการตรวจจำนวน ๔ สาขา นอกจากนี้ยังมีการตรวจประเมินขีดความสามารถด้านการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน และการตรวจด้านการประหยัดพลังงาน ตามนโยบายของกองทัพเรือ พร้อมชมสาธิตการซ้อมแผนอัคคีภัย ในการนี้ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ได้รับผลการตรวจ คะแนนรวมร้อยละ ๙๓.๕๓ อยู่ในระดับเกณฑ์ "ดีมาก"
อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพล ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้า พร้อมเดินสายฟ้าใหม่ บริเวณโรงอาหาร สหกรณ์ โรงฝึกงาน และอาคารเรียน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
หัวหน้ากองโรงงานไฟฟ้า อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธาน การอบรมศีลธรรมประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ โดยมีกำลังพลจาก กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ หน่วยในสังกัด กรมอิเล็กทรอนิกส์ ทหารเรือ กรมสรรพาวุธ ทหารเรือ โรงเรียนช่าง กรมอู่ทหารเรือ และกำลังพลเรือที่เข้ารับการซ่อมทำที่ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เข้ารับฟังการแสดงพระธรรมเทศนา
รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการที่จะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๑๗ นาย
รักษาราชการ ประจำแผนกตัวเรือ กองควบคุมคุณภาพ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนหน่วย พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลของศูนย์พัสดุช่าง กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชร กิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องใน "วันกองทัพไทย" ประจำปี ๒๕๖๗ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง นายทหารชั้นผู้ใหญ่และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมพิธี
หัวหน้าแผนกควบคุม ศูนย์พัสดุช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยนำกำลังพลจิตอาสาและกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ ร่วมทำความสะอาด และพัฒนาพื้นที
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และ เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยนำกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ร่วมทำความสะอาด และพัฒนาพื้นที่
หัวหน้าแผนกควบคุม ศูนย์พัสดุช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยร่วมกับส่วนราชการ ทหาร ตำรวจและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันทำความสะอาด และพัฒนาพื้นที่
หัวหน้าไฟฟ้า กองควบคุมคุณภาพ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทน เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีงานวันคล้ายวันสถาปนา โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ครบรอบ ๘๗ ปี
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีงานวันคล้ายวันสถาปนา โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ครบรอบ ๘๗ ปี และมอบแจกันดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี โดยมี พลเรือตรี สรรชัย เลิศวีระศิริกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับ
หัวหน้ากองธุรการ กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมอู่ทหารเรือ จัดกิจกรรมจิตอาสา และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยช่วยกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด และเก็บขยะโดยรอบบริเวณ
อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” โดยมีนายอำเภอพระสมุทรเจดีย์เป็นประธานในกิจกรรมพัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาด
ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีวันกองทัพไทย และวันวีรชนกองทัพเรือ พิธีวางพวงมาลาของผู้แทนหน่วยต่างๆ พิธีบวงสรวง พิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ และพิธีบำเพ็ญกุศล และอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนหน่วย พร้อมด้วยกำลังพลอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมพิธี
เจ้ากรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพล ได้ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางรถไฟ เพื่อหาแนวทางป้องกันอันตราย การใช้ทางข้ามทางรถไฟ ระหว่างอาคารที่พักอาศัย และอาคารโรงพละอเนกประสงค์ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ รวมทั้งออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบๆเส้นทางรถไฟให้สวยงามและปลอดภัย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ อ่านสาร “เนื่องในวันกองทัพไทยและวันวีรชนกองทัพเรือ” พุทธศักราช ๒๕๖๗ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพลอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ แถวรับฟังสาร
รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชาระดับสูง นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมแถวฟังคำกล่าวสดุดีวีรชนกองทัพเรือ จากผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในวันวีรชนกองทัพเรือ โดยพร้อมเพรียงกัน
หัวหน้ากองธุรการ กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมอู่ทหารเรือ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยร่วมกับส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้าและประชาชนในพื้นที่ ช่วยกันทำความสะอาด และเก็บขยะโดยรอบบริเวณ
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมอู่ทหารเรือ แถวรับฟังคำกล่าวสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ของผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในวันวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยพร้อมเพรียงกัน
ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงเข้าเยี่ยม นายธำรงศักดิ์ ครุฑแก้ว ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง ข่างต่อท่อ ระดับ ๒ โรงงานช่างท่อ แผนกโรงงานเรือเหล็ก กองโรงงาน อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ โดยจากการสำรวจกำลังพลในอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ที่ป่วยและยังไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้ จึงได้เข้าเยี่ยมผู้ป่วย และความเดือดร้อนของกำลังพลด้วยความห่วงใย
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ และคณะผู้บังคับบัญชา เข้าเยี่ยมและสอบถามอาการเจ็บป่วย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลในสังกัด อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิต อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ตรวจความเรียบร้อย การเตรียมการทดสอบฝีมือช่างเชื่อม อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถงานเชื่อมโลหะ กรมอู่ทหารเรือ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุป
อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีนายอำเภอพระสมุทรเจดีย์เป็นประธานในกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาด
บรรณารักษ์ แผนกห้องสมุด กองวิจัยและพัฒนา กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนหน่วย และกำลังพลของกรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชร กิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๗ โดยมีกำลังพลและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงนำบุตรหลานเข้าร่วมงานแจกของรางวัล ชมการแสดง นิทรรศการ กิจกรรมต่างๆ รวมทั้งสร้างความสุข และรอยยิ้มแก่เด็กๆทุกคน
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๗ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และมีผู้พักอาศัยและเด็กๆ เข้าร่วมกิจกรรม
ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา อู่ทหารเรือธนบุรี ทำพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บวงสรวงเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่ ๙ และ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครและเรือเหล่าแสนยากร หรือเรือรูปสัตว์ ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และเรือพระราชพิธีอื่นๆ ณ โรงเรือพระราชพิธี แผนกเรือพระราชพิธี กองเรือเล็ก กรมการขนส่งทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ก่อนที่จะดำเนินการซ่อมทำเรือพระที่นั่งและเรือพระราชพิธี ให้สมบูรณ์พร้อมสำหรับเตรียมการจัดขบวนเรือพระราชพิธี ในพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ใน พศ.๒๕๖๗ ต่อไป
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยภริยา เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมอู่ทหารเรือ ปีที่ ๑๓๔
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานการจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยภริยา ผู้บังคับบัญชาระดับสูง นายทหารชั้นผู้ใหญ่ อดีตผู้บังคับบัญชา กรมอู่ทหารเรือ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมอู่ทหารเรือ ปีที่ ๑๓๔
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือร่วมถ่ายรูป แสดงความยินดี และให้โอวาทแก่กำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๓ นาย
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
รองผู้อำนวยการ กองกำลังพล กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมอู่ทหารเรือ จัดกิจกรรมจิตอาสา และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมอู่ทหารเรือ ปีที่ ๑๓๔ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และบุตร ธิดา เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา โดยจัดตัวแทนเข้ารับทุน
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกรมอู่ทหารเรือ ซึ่งได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชร กิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
นายช่าง แผนกวางแผนช่อมเรือ กองแผนงานฝ่ายเรือ กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนหน่วยพร้อมด้วยกำลังพลของอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานกล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการอาคารที่พักอาศัย กรมอู่ทหารเรือ พื้นที่สมุทรปราการ และมีผู้พักอาศัยและเด็กๆ เข้าร่วมกิจกรรม
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จัดกิจกรรมทำความสะอาด (Big cleaning day) เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมอู่ทหารเรือ ครบรอบ ๑ ปี โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูง นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพล อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาด
กรมอู่ทหารเรือ จัดนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรมรักษ์ทะเลไทยตามแนวพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ และเป็นการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมอู่ทหารเรือ ปีที่ ๑๓๔ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง นายทหารชั้นผู้ใหญ่ฯ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และบุตรธิดา ในปีนี้มีผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจำนวน ๑๑๑ ทุน
กำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ในห้วงวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ๓๗ พรรษา โดยมีกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานการจัดกิจกรรมทำความสะอาด (big cleaning day) เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมอู่ทหารเรือ ครบรอบ ๑๓๔ ปี พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรม
กำลังพลจิตอาสา อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ร่วมกับคณะครูและเจ้าหน้าที่ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมอู่ทหารเรือ ปีที่ ๑๓๔ โดยการตัดแต่งต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดพื้นที่ภายในบริเวณโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ตรวจความเรียบร้อยการสร้างและปรับปรุงห้องน้ำเพื่อรองรับกำลังพลของเรือต่าง ๆ ที่เข้ารับการซ่อมทำที่อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ตรวจความพร้อมการซ่อมทำสีตัวเรือใต้แนวน้ำ แนวเชื่อมแผ่นเหล็กใต้ท้องเรือ ใบจักรหางเสือ
:: ธันวาคม ๒๕๖๖ ::
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ตรวจความพร้อมการซ่อมทำสีตัวเรือใต้แนวน้ำ แนวเชื่อมแผ่นเหล็กใต้ท้องเรือ ใบจักรหางเสือ
หัวหน้าออกแบบไฟฟ้าระบบอาวุธและบังคับเรือ กองออกแบบไฟฟ้า กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับอำเภอสัตหีบ ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจและประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖
รองผู้อำนวยการ กองโรงงานเรือเหล็ก อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกันพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖ ร่วมกันทำกิจกรรม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาด
รองผู้อำนวยการ กองโรงงานเรือเหล็ก อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖ ร่วมกับอำเภอสัตหีบ ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันทำกิจกรรม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาด
รองผู้อำนวยการกองบริหารงานซ่อมสร้าง อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนรองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครบรอบ ๕๖ ปี
ผู้อำนวยการอู่ทหารเรืธธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา และกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ รวมทั้งผู้แทนและกำลังพลของหน่วยในพื้นที่อู่ทหารเรือธนบุรี ได้แก่ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ และ กรมช่างโยธาทหารเรือ ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
ผู้อำนวยการกองออกแบบกลจักร กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมงานพิธีวางพานพุ่มและถวายสดุดีงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีจัดงานทำบุญขึ้นปีใหม่และวันคล้ายวันสถาปนากรมอู่ทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๗ ปีที ๑๓๔ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ พร้อมครอบครัวกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมงานทำบุญขึ้นปีใหม่และวันคล้ายวันสถาปนา กรมอู่ทหารเรือ
หัวหน้านายช่างโรงงานปรับซ่อมเครื่องจักร ช่วยกองโรงงานเครื่องกล อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ
รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือ ธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาด
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมชมงานแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรี "ราชวัลลภเริงระบำ"
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมอู่ทหารเรือ ปีที ๑๓๔ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และบุตร ธิดา เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา โดยในปีนี้มีผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จำนวน ๑๑๑ ทุน
หัวหน้าออกแบบเครื่องประกอบเรือ กองออกแบบต่อเรือ กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ
อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมีนายอำเภอพระสมุทรเจดีย์ เป็นประธานในพิธี
รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพลอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมงานในพิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๗
นายคลังพัสดุทั่วไป หมวดคลังพัสดุทั่วไป แผนกพัสดุ ศูนย์พัสดุช่าง กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่ โดยมี ปธ.คปษ.ทร.ประธานกรรมการบ้านพักข้าราชการในกองทัพเรือ เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ คณะเจ้าหน้าที่อาคารที่พักอาศัย รับการตรวจเยี่ยมพื้นที่และบ้านพักข้าราชการในกองทัพเรือ พื้นที่อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ โดยมี ปธ.คปษ.ทร.ประธานกรรมการบ้านพักข้าราชการในกองทัพเรือ เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยม
ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ห้องรับรอง ๒ อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นการร่วมมือกับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จัดรถบริจาคโลหิตมาบริการและอำนวยความสะดวก
เจ้ากรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาฐานทัพเรือสัตหีบ ครบรอบ ๑๐๑ ปี
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ให้การต้อนรับและการเยี่ยมคำนับของคณะสำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ ในการตรวจเยี่ยม การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกองทัพเรือ ในพื้นที่ภาคตะวันออก
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุการจ้างซ่อมทำแพโรงงาน งวดที่ ๓ ณ สถานีเรือนครพนม หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง
รองผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๔๕ นาย เข้าเยี่ยมชมและฟังการบรรยายสรุป เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางด้านวิชาการ วิชาชีพทางด้านวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ “RUN FOR HEALTH” อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วย พลเรือตรี สถาพร ไล้สุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิต อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ คณะนายทหารชั้นใหญ่ และกำลังพลอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรม
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กำลังพลจิตอาสา และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรม โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ และล้างห้องสุขาของวัด
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากองเรือยุทธการ ประจำปี ๒๕๖๖
กำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เก็บขยะโดยรอบบริเวณ
กำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากองเรือยุทธการ ประจำปี ๒๕๖๖
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง และนายทหารชั้นผูใหญ่และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้ารับการตรวจเยี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ ในพื้นที่กรมอู่ทหารเรือ
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เข้ารับการตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่สัตหีบ ของผู้บัญชาการทหารเรือ และร่วมรับฟังการบรรยายสรุป
รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ รับการตรวจเยี่ยมบ้านพักข้าราชการในกองทัพเรือ พื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมี ปธ.คปษ.ทร. ประธานกรรมการบ้านพักข้าราชการในกองทัพเรือ เป็น หัวหน้าคณะตรวจเยี่ยม
ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนา กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีทำบุญครบรอบ ๑ ปี ให้แก่กำลังพลเรือหลวงสุโขทัย ที่เสียชีวิตและสูญหาย
นายช่างโรงงานปรับซ่อมเครื่องจักร ช่วยกองโรงงานเครื่องกล อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลของกรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมฟังบรรยายโครงการให้ความรู้สร้างแกนนำสุขภาพในสถานประกอบการชมรมผู้สูงอายุ และพัฒนาศักยภาพในการผ่าตัดกระดูกและข้อ ของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
เจ้ากรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วย นาวาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพปฎล ชะนะ รองเจ้ากรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ และคณะ ร่วมตรวจความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารกองการศึกษา หลังใหม่
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาตรวจพื้นที่ภายในอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานซ่อมทำเรือที่อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ตามวิสัยทัศน์ "อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ จะเป็นอู่ซ่อม สร้างเรือ ของกองทัพเรือ ที่มีมาตรฐาน โดยมีการบริหารจัดการ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวีของชาติ"
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เดินทางไปเยี่ยมและมอบเงินช่วยเหลือกำลังพล กองสนับสนุน อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์
ผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุง กองบังคับการ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีทำบุญครบรอบ ๑ ปี ให้แก่กำลังพลเรือหลวงสุโขทัย ที่เสียชีวิตและสูญหาย โดยร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์ ๒๙ รูป
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิต อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี
ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่และกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เข้ารับฟังการบรรยายและการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED)
รองผู้อำนวยการกองกำลังพล กองบังคับการ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ได้ปฏิบัติตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ โดยจัดทำโครงการ “สุขาสุขใจ อนามัย" กองบังคับการ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ปรับปรุงพัฒนาห้องน้ำของหน่วยให้สะอาด
ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพล เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระใหม่
ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง เข้าเยี่ยม นายสุพจน์ สุขมั่นสัตย์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง ข่างต่อท่อ ระดับ ๒ สังกัด รง.ช่างท่อ แผนกโรงงานเรือเหล็ก กงน.อธบ.อร. โดยจากการสำรวจกำลังพลสังกัด อธบ.อร. ที่ป่วยและยังไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้ จึงได้ดำเนินการเยี่ยมผู้ป่วย เพื่อดูความเป็นอยู่
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ มอบเงินสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ มอบเงินสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ
ผู้อำนวยการกองบริหารงานซ่อมสร้าง อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ พร้อมนายทหารชั้นผู้ใหญ่และกำลังพล อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระใหม่ นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ ๕ จำนวน ๗๔ รูป
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการ กรมอู่ทหารเรือ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการ กรมอู่ทหารเรือ
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ได้ผ่านมาเจอเหตุการณ์ อุบัติเหตุรถชนคน บริเวณหน้าเซเว่น จึงได้ลงมาดู พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล กองจัดการ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลเดข ได้ทำความช่วยเหลือในเบื้องต้น
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ การบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กรมอู่ทหารเรือ ละได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง นายทหารชั้นผู้ใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยภริยา กำลังพลและครอบครัว กรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมงานกาชาด ๑๐๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๖๖ "รื่นรมย์สุขฤดี ณ ที่แห่งการให้" โดยกองทัพเรือ มีงานออกบูธ มีผลิตภัณฑ์ต่างๆ และกิจกรรมจากกองทัพเรือ เพื่อหารายได้สมทบทุนสภากาชาดไทย
ประจำแผนกทดสอบวัสดุ กองควบคุมคุณภาพ กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
ผู้อำนวยการกองแผนและประมาณการช่าง อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนเเจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา กรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖
หัวหน้ากองธุรการ กองบังคับการ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนหน่วย พร้อมด้วยกำลังพล อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
หัวหน้ากรรมวิธีข้อมูลและสถิติ กองจัดการ กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ให้การต้อนรับ พลเรือโท พัลลภ เขม้นงาน รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พร้อมคณะ ร่วมประชุมและติดตามการซ่อมเรือในอู่แห้ง อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดชกรมอู่ทหารเรือ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ตรวจเยี่ยมกำลังพล อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ในการตรวจสุขภาพประจำปี จากโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนหน่วย พร้อมด้วยกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร ๔๖ รูป ถวายเป็นพระกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
รองผู้อำนวยการกองกำลังพล กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมอู่ทหารเรือ ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
รองเจ้ากรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร ๔๖ รูป ถวายเป็นพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กรมอู่ทหารเรือ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการ กรมอู่ทหารเรือ พื้นที่ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ เพื่อรับทราบสภาพการปฏิบัติงานและปัญหาข้อขัดข้องในการสนับสนุนการซ่อมทำของหน่วยเพื่อนำข้อมูของหน่วย มาพิจารณาให้การสนับสนุนและแก้ไขปรับปรุงให้การปฏิบัติภายในสายงานที่ กรมอู่ทหารเรือ รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ผู้อำนวยการศูนย์พัสดุช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการช่วยกู้ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และการปฐมพยาบาล ให้กับข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ศูนย์พัสดุช่าง กรมอู่ทหารเรือ
หัวหน้ากองการเงิน กองบังคับการ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนหน่วย เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖
หัวหน้านายช่าง โรงงานปรับซ่อมเครื่องยนต์ กองโรงงานเครื่องกล อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖
รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร ๘๙ รูป เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยภริยา และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยภริยา แเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
นายช่าง แผนกแผนและสำรวจ กองแผนและประมาณการช่าง อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลกรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๖๖
:: พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ::
ผู้อำนวยการกองพัฒนาการบริหาร อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ให้การต้อนรับ พลเรือตรี วิชาญ วันทนียกุล ผู้อำนวยการสำนักส่งกำลังบำรุง กองทัพเรือ ตรวจเยี่ยมความพร้อมเรือผลักดันน้ำ กำลังพล อุปกรณ์ และยุทโธปกรณ์ ของหน่วยเฉพาะกิจผลักดันน้ำ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ
หัวหน้าแผนกวางแผนสร้างเรือ กองแผนงานฝ่ายเรือ กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๑๐๐ ปี กองช่างโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ
เจ้ากรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีทำบุญประจำปี และขึ้นปีใหม่ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง นายทหารชั้นผู้ใหญ่ กำลังพลกรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมงานในพิธีทำบุญประจำปีและขึ้นปีใหม่
หัวหน้ากองธุรการ กองบังคับการ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานจัดการอบรมเกี่ยวกับงานสารบรรณ ให้กับกำลังพลของอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ โดยให้ นาวาโทหญิง บุศรา อยู่บุญ หัวหน้าธุรการ แผนกธุรการ กองธุรการ กองบังคับการ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือเป็นผู้ดำเนินการบรรยาย ณ ห้องบรรยาย อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และเจ้าหน้าที่ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ร่วมตรวจพื้นที่การดำเนินการโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน หมายเลข ๓๐๓ เส้นทางพระสมุทรเจดีย์-ป้อมพระจุลจอมเกล้า ที่มีผลกระทบกับพื้นที่ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ และพิจารณากำหนดตำบลที่ก่อสร้างงานโครงการภายในพื้นที่ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ
ผู้อำนวยการกองกำลังพล กองบังคับการ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ และผู้อำนวยการ/เจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานจัดการอบรมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ โดยให้ นาวาโท จรัญ จวงสอน หัวหน้ารักษาความปลอดภัย กองธุรการ กองบังคับการ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้ดำเนินการบรรยาย
รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ และผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิต อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ประกอบพิธีประดับยศให้แก่ นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๓๙ นาย
ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับยศให้แก่ข้าราชการ สังกัดอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๒๘ นาย
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมพิธี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ และ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิต อู่ทหารเรือ พระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของกำลังพล พร้อมทั้งตรวจสภาพที่พักอาศัย สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ รวมทั้งสำรวจอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อจัดหาและซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด และปรับปรุงให้มีความเรียบร้อย
หัวหน้าควบคุมและประมาณการ กองแผนงานฝ่ายเรือ กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมอู่ทหารเรือ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ จัดการบรรยายแนวทางการตรวจสอบสภาพและการวิเคราะห์ความพร้อมของเรือรบ
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ คณะผู้บังคับบัญชา กำลังพลและครอบครัว ร่วมกิจกรรม วันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยภริยา นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงและวัฒนธรรมทางสายน้ำในงาน "สายประทีปแห่งราชนาวี ๒๕๖๖"
ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ลูกจ้าง อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
เจ้าากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยภริยา ผู้บังคับบัญชาระดับสูง นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ลูกจ้าง กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับส่วนราชการ พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนในพื้นที่ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๖ ๔,๗๘๒,๒๓๙.๕๐ บาท ณ วัดโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยภริยา และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
กำลังพลจิตอาสา และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยขน์ เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (วันวชิราวุธ)
ผู้อำนวยการกองโรงงานไฟฟ้า อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลาถวายราขสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปี ๒๕๖๖
หัวหน้ากำลังพล กองกำลังพล กองบังคับการ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนหน่วย ร่วมในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล “เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (วันวชิราวุธ) ประจำปี ๒๕๖๖
กำลังพลจิตอาสา และกำลังพลอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยขน์ เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (วันวชิราวุธ)
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีเปิด การแข่งขันสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๖๖
หัวหน้าวิเคราะห์งานช่าง กองควบคุมคุณภาพ กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาและกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ ข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
นายทหารปฏิบัติการประจำกรมกำลังพลทหารเรือ กองทัพเรือ ช่วยปฏิบัติราชการกองกำลังพล กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนกรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาและกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยร่วมกันจัดเตรียมสถานที่จัดงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๖
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ และกำลังพลอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๖
รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันกองทัพเรือ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิต อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพลอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ แถวรับฟังสารจากผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องใน“วันกองทัพเรือ” ประจำปี ๒๕๖๖
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทน เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมพิธี ทำบุญตักบาตร และพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๖
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชาระดับสูง นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมแถวรับฟังสารจากผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๖
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๖
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
หัวหน้าหมวดคลังพัสดุทั่วไป แผนกคลัง กองพัสดุช่าง อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ร่วมให้การสนับสนุน Top Radio ๙๓.๕ จัดกิจกรรม "โครงการพาน้องตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อนเที่ยวทะเล" จากโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิต อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายต่างๆ ของอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายและสาธิตเทคโนโลยีการทำงานของเครื่องทำความสะอาดพื้นผิวตัวเรือ โดยไม่ใช้ทรายพ่น ซึ่งจะช่วยลดมลภาวะทางอากาศ และลดระยะเวลาในการซ่อมทำเรือที่เข้ารับการซ่อมทำในอู่แห้ง/อู่ลอย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ตรวจเยี่ยมกำลังพล อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ที่เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ ๓ เนื่องใน “วันกองทัพเรือ”
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยภริยา ผู้บังคับบัญชาระดับสูง นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการพาน้องตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อนเที่ยวทะเล" ของโรงพยาบาลธนบุรี
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา และกำลังพลอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมการฝึกอบรม การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)
หัวหน้า นายช่าง โรงงานเดินสาย กองไฟฟ้า อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลกรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในการจัดฝึกอบรม พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมการฝึกอบรมภาคทฤษฎี ฝึกภาคปฏิบัติ และทดสอบภาคทฤษฎี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ ให้กับกำลังพลกรมอู่ทหารเรือในการช่วยกู้ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาล สามารถปฏิบัติการช่วยชีวิตกำลังพลหรือประชาชนที่กำลังประสบเหตุในกรณีฉุกเฉินได้
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ได้ปฏิบัติตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ปฏิบัติตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ โดยจัดทำโครงการ “สุขาสุขใจ อนามัย กองบังคับการ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ และปรับปรุงพัฒนาห้องน้ำของหน่วยให้สะอาด
เจ้ากรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในการจัดฝึกอบรม การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพลกรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมการฝึกอบรม
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง ให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พร้อมคณะเยี่ยมหารือแนวทางการซ่อมทำเรือตามนโยบาย ผู้บัญชาการทหารเรือ
หน่วยเฉพาะกิจผลักดันน้ำ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ลำเลียงเรือผลักดันน้ำ จำนวน ๑๔ ลำ พร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ กลับจากอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ในกรณีช่วยเหลือประชาชนเพื่อเร่งการระบายน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากสถานการณ์คลี่คลายกลับคืนสู่สภาวะปกติ กลับที่ตั้ง ณ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ
ผู้อำนวยการกองสนับสนุน อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมอู่ทหารเรือ ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ ณ กองบัญชาการ กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ
:: ตุลาคม ๒๕๖๖ ::
นายช่างวางแผนงาน กองสนับสนุน อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาและกำลังพลศูนย์พัสดุช่าง กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
เจ้ากรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในการจัดอบรมการดำรงชีพในทะเลเบื้องต้น พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และนักเรียนช่าง กรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมอบรม
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในการจัดฝึกอบรม การช่วยกู้ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาล พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมการฝึกอบรมภาคทฤษฎี ฝึกภาคปฏิบัติ และทดสอบภาคทฤษฎีครั้งที่ ๑
รองผู้อำนวยการกองโรงงาน อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ให้การต้อนรับ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ ๕ เข้าสำรวจภายในโรงงานของอู่ทหารเรือธนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกสำรวจ ตรวจวัดประเมินสภาพแวดล้อมการทำงาน
หน่วยเฉพาะกิจผลักดันน้ำ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ลำเลียงเรือผลักดันน้ำจำนวน ๔๐ ลำ พร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ กลับจากจังหวัดนครนายก ในกรณีช่วยเหลือเร่งระบายน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครนายก เนื่องจากสถานการณ์คลี่คลายกลับคืนสู่สภาวะปกติ กลับที่ตั้ง
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธาน ในพิธีปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุน รุ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ผลัดที่ ๒/๒๕๖๓ ๓/๒๕๖๔ และ ๓/๒๕๖๓ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และทหารกองประจำการ เข้าร่วมพิธี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิต อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่และกำลังพลอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เข้ารับฟังการบรรยายและการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) โดยขอรับการสนับสนุนวิทยากรจาก โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ดำเนินการจัดฝึกอบรม ให้กับกำลังพลอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เพื่อนำความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานและช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน ที่ประสบอุบัติเหตุ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต
ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๓/๒๕๖๔ จำนวน ๕ นาย พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และทหารกองประจำการ เข้าร่วมพิธี
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
หัวหน้าหมวดโทรศัพท์ แผนกบริการ กองสนับสนุน อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลกรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
หัวหน้าควบคุมและประมาณราคา กองแผนและประมาณการช่าง อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทน เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖
รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๓/๒๕๖๔ จำนวน ๑๕ นาย พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และทหารกองประจำการเข้าร่วมพิธี
หัวหน้าวางแผนดัดแปลงและปรับปรุงเรือ กองแผนงานฝ่ายเรือ กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาและกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรม "พัฒนาเมืองสะอาด จังหวัดชลบุรี" โดยร่วมกับส่วนราชการ นายกเทศมนตรี และประชาชนในพื้นที่ ช่วยกันทำความสะอาด และจัดเก็บขยะ
นายทหารประจำการ กรมกำลังพลทหารเรือ กองทัพเรือ ช่วยปฏิบัติราชการ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก (เจริญ สุวฑฒฺโน)
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะตรวจเยี่ยมพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้องเกี่ยวกับแผนผังการนำเรือพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และเรือพุทธเลิศหล้านภาลัย มาดำเนินโครงการอุทยานเรือหลวงในพื้นที่ กองทัพเรือ
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในการจัดอบรม การดำรงชีพในทะเลเบื้องต้น ของกรมอู่ทหารเรือ รุ่นที่ ๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการดำรงชีพในทะเล สำหรับกำลังพลที่ต้องปฏิบัติงานในทะเล และใช้ในชีวิตประจำวัน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ร่วมพิธีวางพวงมาลา หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
กำลังพลจิตอาสา และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖
หัวหน้ากองพัสดุช่าง อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนหน่วยอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
หัวหน้านายช่าง โรงงานซ่อมเครื่องไฟฟ้า กองโรงงานไฟฟ้า อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมอู่ทหารเรือ และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖
รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพลอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมรูป รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วย คณะผู้บังคับบัญชา และกำลังพลจิตอาสา ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๖ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการ กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ พร้อมคณะ ในการเยี่ยมคำนับเจ้ากรมอู่ทหารเรือ
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ให้การต้อนรับ เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมคณะ ในการเยี่ยมคำนับเจ้ากรมอู่ทหารเรือ
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง นายทหารชั้นผู้ใหญ่ กำลังพลจิตอาสา และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ และบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยการพรวนดินใส่ปุ๋ย ตัดแต่งกิ่งไม้
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ให้โอวาทแก่กำลังพลกรมอู่ทหารเรือ ณ ลานหน้าเสาธง กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ
รองผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปการซ่อมทำเรือตามแผน โดยมี พลเรือตรี นิพนธ์ รัตนะเหลี่ยม รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ให้การต้อนรับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชน ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครนายก โดยมี พลเรือตรี ศักดิ์ชัย อนันตชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ และรองหัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจผลักดันน้ำ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนกรมอู่ทหารเรือ
รองผู้อำนวยการ กองสนับสนุน อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมอู่ทหารเรือ และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
กำลังพลอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”เนื่องในวันสำคัญของชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เข้าร่วมรับฟังแถลงนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้ากรมอู่ทหารเรือ
รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๖ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๖
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ พร้อมคณะ ในการเยี่ยมคำนับเจ้ากรมอู่ทหารเรือ
หน่วยเฉพาะกิจผลักดันน้ำ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ลำเลียงเรือผลักดันน้ำพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ จากอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ไปติดตั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเร่งระบายน้ำในพื้นที่ โดยดำเนินการติดตั้งเรือผลักดันน้ำ บริเวณสะพานข้ามคลองข้างวัดสุคันธาวาส ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๖ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๖
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
หัวหน้าบัญชี กองการเงิน อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนกรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลกรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมคู่สมรส เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วย พลเรือตรี ศักดิ์ชัย อนันตชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ และ พลเรือตรี สถาพร ไล้สุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิต อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช
ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ พร้อมกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทน เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
หก.กพด.อรม.อร. เป็นผู้แทน เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพล เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ผอ.อธบ.อร. พร้อมด้วยคณะทำงานจิตอาสาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ อธบ.อร. ร่วมจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
หัวหน้านายช่าง โรงงานซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า กองไฟฟ้า อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทน เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้และทำความสะอาด เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนและผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิต อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันนวมินทรมหาราช โดยมี พลเรือเอก อะดุง พันธุ์อี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม
อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ต.ค.๖๖ โดยการตัดแต่งต้นไม้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดรอบบริเวณ
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ สังกัดอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่เข้าร่วมพิธี
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการ สังกัดอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่เข้าร่วมพิธี
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมาย ยศให้แก่กำลังพลกรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่เข้าร่วมพิธี
กรมอู่ทหารเรือ โดยหน่วยเฉพาะกิจผลักดันน้ำ กรมอู่ทหารเรือ ดำเนินการติดตั้งเรือผลักดันน้ำ จำนวน ๒๐ ลำ เพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำบางประกง ณ บริเวณสะพานสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
ผู้อำนวยการ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ประกอบพิธีถวายสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่สัตหีบ และพื้นที่อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ท่าเรือจุกเสม็ด
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
นายช่าง โรงงานปรับซ่อมเครื่องจักร ช่วยราชการกองโรงงานเครื่องกล อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนกรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลศูนย์พัสดุช่าง กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
รอง จก.อร./หน.ฉก.ผลักดันน้ำ อร. ตรวจความพร้อมของกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะ เพื่อสนับสนุนภารกิจการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนของกองทัพเรือ ณ โรงเก็บเรือผลักดันน้ำ อจปร.อร. รวมทั้งประชุมทบทวนการปฏิบัติงานของ ฉก.ผลักดันน้ำ อร. ในปีทีผ่านมา และแนวทางการปฏิบัติปี งป.๖๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร บก.อจปร.อร.
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันมรณภาพหลวงพ่ออี๋ ปีที่ ๗๗ ณ วัดสัตหีบ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีรายงานตนเองต่อ เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เข้าร่วมพิธี
ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
หัวหน้าขนส่ง กองสนับสนุน อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนกรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา และกำลังพล กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
:: กันยายน ๒๕๖๖ ::
รองผู้อำนวยการ กองควบคุมคุณภาพ กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพล กรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖
เจ้ากรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธี รับ-ส่ง หน้าที่ เจ้ากรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ส่งมอบหน้าที่ให้แก่ นาวาเอก อานนท์ พงษ์ทองเจริญ รองผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นเจ้ากรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เข้าร่วมพิธี
เจ้ากรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ประธานในพิธี รับ - ส่ง หน้าที่ เจ้ากรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ส่งมอบหน้าที่ให้แก่ นาวาเอก สณชัยษ์ สุขคง รองเจ้ากรม อิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่เข้าร่วมพิธี
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ (พื้นที่สัตหีบ) เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยโดยพร้อมเพรียงกันเวลา ๐๘๐๐
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการ สังกัดอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๑ นาย
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ส่งมอบหน้าที่ให้แก่ พลเรือตรี วรานนท์ พึ่งวิชา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ท่านใหม่
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธี รับ - ส่ง หน้าที่ เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ส่งมอบหน้าที่ให้แก่ พลเรือตรี ธิติ นาวานุเคราะห์ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นเจ้ากรมอู่ทหารเรือ ลำดับที่ ๕๖ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เข้าร่วมพิธีฯ
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตการรับราชการ ของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพล กรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีฯ
ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ส่งมอบหน้าที่ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ให้กับ นาวาเอก สันติ มนต์วิเศษ รองผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และข้าราชการ อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีฯ
ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา พร้อมด้วยหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ พื้นที่สัตหีบ หน่วยงานภาครัฐและสมาคมภริยาทหารเรือ เข้าร่วมพิธีฯ
ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตการรับราชการ ของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ประจำปี ๒๕๖๖ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพล อู่ทหารเรือธนบุรี เข้าร่วมพิธีฯ
รองผู้อำนวยการ กองควบคุมคุณภาพ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมอู่ทหารเรือ และกำลังพลจิตอาสา และกำลังพล กรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก(วันมหิดล)
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลหน่วยงานส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน และส่งเสริมสุขาภิบาล ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพล กรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีฯ
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตการรับราชการ ของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ประจำปี ๒๕๖๖
เจ้ากรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพลกรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมบริจาคมอบสิ่งของให้กับ โรงเรียนอนุบาลอธิฏฐาน
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารศูนย์การเรียนรู้การซ่อมและสร้างเรือ กรมอู่ทหารเรือพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กำลังพลพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีฯ
เจ้ากรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสา เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๖ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กำลังพลจิตอาสา และกำลังพลกรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์พัสดุช่าง กรมอู่ทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๖
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารประทวน สังกัด กรมอู่ทหารเรือที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
จัดกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
หัวหน้าธุรการ กองธุรการ กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนกรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลกรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์บทสวดพระมหาจักรพรรดิถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชาระดับสูง นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการจัดการความรู้ (KM) ของกรมอู่ทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
หน.นายช่าง โรงงานเดินสาย กฟฟ.อรม.อร.เป็นผู้แทนหน่วยเข้าร่วมงาน เนื่องในโอกาสครบรอบวันขึ้นระวางครบ ๓๗ ปี ร.ล.รัตนโกสินทร์
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง การสร้าง ร.ล.ช้าง พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพล เข้าร่วมฟังการบรรยาย
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
หน.นายช่าง โรงงานโลหะแผ่น กรก.อรม.อร.เป็นผู้แทนกรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา และกำลังพล อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
:: สิงหาคม ๒๕๖๖ ::
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมความปลอดภัย ในการทำงานและส่งเสริมสุขาภิบาล กรมอู่ทหารเรือ พร้อมคณะตรวจหน่วยงาน อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖
ผู้อำนวยการกองโรงงานเรือเหล็ก อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
นายช่างแผนกวางแผนซ่อมเรือ กผงร.กผช.อร. เป็นผู้แทนกรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลศูนย์พัสดุช่าง กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับยศ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เข้าร่วมพิธีประดับยศให้แก่ข้าราชการ สังกัดอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
เจ้ากรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานกรรมการอำนวยการสอบเลื่อนระดับ และเปลี่ยนสาขาอาชีพ ตำแหน่งลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ ให้การต้อนรับ ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิศวกรอาวุโส และคณะกรรมการวิศวกรอาวุโส วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถ้มภ์ (วสท.) เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายภารกิจของกรมอู่ทหารเรือ
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ครบรอบ ๒๖ ปี
ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศ จำนวน ๕ นาย
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารเครื่องฝึกจำลองสถานการณ์ในเรือ NAVAL MISSION TRAINING CENTER
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เข้าร่วมพิธีรับมอบเรือหลวงตาชัย ณ ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
นายช่าง แผนกจัดแผนงาน กผป.อรม.อร. เป็นผู้แทนกรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลกรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
คณะทำงานป้องกันอัคคีภัย อู่ทหารเรือ พระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ทำการฝึกซ้อมดับเพลิงเสมือนจริง ตามแผนฝึกซ้อมดับเพลิงของอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ
พลเรือโท สุทธิศักดิ์ บุตรนาค เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมฟังการบรรยาย “โครงการเคลียร์หนี้ ทหารไทยธนชาต” จากธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
นาวาโท สังวาล บุญนำ นายทหารแผนงาน กรล.อรม.อร. เป็นผู้แทนกรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
นาวาเอก วีระวงค์ หันตุลา รองผู้อำนวยการกองจัดการ กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมอู่ทหารเรือ และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จัดผู้แทน และกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
พลเรือตรี เกื้อกูล กลิ่นเอี่ยม รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
พลเรือโท สุทธิศักดิ์ บุตรนาค เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
พลเรือโท สุทธิศักดิ์ บุตรนาค เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง นายทหารชั้นผู้ใหญ่ เข้าร่วมพิธี
พลเรือโท สุทธิศักดิ์ บุตรนาค เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง นายทหารชั้นผู้ใหญ่ กำลังพลจิตอาสา และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธุ์ปลา
พลเรือโท สุทธิศักดิ์ บุตรนาค เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง นายทหารชั้นผู้ใหญ่ กำลังพลจิตอาสา และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยร่วมกันทาสีรอบฐานโบสถ์ และทำความสะอาดโดยรอบ ณ วัดป่ายุบ
พลเรือตรี วิทยา พันธุ์โภคา รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กำลังพลจิตอาสา และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day
พลเรือตรี ศัลย์ แสวงพานิช เจ้ากรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ พร้อมด้วย นายทหารชั้นผู้ใหญ่ กำลังพลจิตอาสา และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" โดยร่วมกันติดตั้งพัดลม ทาสี เดินสายไฟ และมอบน้ำดื่ม ณ โรงเรียนอนุบาลอธิฏฐาน
:: กรกฎาคม ๒๕๖๖ ::
กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
ประจำแผนกไฟฟ้า กองควบคุมคุณภาพ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนกรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
หัวหน้าวิจัย แผนกวิจัย กองวิจัยและพัฒนา กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุน รุ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ผลัดที่ ๑/๖๕ และ ๒/๖๕ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และทหารกองประจำการเข้าร่วมพิธี
หน.ออกแบบผังเรือ กอร.กผช.อร.เป็นผู้แทนเจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
รองผู้อำนวยการกองกำลังพล กองบังคับการ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยภริยา เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
กำลังพลจิตอาสา และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมกับ ทัพเรือภาคที่ ๑ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้อำนวยการศูนย์พัสดุช่าง กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ พร้อมคณะทำงานโครงการทดสอบและพัฒนาต่อยอดเครื่องบำบัดอากาศ เข้าร่วมพิธีมอบเครื่องหมายสหัทยานาวีและประกาศนียบัตรกำกับเครื่องหมาย ประจำปี ๒๕๖๖
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูของนักเรียนช่าง กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู
รอง ผอ.กรล.อรม.อร. เป็นผู้แทน เจ้ากรมอู่ทหารเรือ และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ สังกัด อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ
เจ้ากรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทน เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ สวดมนต์อธิษฐานจิต ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เจ้ากรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทน เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"ร่วมกันบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพล ๔๐ นาย ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
นายช่างโรงงานเรือเหล็ก กรล.อรม.อร.เป็นผู้แทนกรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
รองผู้อำนวยการ กองออกแบบไฟฟ้า กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทน เจ้ากรมอู่ทหารเรือ และกำลังพลจิตอาสา กำลังพลอู่ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด และพัฒนาศาสนสถาน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า)
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีอุปสมบท พร้อมด้วยภริยา ผู้บังคับบัญชาระดับสูง นายทหารชั้นผู้ใหญ่ กำลังพลกรมอู่ทหารเรือ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีอุปสมบท โดยบวชพระใหม่จำนวน ๓ รูป
เจ้ากรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับข้าราชการ สังกัดกรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น และที่ได้รับการแต่งตั้งยศใหม่
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
ประจำแผนกตัวเรือ กคภ.อรม.อร.เป็นผู้แทนกรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลกรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลในสังกัด เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพิธีวันรำลึกวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ ประจำปี ๒๕๖๖
ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานจัดกิจกรรม จิตอาสาพระราชทานตามโครงการ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา กำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ๑๓ ก.ค.๖๖ และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ ก.ค.๖๖
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรม นาวาเอก สุทิน ภูยานนท์ รองผู้อำนวยการ อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ได้ถึงแก่กรรม โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงพร้อมคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
นายช่าง แผนกวางแผนดัดแปลงและปรับปรุงเรือ กผงร.กผช.อร.เป็นผู้แทนกรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลกรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
ผู้อำนวยการกองจัดการ กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานจัดการฝึกอบรมการช่วยกู้ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลให้กับกำลังพล กรมอู่ทหารเรือ โดยขอรับการสนับสนุนวิทยากรจิตอาสามาให้ทักษะและความรู้ให้สามารถปฏิบัติการช่วยชีวิตกำลังพล หรือประชาชนที่กำลังประสบภัยในกรณีฉุกเฉินได้
รองเจ้ากรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทน เจ้ากรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพลกรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกิจกรรมบริจาคและมอบสิ่งของ อีกทั้งยังช่วยดูแลการซ่อมทำเครื่องปั๊มน้ำให้ใช้งานได้ปกติ
รองผู้อำนวยการกองจัดการ กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในการจัดการบรรยายเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำและวิธีการใช้งานลูกบอลดับเพลิงเบื้องต้น ให้กับกำลังพล กรมอู่ทหารเรือ
รอง ผอ.กงน.อธบ.อร. เป็นประธานในการจัดกิจกรรม พร้อมด้วยกำลังพล อธบ.อร. เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
นายทหารกำกับการซ่อมสร้าง แผนกกำกับการซ่อมสร้าง กองแผนและประมาณการช่าง อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือเป็นผู้แทน กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลศูนย์พัสดุช่าง กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
:: มิถุนายน ๒๕๖๖ ::
หัวหน้านายทหารฝ่ายอำนวยการ กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ รุ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ผลัด ๑/๖๔ เป็นทหารกองหนุน
หัวหน้าออกแบบเครื่องกล กองออกแบบกลจักร กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทน เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖
รองผู้อำนวยการ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ให้การต้อนรับ ผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ และนักเรียนพลกองประจำการผลัด ๑/๖๖ จำนวน ๑๒๐ นาย เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานเพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพล จำนวน ๔๐ นาย ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด และเก็บขยะโดยรอบ ณ โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม
รองผู้อำนวยการ กองออกแบบกลจักร กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทน เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพล กรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลจิตอาสา และกำลังพล อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
นกช.แผนกกำกับการซ่อมสร้าง กผป.อรม.อร.เป็นผู้แทน กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา และกำลังพล กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ และหัวหน้าคณะทำงานพัฒนาขีดความสามารถงานเชื่อมโลหะ กรมอู่ทหารเรือ ตรวจเยี่ยมการทดสอบ
รองผู้อำนวยการ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด จำนวน ๓๐ นาย เข้าเยี่ยมชม และฟังการบรรยายสรุปภารกิจ และขีดความสามารถของ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ และผู้อำนวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ พร้อมคณะรับฟังการบรรยายโครงการบริหารจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัล จากผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิศวกรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลจิตอาสา และกำลังพล อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
นายทหารแผนงาน กรก.อรม.อร. เป็นผู้แทน กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา และกำลังพล กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมงานแถลงข่าว การจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๙ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยร่วมบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย
อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลร่วมกับ กำลังพลกองเรือยุทธการ และกำลังพลฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมเรือลากจูง นำเรือหลวงเจ้าพระยา และเรือหลวงกระบุรี เข้าอู่แห้งเพื่อซ่อมทำตัวเรือใต้แนวน้ำ
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
นายช่าง แผนกออกแบบเครื่องประกอบเรือ กองออกแบบต่อเรือ กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนกรมอู่ทหารเรือ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
กำลังพลจิตอาสา และกำลังพลอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘ (วันอานันทมหิดล)
ผู้อำนวยการกองควบคุมคุณภาพ กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘ (วันอานันทมหิดล)
เจ้ากรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัขรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง และนายทหารชั้นผู้ใหญ่เข้าร่วมพิธี
หัวหน้าแผนกทดสอบวัสดุ กองควบคุมคุณภาพ กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นหัวหน้าชุดในการจัดการบรรยายสรุปการตรวจสอบ Mobile Crane เครนประจำอู่เรือ และเครนประจำโรงงาน
เจ้ากรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานการสอบเลื่อนฐานะ นายทหารประทวน สายวิทยาการ กรมอู่ทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ผู้อำนวยการ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับยศให้แก่ข้าราชการ สังกัด อรม.อร. ที่ได้รับยศสูงขึ้น จำนวน ๒ นาย
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
หัวหน้ารับจ่ายเงิน กองการเงิน อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนกรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
รองผู้อำนวยการ กองโครงการและงบประมาณ กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทน เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร จำนวน ๔๖ รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
กำลังพล อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกันพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ผอ.อธบ.อร. เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพรชัยมงคล พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง อธบ.อร. ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ พลเรือตรี วรานนท์ พึ่งวิชา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ พลเรือตรี สมบัติ แย้มดอนไพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิต อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร จำนวน ๔๖ รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทน เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร จำนวน ๔๖ รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัขรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง และนายทหารชั้นผู้ใหญ่เข้าร่วมพิธี
รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วย กำลังพลอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนา กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมกำลังพล จำนวน ๑๐ นาย เข้าร่วมกิจกรรม ช่วยกันพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาด
รอง ผอ.อธบ.อร. พร้อมด้วยคณะทำงานจิตอาสาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ อธบ.อร. ร่วมจัดกิจกรรมบำเพ็ญ สาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ผอ.อธบ.อร. พร้อมด้วยกำลังพล อธบ.อร. ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญ สาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
:: พฤษภาคม ๒๕๖๖ ::
นายทหารการอู่ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ อำนวยการสูบน้ำเข้าอู่แห้ง เพื่อตรวจเช็คการรั่วไหลของตัวเรือใต้แนวน้ำ หลังจากเรือได้เข้ารับการซ่อมทำในอู่แห้ง โดยมีกำลังพลของอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ และกำลังพลของเรือ ร่วมกันตรวจสอบ ให้กับเรือหลวงกระบุรี
นายทหารปฏิบัติการประจำกรมกำลังพลทหารเรือ ช่วยปฏิบัติราชการกรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทน เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้อำนวยการกองพัฒนาการบริหาร อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ร่วมพิธีในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
นาวาตรีหญิง อรทัย เรืองขจิต ประจำแผนกควบคุมการเบิกจ่าย กง.อร. เป็นผู้แทน เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลกรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
กรมอู่ทหารเรือ โดย กองควบคุมคุณภาพ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลเข้าตรวจสอบโดยไม่ทำลาย (Non – Destructive Testing) เรือหลวงกระบุรี และเรือหลวงล่องลม
กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลหน่วยขึ้นตรง กรมอู่ทหารเรือ และสถานที่ของหน่วยในการสนับสนุนการจัดเก็บ และตรวจสอบการซ่อมบำรุงเครื่องบำบัดฝุ่น PM 2.5 ของกองทัพเรือ
ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง เข้าร่วมในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่นายทหารประทวนในสังกัด อู่ทหารเรือธนบุรี
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
“ประจำแผนกวิชาการ กวจพ.กพช.อร. เป็นผู้แทนกรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลศูนย์พัสดุช่าง กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
“โครงการจิตอาสาทาสีเพื่อน้อง ๘ โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ” อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ทำการทาสีกำแพง สนามฟุตบอลโรงเรียนวัดแค และกำแพงวัดแค
เจ้ากรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงพระนิพนธ์ เทิดพระเกียรติครบรอบ ๑๐๐ ปี วันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานอ่านคำประกาศพระเกียรติคุณ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า อาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันอาภากร ประจำปี ๒๕๖๖
ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานอ่านคำประกาศพระเกียรติคุณ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันอาภากร ประจำปี ๒๕๖๖
ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
หน.มว.แผนและงบประมาณ แผนกควบคุม ศพด.อร. เป็นผู้แทน กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพล ๓๐ นาย ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทน เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีมังคลาภิเษกเหรียญที่ระลึก ๑๐๐ ปี วันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
นายช่างวางแผนงาน กสน.อรม.อร.และ รรก.หน.กำลังพล กพ.อรม.อร. เป็นผู้แทนกรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับข้าราชการ สังกัด กรมอู่ทหารเรือ
รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานการจัดกิจกรรม พร้อมกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันฉัตรมงคล และวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณ ด้วยการทำความสะอาดรอบบริเวณ
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เข้าร่วมพิธี
:: เมษายน ๒๕๖๖ ::
ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ มอบหมายให้ รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานการจัดกิจกรรม ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพล พร้อมเจ้าหน้าที่ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ นำเรือหลวงช้างเข้าเทียบหน้าท่า
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานการฟังบรรยายทางวิชาการในหัวข้อเรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ กว.)
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เข้าร่วมรับฟังการแถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วนของ ผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วงรอบ ๖ เดือน
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ประธานกรรมการแบดมินตัน กองทัพเรือ ร่วมกับ นายชัยศักดิ์ ทองเดชศรี ประธานชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน คณะผู้ฝึกสอน และเยาวชนเข้าร่วมโครงการ
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมพิธี ต้อนรับ เรือหลวงช้าง และยังมีการส่งมอบการคุ้มกันเรือหลวงช้าง ให้กับหน่วยเรือคุ้มกันของ ทัพเรือภาคที่ ๑ เพื่อเดินทางไป เข้าร่วมพิธีการต้อนรับเรืออย่างเป็นทางการ
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานการจัดกิจกรรม "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จำนวน ๖ นาย ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
หน.มว.คลังเชื้อเพลิง แผนกคลัง กพด.อรม.อร. เป็นผู้แทนกรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล หน่วยงานส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานและส่งเสริมสุขาภิบาล ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพลหน่วยขึ้นตรงกรมอู่ทหารเรือ
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธี มอบประกาศนียบัตร และเกียรตินิยมบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ปีที่ ๒๕
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป พร้อมด้วย นายทหารชั้นผู้ใหญ่และกำลังพล กรมอู่ทหารเรือ (พื้นที่สัตหีบ) เข้าร่วมพิธี
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จำนวน ๖ นาย ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
ประจำแผนกแผนและโครงการฝ่ายเรือ กองโครงการและงบประมาณ กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
หัวหน้านายช่าง โรงงานช่างท่อและหม้อน้ำ กองโรงงานเรือเหล็ก อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันจักรี (วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี)
นาวาเอก โชค แก้วบุญช่วย หัวหน้าแผนกโรงงานไฟฟ้า กองโรงงาน อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา กำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จำนวน ๑๒๐ นาย และเชิญชวนหน่วยราชการในพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันจักรี ๖ เมษายน ๒๕๖๖
หัวหน้าทดสอบเครื่องวัด กองควบคุมคุณภาพ กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา และกำลังพล กรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้อำนวยการกองแผนงานฝ่ายเรือ กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา กองเรือยามฝั่ง
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานกรมอู่ทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๖ ดำเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายใน กรมอู่ทหารเรือ
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จำนวน ๖ นาย ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
ประจำหมวดรายการพัสดุ แผนกเทคนิค ศูนย์พัสดุช่าง กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
:: มีนาคม ๒๕๖๖ ::
รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา กำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมกับกรมข่าวทหารเรือ โดยมีเจ้ากรมข่าวทหารเรือ เป็นประธานการจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
หัวหน้าวิทยาศาสตร์การไฟฟ้า กองออกแบบไฟฟ้า กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา กำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ มอบหมายให้ นาวาเอก ปรัชญา เลาะหนับ รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จำนวน ๓๐ นาย ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ๓๑ มี.ค.๖๖ และวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ๒ เม.ย.๖๖
กำลังพลกรมอู่ทหารเรือ(พื้นที่สัตหีบ) เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวาระครบรอบวันสิ้นพระชนม์ ๑๐๐ ปี พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน นักเรียนโรงเรียนอนุบาลอธิฏฐาน
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ ๑๐๐ วัน ให้แก่กำลังพล กองทัพเรือ ที่เสียชีวิตและสูญหาย กรณีเรือหลวงสุโขทัย ประสบเหตุอับปาง ณ กิจการพุทธสถานเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
หัวหน้าออกแบบเครื่องต้นกำลังขับ กองออกแบบกลจักร กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทน เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายความสามารถการกีฬา กรมอู่ทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๕ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมพิธี
นายช่างเทคนิค กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทน เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จำนวน ๖ นาย ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกรมอู่ทหารเรือ ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการ กรมอู่ทหารเรือ ณ พื้นที่ ทัพเรือภาคที่ ๓ จังหวัดภูเก็ตและกองโรงงานฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ จังหวัดพังงา
ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนา กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในการประชุม ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) ของกรมอู่ทหารเรือ
พลเรือโท สุทธิศักดิ์ บุตรนาค เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ให้การต้อนรับ พลเรือโท วิสาร บุญภิรมย์ เจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ กำลังพลจิตอาสา (พื้นที่สัตหีบ) เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ประจำปี ๒๕๖๖ ครบรอบ ๑๓๖ ปี
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ และกำลังพล จำนวน ๑๕๐ นาย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
กรมอู่ทหารเรือ จัดกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิค เพื่อสุขภาพของกำลังพล อร.บริเวณพื้นที่ หน้า บก.อร.เวลา ๑๓๓๐ - ๑๕๓๐ ในช่วงบ่ายวันพุธของสัปดาห์ ตามนโยบาย ผบ.ทร. มีนโยบายด้านกำลังพลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จำนวน ๖ นาย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
ผู้อำนวยการกองการเงิน กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทน เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วย กำลังพลจิตอาสา กำลังพลกรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ จัดเจ้าหน้าที่ให้การอบรมเรื่อง การซ่อมบำรุงตามสภาพ (CBM) แก่นายทหารพรรคกลิน หลักสูตรนายทหารใหม่พรรคกลิน
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จำนวน ๖ นาย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
ผู้อำนวยการกองการเงิน กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทน เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วย กำลังพลจิตอาสา กำลังพลกรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
หัวหน้าแผนกจัดการ กองจัดการ กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทน เจ้ากรมอู่ทหารเรือ และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖
:: กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ::
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพล ๕๐ นาย ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์วัดคีรีภาวนารามและมอบเงินสนับสนุนเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักเรียน ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า จำนวน ๗๔ นาย เข้าฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจและขีดความสามารถของ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จำนวน ๖ นาย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
ผู้อำนวยการกองกำลังพล กองบังคับการ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทน เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วย กำลังพลจิตอาสา กำลังพลกรมอู่ทหารเรือ จำนวนรวม ๒๐ นาย ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
เจ้ากรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการสรรหา และเลือกสรรบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
หัวหน้าควบคุมและประมาณราคา กองแผนและประมาณการช่าง อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทน เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ จำนวน ๑๐ นาย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
รองผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ ๓ พรรคกลิน และนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ ๔ พรรคกลิน จำนวน ๔๑ นาย
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในการประชุมเตรียมการฝึก กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๖ ของกรมอู่ทหารเรือ ครั้งที่ ๒
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารการซ่อมบำรุงตามสภาพของกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมการประชุม
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการกรมอู่ทหารเรือ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และรับทราบสภาพการปฏิบัติงาน อุปสรรค และข้อขัดข้องในการสนับสนุนการซ่อมทำของหน่วย ณ พื้นที่ นรข.เขตเชียงราย
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทน เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ครบรอบ ๙๔ ปี เมื่อ ๒๓ ก.พ.๖๖
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ให้การสนับสนุนการจัดประชุม ผบ.เหล่าทัพ ตามที่ ทร.จัดการประชุม ผบ.เหล่าทัพ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ณ หอประชุมกองทัพเรือนั้น อธบ.อร.ได้รับความไว้วางใจจาก ทร.ให้สนับสนุนการรับรองคณะภริยา ผบ.เหล่าทัพ
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กรมอู่ทหารเรือ ให้การต้อนรับ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ และคณะ มีกำหนดการตรวจเยี่ยมสำนักงานการเงินพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อรับทราบภาระหน้าที่ ปริมาณงาน การดำเนินการตามนโยบายที่เกี่ยวข้อง ปัญหาข้อขัดข้อง ตรวจเยี่ยมกำลังพลสายวิทยาการการเงิน พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานด้านการเงิน
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จำนวน ๖ นาย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
ผู้อำนวยการกองโรงงานเครื่องกล อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทน เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วย กำลังพลจิตอาสา กำลังพล กรมอู่ทหารเรือ จำนวนรวม ๒๐ นาย ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยราชการต่างๆ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผุู้ใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติของงานครบรอบวันสิ้นพระชนม์ ๑๐๐ ปี พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
แถวตรวจบัญชีพล และรับฟังข่าวสารประจำสัปดาห์ โดยมี กำลังพลหน่วยขึ้นตรงกรมอู่ทหารเรือ (พื้นที่สัตหีบ) เข้าร่วมแถว ฯ ณ ลานหน้าเสาธง กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อ ๑๖ ก.พ.๖๖
รองผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลจำนวน ๑๖๐ นาย ร่วมพิธีสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลแด่ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการส่งเสริมความปลอดภัย ในการทำงานกรมอู่ทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๖ ดำเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายใน กรมอู่ทหารเรือ
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับยศ ให้แก่ข้าราชการ สังกัด อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ที่ได้รับยศสูงขึ้น จำนวน ๑๑ นาย เมื่อ ๑๔ ก.พ.๖๖
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จำนวน ๖ นาย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
นาวาเอก สันติชัย จอมทอง นายทหารปฏิบัติการ ช่วยปฏิบัติราชการ กองโรงงานเรือเหล็ก อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทน เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วย กำลังพลจิตอาสา กำลังพล กรมอู่ทหารเรือ จำนวนรวม ๒๐ นาย ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยราชการต่างๆ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
เจ้ากรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน ให้แก่ โรงเรียนอนุบาลอธิฏฐาน
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการติดตั้งเครื่องบำบัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ ณ บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (พื้นที่ท่าเตียน และราชนาวีสโมสร)
รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธาน ในกิจกรรม การฟังบรรยาย การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน CPR และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ AED ณ ห้องธนบุรีนุรักษ์ ชั้น ๓ อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๗ ก.พ.๖๖
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จำนวน ๖ นาย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
นาวาเอก สุพรรณ ประทุม นายทหารปฏิบัติการ ประจำกรมกำลังพลทหารเรือ ช่วยปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทน เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา กำลังพลกรมอู่ทหารเรือ จำนวนรวม ๒๐ นาย ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยราชการและประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีทำบุญครบรอบ ๕๐ วัน ให้แก่กำลังพล เรือหลวงสุโขทัย ที่เสียชีวิตและสูญหาย และร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ กิจการพุทธสถานเฉลิมพระเกียรติ
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ให้การต้อนรับ คณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร เดินทางมาศึกษาดูงาน ในด้านการบริหารงบประมาณในการซ่อมบำรุงรักษาเรือรบของกองทัพเรือ
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานการประชุม หน่วยขึ้นตรงกรมอู่ทหารเรือ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกรมอู่ทหารเรือ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เข้าร่วมการประชุม
:: มกราคม ๒๕๖๖ ::
ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ รุ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ผลัดที่ ๓/๖๓ ๔/๖๔ เป็นทหารกองหนุน จำนวน ๒ นาย เมื่อ ๓๑ ม.ค.๖๖
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ รุ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ผลัดที่ ๓/๖๓ ๔/๖๔ ๒/๖๕ เป็นทหารกองหนุน จำนวน ๗ นาย เมื่อ ๓๑ ม.ค.๖๖
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จำนวน ๖ นาย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ณ พระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร
นายทหารปฏิบัติการ ประจำกรมกำลังพลทหารเรือ ช่วยปฏิบัติราชการ กองจัดการ กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทน เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา กำลังพลกรมอู่ทหารเรือ จำนวนรวม ๒๐ นาย ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยราชการและประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
หัวหน้านายช่าง โรงงานเชื่อมประสาน กองโรงงานเรือเหล็ก อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทน เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพล กรมอู่ทหารเรือ จำนวนรวม ๒๐ นาย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพล ๕๐ นาย จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ สังกัด อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ณ กองบังคับการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๒๖ ม.ค.๖๖
เจ้ากรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีทำบุญ กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วย นายทหารชั้นผู้ใหญ่และกำลังพล กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมพิธี
ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมกรมอู่ทหารเรือ และให้โอวาทแก่กำลังพลกรมอู่ทหารเรือ โดยมี เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ให้การต้อนรับ พร้อมคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๒๓ ม.ค.๖๖
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จำนวน ๖ นาย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
นายทหารปฏิบัติการ ช่วยปฏิบัติราชการ กรล.อรม.อร. เป็นผู้แทน เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วย กำลังพลจิตอาสา กำลังพล กรมอู่ทหารเรือ จำนวนรวม ๒๐ นาย ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยราชการต่างๆ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
เจ้ากรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทน เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องใน "วันกองทัพไทย" ประจำปี ๒๕๖๖
หัวหน้าไฟฟ้า กองควบคุมคุณภาพ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาและกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บขยะ และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ ณ วิหารหลวงพ่อดำ
รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๖ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี จำนวน ๓๐ นาย เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ ณ วัดนาคกลาง และโรงเรียนวัดนาคกลาง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ฯ โดยร่วมกับคณะครูโรงเรียนวัดคู่สร้าง นายทหารชั้นผู้ใหญ่ กำลังพลจิตอาสา และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันตัดแต่งต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดรอบบริเวณ เนื่องในวันกองทัพไทยและวันวีรชนกองทัพเรือ ณ โรงเรียนวัดคู่สร้าง
ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีวันกองทัพไทย และวันวีรชนกองทัพเรือ พิธีวางพวงมาลาของผู้แทนหน่วยต่างๆ พิธีบวงสรวง พิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ และพิธีบำเพ็ญกุศล โดย พลเรือตรี สมบัติ แย้มดอนไพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิต อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพล เข้าร่วมพิธีสดุดีและวางพวงมาลา
หน.เทคนิค ศพด.อร. เป็นผู้แทน เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วย กำลังพลจิตอาสาและกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา จำนวน ๑๐ นาย เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดบริเวณ โรงเรียนวัดหนองจับเต่า
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันกองทัพไทย และวันวีรชนกองทัพเรือ ร่วมกันรณรงค์และกระตุ้นจิตสำนึกรักษ์ชายหาดและทะเลให้มากขึ้น รวมทั้งตระหนักถึงปัญหาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมใต้ท้องทะเล และคืนความสวยงามให้กับชายฝั่ง โดยร่วมกันช่วยเก็บขยะ
ผู้อำนวยการกองกำลังพล กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทน เจ้ากรมอู่ทหารเรือ กำลังพลจิตอาสา กำลังพล กรมอู่ทหารเรือ จำนวนรวม ๒๐ นาย ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยราชการต่างๆ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลจิตอาสาและกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ณ พระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๕ ม.ค.๖๖
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธี วันคล้ายวันสถาปนากรมอู่ทหารเรือ ครบรอบ ๑๓๓ ปี เมื่อ ๙ ม.ค.๖๖
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี จำนวน ๖ นาย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
ผู้อำนวยการกองกำลังพล กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทน เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กำลังพลจิตอาสา กำลังพล กรมอู่ทหารเรือ จำนวนรวม ๔๐ นาย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมอู่ทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยเชิญชวนกำลังพลจิตอาสา กำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ และหน่วยงานราชการพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมบริจาคโลหิต
รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๖
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กรมอู่ทหารเรือ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ โดยการตัดแต่งต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดพื้นที่ภายในรอบบริเวณ ณ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ จำนวน ๕๐ นาย เข้าร่วมกิจกรรม "รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริฯ" เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ๓๖ พรรษา ๘ มกราคม ๒๕๖๖
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม มอบทุนการศึกษา ให้แก่ โรงเรียนอนุบาลอธิฏฐาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมอู่ทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๖ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพลหน่วยขึ้นตรงกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรม
รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กรมอู่ทหารเรือ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กำลังพลอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า และกำลังพลจากกองการศึกษา กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรมฯ
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในการประชุมแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจผลักดันน้ำ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่และกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจผลักดันน้ำ กรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมการประชุมและประชุมทางไกล ผ่านทางจอภาพ(VIDEO CONFERENCE)
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่และกำลังพลหน่วยขึ้นตรงกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรม
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในการประชุมหน่วยขึ้นตรงกรมอู่ทหารเรือ ครั้งที่ ๑/๖๖ พร้อมหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกรมอู่ทหารเรือ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เข้าร่วมการประชุม
เรือโท เกษม บุญงาม อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนหน่วย พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา และกำลังพล อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จำนวน ๖ นาย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
:: ธันวาคม ๒๕๖๕ ::
หัวหน้ากองการเงิน อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทน เจ้ากรมอู่ทหารเรือ และกำลังพล กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วย หน่วยงานราชการต่างๆ และประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ พร้อมกำลังพล อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ อ่านสารอวยพร ของ พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖ พร้อมนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ
รองผู้อำนวยการกองโรงงานไฟฟ้า อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๕ พร้อมกำลังพล กรมอู่ทหารเรือ
หัวหน้านายทหารพระธรรมนูญ แผนกพระธรรมนูญ กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทน เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมกำลังพลจิตอาสา จำนวน ๑๐ นาย ช่วยกันปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาด ณ วัดเขาชีจรรย์
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สังกัดกรมอู่ทหารเรือ พื้นที่สัตหีบ เมื่อ ๒๘ ธ.ค.๖๕
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ณ ลานหน้ากองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๒๘ ธ.ค.๖๕
เจ้ากรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทน เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วย กำลังพล กรมอู่ทหารเรือ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพกำลังพลกองทัพเรือ เสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปาง ณ ฌาปนสถานกองทัพเรือพื้นที่สัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
เจ้ากรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทน เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วย กำลังพล กรมอู่ทหารเรือ ร่วมพิธีรับร่างผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ เรือหลวงสุโขทัย อับปาง จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มายังท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
เจ้ากรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทน เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วย กำลังพล กรมอู่ทหารเรือ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ ผู้ประสบภัยกรณี เรือหลวงสุโขทัย ณ ฌาปนสถานกองทัพเรือ สัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
รองผู้อำนวยการกองแผนและประมาณการช่าง อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทน เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากองเรือฟริเกตที่ ๒ ครบรอบ ปีที่ ๓๐ ณ กองเรือฟริเกตที่ ๒
หัวหน้าแผนกสำรวจและตรวจสอบ กผป.อธบ.อร. พร้อมกำลังพลจิตอาสา และกำลังพล อธบ.อร. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อ ๒๕ ธ.ค.๖๕
รอง ผอ.กง.อร. เป็นผู้แทน จก.อร. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวร
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงนำกระเช้าของขวัญมอบให้กับกำลังพล อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อ ๒๒ ธ.ค.๖๕
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพล ๕๐ นาย จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม เมื่อ ๒๑ ธ.ค.๖๕
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัด อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จำนวน ๑๐ นาย เข้าร่วมฟังเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ "๒ ธรรมาสน์" เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๖๕
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เมื่อ ๑๙ ธ.ค.๖๕
ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว เมื่อ ๑๙ ธ.ค.๖๕
อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลจิตอาสาและกำลังพล เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญภาวนาจิต เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว เมื่อ ๑๘ ธ.ค.๖๕
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จัดข้าราชการและทหารกองประจำการ สังกัด อธบ.อร. จำนวน ๒๐ นาย เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญภาวนาจิต เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว เมื่อ ๑๘ ธ.ค.๖๕
น.อ.นฤมิตร ชูญาติ เป็นผู้แทน เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญภาวนาจิต เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว เมื่อ ๑๘ ธ.ค.๖๕
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว เมื่อ ๑๘ ธ.ค.๖๕
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อ ๗ ธ.ค.๖๕
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
น.อ.นฤมิตร ชูญาติ นายทหารปฏิบัติการ ประจำ กพ.ทร. เป็นตัวแทน จก.อร. เข้าร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กำลังพลจิตอาสา และกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" บริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
:: พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ::
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา กองช่างโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบณ กองบังคับการ กองช่างโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ เมื่อ ๓๐ พ.ย.๖๕
หน.ทดสอบพัสดุ กคภ.กพช.อร. เป็นผู้แทน จก.อร. พร้อมกำลังพล กรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดราษฎร์สามัคคี
รอง จก.อร. เป็นประธานการประชุม พิจารณาแผนประมาณการรายได้ - รายจ่ายของสวัสดิการภายใน อร. ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๓ บก.อร. ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี เมื่อ ๓๐ พ.ย.๖๕
รอง จก.อร. เป็นประธานการประชุมการจัดงานทำบุญขึ้นปีใหม่และวันคล้ายวันสถาปนา อร. ประจำปี ๖๖ ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ บก.อร. ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี เมื่อ ๒๙ พ.ย.๖๕
หน.นายช่าง โรงงานเครื่องกล กรก.อรม.อร. เป็นผู้แทน จก.อร. พร้อมกำลังพล อร. เข้าร่วมกิจกรรม "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว(วันวชิราวุธ) เมื่อ ๒๕ พ.ย.๖๕
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานของ อร. พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพล กรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๓ กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี เมื่อ ๒๕ พ.ย.๖๕
กพช.อร. ให้การสนับสนุน จนท.กคภ.กพช.อร. ฝึกอบรมการใช้เครื่องมือวัดสำหรับการบำรุงรักษาตามสภาพ เพื่อติดตามสภาพเครื่องจักรของ ร.ล.เจ้าพระยา เมื่อ ๒๔ พ.ย.๖๕
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อ ๒๕ พ.ย.๖๕
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรม พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๑๐๐ รูป เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ บริเวณลานหน้าอาคาร กองบัญชาการ กองทัพเรือ พระราชวังเดิม เมื่อ ๒๒ พ.ย.๖๕
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพล กรมอู่ทหารเรือ แถวรับฟังสาร ผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ลานหน้าอาคาร กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๒๒ พ.ย.๖๕
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรม พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ บริเวณลานหน้าอาคาร กองบัญชาการ กองเรือยุทธการ เมื่อ ๒๒ พ.ย.๖๕
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติภาพวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ และภาพประวัติศาสตร์ที่สำคัญของกองเรือยุทธการ ณ อาคารแบดมินตัน กองเรือยุทธการ เมื่อ ๒๐ พ.ย.๖๕
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดเขาบายศรี เมื่อ ๑๕ พ.ย.๖๕
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ และ ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี ให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในการตรวจเยี่ยม อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๑๕ พ.ย.๖๕
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจผลักดันน้ำ บริเวณสะพานรวมใจเฉลิมพระเกียรติ ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน จว.นครปฐม (วัดเทียนดัด) เมื่อ ๙ พ.ย.๖๕
ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ครบรอบ ๖๙ ปี เมื่อ ๘ พ.ย.๖๕
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในการประชุมเตรียมการฝึก ทร.๖๖ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ กองบังคับการกรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๘ พ.ย.๖๕
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับข้าราชการสังกัด อร. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องพรมฟ้า สโมสรกรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๗ พ.ย.๖๕
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในการประชุม นขต.อร. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ พร้อม หน.นขต.อร. และ หน.นขต.บก.อร. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ กองบังคับการกรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๗ พ.ย.๖๕
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ให้การต้อนรับ เสนาธิการทหารเรือ ในการตรวจเยี่ยม อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๖ พ.ย.๖๕
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานการจัดการบรรยาย เรื่อง ปัญหาข้อขัดข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมอู่ทหารเรือ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และคณะกรรมการสวัสดิการกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมประชุม
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ มอบนโยบายให้กับกำลังพล กรมอู่ทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๕ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพล กรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมแถวตรวจบัญชีพลของกรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๓ พ.ย.๖๕
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวางแผนผังหลักกรมอู่ทหารเรือ ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๓ กองบังคับการกรมอู่ทหารเรือ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี เมื่อ ๒ พ.ย.๖๕
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจผลักดันน้ำ บริเวณสะพานพุทธมณฑลสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อ ๑ พ.ย.๖๕
:: ตุลาคม ๒๕๖๕ ::
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ บก.อร. เมื่อ ๓๑ ต.ค.๖๕
กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับพ่อค้า แม่ค้า ประชาชนและส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๕ ณ สำนักปฏิบัติธรรมเขาพลอย เมื่อ ๓๐ ต.ค.๖๕
หัวหน้านายทหารฝ่ายอำนวยการ กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทน เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์กฐินสามัคคี ณ สำนักปฏิบัติธรรมเขาพลอย เมื่อ ๒๙ ต.ค.๖๕
รอง ผอ.กบ.อรม.อร. เป็นผู้แทน จก.อร. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปี ๒๕๖๕ ณ บริเวณสนามหญ้าหน้ากองบังคับการกรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๒๖ ต.ค.๖๕
ผอ.อรม.อร. เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปี ๒๕๖๕ ณ พื้นที่ อรม.อร. ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี เมื่อ ๒๖ ต.ค.๖๕
หน.นายช่างโรงงานปรับซ่อมเครื่องจักรช่วย กรก.อรม.อร.เป็นผู้แทน จก.อร. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ วัดช่องแสมสาร ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี
รอง ผอ.อจปร.อร. เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ พื้นที่ อจปร.อร. ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ เมื่อ ๒๑ ต.ค.๖๕
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนี่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(วันปิยมหาราช)
หน.นายช่างโรงงานซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า กฟฟ.อรม.อร. เป็นผู้แทน จก.อร. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช)
ผอ.อรม.อร. เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ สังกัด อรม.อร. เมื่อ ๒๑ ต.ค.๖๕
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการ สังกัด อร. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง บก.อร. เมื่อ ๒๐ ต.ค.๖๕
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมติดตามการซ่อมและสร้างเรือ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ กองบังคับการกรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๒๐ ต.ค.๖๕
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ ให้การต้อนรับคณะทำงานปรับปรุงหลักสูตรพรรคกลิน โดยมี หน.ฝวก.ยศ.ทร. เป็นหัวหน้าคณะทำงานฯ และ ผอ.กววก.ฝวก.ยศ.ทร. เป็นเลขานุการคณะทำงานฯ
หก.กพด.อรม.อร. เป็นผู้แทน จก.อร. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ให้การต้อนรับ เจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ ณ กองบังคับการกรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๑๗ ต.ค.๖๕
รอง ผอ.กวจ.กพช.อร. เป็นผู้แทน จก.อร. ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ให้การต้อนรับ เสนาธิการทหารเรือ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจผลักดันน้ำ กรมอู่ทหารเรือ ในพื้นที่เขตลาดกระบัง
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ผอ.อธบ.อร. รอง ผอ.อจปร.อร. ผช.ผอ.ฝ่ายแผน อจปร.อร. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา" เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ "เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
หน.จัดหา ศพด.อร. เป็นผู้แทน จก.อร. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
หน่วยเฉพาะกิจผลักดันน้ำอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ปฏิบัติภาระกิจติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน ๒๐ ลำ บริเวณสะพานโยทะกา ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จว.นครนายก เมื่อ ๑๓ ต.ค.๖๕
หน่วยเฉพาะกิจผลักดันน้ำอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ประจำจุดผลักดันน้ำพื้นที่วัดบางโฉลงในได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่วัดบางโฉลงใน เมื่อ ๑๓ ต.ค.๖๕
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ตรวจความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ และลงพื้นที่รับฟังแนวทางการปฏิบัติ ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติภารกิจผลักดันน้ำ
ศูนย์บรรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ได้สั่งการให้กรมอู่ทหารเรือโดย หน่วยเฉพาะกิจผลักดันน้ำ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า ได้จัดชุดเฉพาะกิจผลักดันน้ำ ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ
ผอ.อธบ.อร. เป็นประธานปล่อยขบวนรถเพื่อขนย้ายเรือผลักดันน้ำและยุทโธปกรณ์ พร้อมกล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจกำลังพล ในการปฏิบัติภารกิจผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำในคลองลำปลาทิว เขตพื้นที่ลาดกระบัง
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ให้โอวาทและแนวคิดหลักการทำงานแก่นายทหารชั้นยศนาวาเอกพิเศษที่ร่วมพิธีรายงานตนเอง เมื่อ ๖ ต.ค.๖๕
พิธีรายงานตนเองต่อเจ้ากรมอู่ทหารเรือ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ กองบังคับการกรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๖ ต.ค.๖๕
พลเรือโท สุทธิศักดิ์ บุตรนาค เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ประกอบพิธีถวายสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของกรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๖ ต.ค.๖๕
พลเรือโท สุทธิศักดิ์ บุตรนาค เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ประกอบพิธีถวายสักการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์(แหลมปู่เจ้า) เมื่อ ๖ ต.ค.๖๕
พล.ร.ต.สมศักดิ์ คงโชติ ผอ.อธบ.อร. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลชุดเฉพาะกิจผลักดันน้ำ ณ เขตพื้นที่ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
เมื่อ ๕ ต.ค.๖๕
เจ้ากรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา ตรวจเยี่ยมหน่วย และกำลังพล พื้นที่สัตหีบ ณ กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๕ ต.ค.๖๕
พล.ร.ต.ศัลย์ แสวงพานิช จก.กผช.อร. พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กระทำพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ จุดสำคัญพื้นที่สัตหีบ และพื้นที่ อร. เมื่อ ๕ ต.ค.๖๕
กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ จัดพิธีรายงานตนเองต่อ เจ้ากรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ณ กผช.อร. เมื่อ ๔ ต.ค.๖๕
กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ จัดพิธีรายงานตนเองต่อ เจ้ากรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ณ กพช.อร. เมื่อ ๔ ต.ค.๖๕
อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ จัดพิธีรายงานตนเองต่อ ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๒ บก.อรม.อร. เมื่อ ๔ ต.ค.๖๕
:: กันยายน ๒๕๖๕ ::
อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ จัดพิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ณ บก.อรม.อร. เมื่อ ๓๐ ก.ย.๖๕
กรมอู่ทหารเรือ จัดผู้แทนหน่วยและกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สวนกรมหลวงชุมพร เมื่อ ๓๐ ก.ย.๖๕
อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ จัดพิธีรับ - ส่งหน้าที่ รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๕
กรมอู่ทหารเรือ จัดพิธีรับ - ส่งหน้าที่ เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ บก.อร. เมื่อ ๒๘ ก.ย.๖๕
กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ จัดพิธีรับ - ส่ง หน้าที่ จก.กผช.อร. ณ กผช.อร. เมื่อ ๒๘ ก.ย.๖๕
กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ จัดพิธีรับ - ส่ง หน้าที่ จก.กพช.อร. ณ กพช.อร. เมื่อ ๒๘ ก.ย.๖๕
ผู้แทน จก.อร. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ณ วัดเทพประสาท เมื่อ ๒๘ ก.ย.๖๕
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ลานหน้าเสาธง บก.อร. เมื่อ ๒๘ ก.ย.๖๕
น.อ.สันติ ลยางกูร ผอ.ศพด.อร. เป็นประธานในการจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ศพด.อร. ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อ ๒๖ ก.ย.๖๕
กองทัพเรือ จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและพิธีทางศาสนา เนื่องในวันมหิดล ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๒๔ ก.ย.๖๕
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีงานอำลาชีวิตการรับราชการ ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ กรมอู่ทหารเรือ ประจำปี งป.๖๕ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคาร บก.อร. เมื่อ ๒๓ ก.ย.๖๕
กรมอู่ทหารเรือจัดผู้แทนหน่วยและกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (วันมหิดล) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเขาคันธมาทน์ เมื่อ ๒๓ ก.ย.๖๕
พล.ร.ท. วิโรจน์ นิลพงษ์ จก.อร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับข้าราชการสังกัด อร. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๑๔ ก.ย.๖๕
พล.ร.ท. วิโรจน์ นิลพงษ์ จก.อร. ได้สั่งการให้ อจปร.อร. จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจผลักดันน้ำ จว.ระยอง สนับสนุนเรือผลักดันน้ำ จำนวน ๒๐ ลำ พร้อมกำลังพล อุปกรณ์ และยุทโธปกรณ์ เมื่อ ๑๑ ก.ย.๖๕
กรมอู่ทหารเรือ โดย อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เคลื่อนย้าย ร.ล.ตากสิน ออกจากอู่แห้งและเข้าซ่อมหน้าท่า ณ อรม.อร. เมื่อ ๙ ก.ย.๖๕
พล.ร.ต.เกื้อกูล กลิ่นเอี่ยม จก.กพช.อร. เป็นประธานในพิธีทำบุญอาคาร กคภ.กพช.อร. ณ อาคาร กคภ.กพช.อร. เมื่อ ๗ ก.ย.๖๕
พล.ร.ต.ธิติ นาวานุเคราะห์ รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทน เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมงานและมอบแจกันดอกไม้ เพื่อเป็นเกียรติ เนื่องในงานวันเรือดำน้ำ ณ กองบัญชาการกองเรือดำน้ำ เมื่อ ๒ ก.ย.๖๕
:: สิงหาคม ๒๕๖๕ ::
พล.ร.ต. ธิติ นาวานุเคราะห์ รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทน เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธี ปลดทหารกองประจำการ รุ่น พ.ศ.๒๕๖๕ ผลัดที่ ๑ /๖๓ เมื่อ ๓๑ ส.ค.๖๕
น.อ.เจนยุทธ นามวงษ์ เป็นผู้แทน จก.อร. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ณ วัดช่องแสมสาร เมื่อ ๒๖ ส.ค.๖๕
พล.ร.ท. วิโรจน์ นิลพงษ์ เจ้ากรมอู่ทหารเรือ นำหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกรมอู่ทหารเรือ และผู้แทนกำลังพลกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ "ความฝันอันสูงสุด" เมื่อ ๒๓ ส.ค.๖๕
พล.ร.ต.เกื้อกูล กลิ่นเอี่ยม จก.กพช.อร. เป็นผู้แทน เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เข้ามอบแจกันดอกไม้ เพื่อเป็นเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๕
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ พื้นที่กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๑๘ ส.ค.๖๕
รอง ผอ.ศพด.อร. เป็นผู้แทน จก.อร. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ เมื่อ ๑๒ ส.ค.๖๕
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ โถงชั้น ๒ อาคาร บก.อร. อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี เมื่อ ๑๑ ส.ค.๖๕
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สนามหญ้าหน้า บก.นย. เมื่อ ๑๑ ส.ค.๖๕
ผอ.อธบ.อร. พร้อมคู่สมรส เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณหน้า บก.อธบ.อร. เมื่อ ๑๑ ส.ค.๖๕
ผอ.อธบ.อร. พร้อมคู่สมรส เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อ ๑๑ ส.ค.๖๕
:: กรกฎาคม ๒๕๖๕ ::
น.อ.ธนยศ มณีพรหม เป็นผู้แทน จก.อร. เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ เมื่อ ๒๘ ก.ค.๖๕
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องโถง ชั้น ๒ อาคาร บก.อร. เมื่อ ๒๗ ก.ค.๖๕
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทน เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สวนกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (หนองตะเคียน) เมื่อ ๒๗ ก.ค.๖๕
ผอ.อธบ.อร. พร้อมคู่สมรส และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ ก.ค.๖๕ ณ บริเวณหน้า บก.อธบ.อร. เมื่อ ๒๗ ก.ค.๖๕
น.อ.พลกฤษณ์ เมฆขุนทด หน.วางแผนซ่อมเรือ กผงร.กผช.อร. เป็นผู้แทน จก.อร. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดนาจอมเทียน เมื่อ ๒๗ ก.ค.๖๕
อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดไตรมิตรวราราม และ โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม เมื่อ ๒๗ ก.ค.๖๕
กรมอู่ทหารเรือ แถวตรวจบัญชีพล ตรวจเครื่องแต่งกาย และฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ณ สนามหน้าเสาธง บก.อร. เมื่อ ๒๗ ก.ค.๖๕
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้(ต้นรวงผึ้ง)เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของหน่วย ณ บริเวณลานหน้า กคภ.กพช.อร. เมื่อ ๒๖ ก.ค.๖๕
น.อ.ศราวุธ ทับทิม รอง ผอ.กผงร.กผช.อร. เป็นผู้แทน จก.อร. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อ ๒๖ ก.ค.๖๕
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ สังกัด กรมอู่ทหารเรือ ณ ห้องรับรอง บก.อร. เมื่อ ๒๖ ก.ค.๖๕
น.อ.สิริรัตน์ ไตรวิรัตน หน.วางแผนดัดแปลงและปรับปรุงเรือ กผงร.กผช.อร.เป็นผู้แทน จก.อร. ข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
น.อ.จักรกฤษณ์ ทรงสุข ผอ.กจก.อร. เป็นผู้แทน จก.อร. เข้าร่วมกิจกรรม บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อ ๒๕ ก.ค.๖๕
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ให้การต้อนรับคณะ จร.ทร. แถลงผลการสอบทานการควบคุมภายใน เมื่อ ๒๑ ก.ค.๖๕
น.อ.นฤทธิ์ สินธวรัตน์ รอง ผอ.อรม.อร. เป็นผู้แทน ผอ.อรม.อร. จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อ ๒๐ ก.ค.๖๕
น.อ.วรจักร ศีลารัตน์ หน.แผนและสำรวจ กผป.อรม.อร. เป็นผู้แทน จก.อร. ข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) เมื่อ ๑๘ ก.ค.๖๕
น.อ.ปรเมษฐ์ บุญเที่ยง หน.ควบคุมและประมาณราคา กผป.อรม.อร. เป็นผู้แทน จก.อร. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมื่อ ๘ ก.ค.๖๕
พล.ร.ต.วีรศักดิ์ เอ็มพงษ์ จก กผช.อร. เป็นผู้แทน จก อร. ร่วมงานและมอบแจกันดอกไม้ เนื่องในโอกาสวันครบรอบกรมสรรพาวุธทหารเรือ ๑๑๔ ปี เมื่อ ๑ ก.ค.๖๕
พล.ร.ต.พงษ์สันต์ สมัยคมสัน รอง จก.อร. เป็นประธาน จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
:: มิถุนายน ๒๕๖๕ ::
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการ สังกัด อร. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง บก.อร. เมื่อ ๒๙ มิ.ย.๖๕
กรมอู่ทหารเรือ จัดกำลังพลเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
พล.ร.ท.วิโรจน์ นิลพงษ์ เจ้ากรมอู่ทหารเรือและคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการ อร. ในพื้นที่ ฐท.สข.ทรภ.๒ เมื่อ ๒๑ มิ.ย.๖๕
พล.ร.ท.วิโรจน์ นิลพงษ์ เจ้ากรมอู่ทหารเรือ
ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.เอกสิทธิ์ วุฒิเผ่า หน.ฝวก.ยศ.ทร.พร้อมคณะทำงานปรับปรุงหลักสูตรฯ เมื่อ ๒๐ มิ.ย.๖๕
พล.ร.ท.วิโรจน์ นิลพงษ์ เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.ประวุฒิ รอดมณี จก.จร.ทร. และคณะกรรมการตรวจราชการ จร.ทร. เมื่อ ๑๕ มิ.ย.๖๕
พล.ร.ท.วิโรจน์ นิลพงษ์ เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.สมศักดิ์ สีสังข์ ผอ.สตน.ทร. และคณะผู้ตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบภายในเงินงบประมาณ อร. ประจำปี ๖๕
น.อ.นฤพนธ์ ปาลศรี หน.ออกแบบโครงสร้างตัวเรือ กอร.กผช.อร. เป็นผู้แทน จก.อร. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันกิติยากร ประจำปี ๒๕๖๕
พล.ร.ต.ธิติ นาวานุเคราะห์ รอง จก.อร. เป็นผู้แทน จก.อร. ร่วมให้การต้อนรับ พล.ร.ท.Dato’ Pahlawan Syed Zahrul Putra bin Syed Abdullah ผบ.วปท.มาเลเซีย
น.อ.ผดุงเกียรติ ขวัญนิคม หน.ตัวเรือ กคภ.อรม.อร. เป็นผู้แทน จก.อร. พร้อมกำลังพล อร. เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิ.ย.๖๕
น.อ.กุลกวี เจริญยืนยาว หน.นฝอ.อรม.อร. พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา ๕๐ นาย เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิ.ย.๖๕
น.อ.ใหม่ ชูเวช หน.นายช่าง รง.เรือเหล็ก กรล.อรม.อร. เป็นผู้แทน จก.อร. พร้อมด้วยกำลังพล ๑๐ นาย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิ.ย.๖๕
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมด้วย ภริยา และกำลังพลในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิ.ย.๖๕
:: พฤษภาคม ๒๕๖๕ ::
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการ สังกัด อร. ที่ได้รับยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง บก.อร. เมื่อ ๓๐ พ.ค.๖๕
น.อ.วิชาญ บุญงาม หน.ไฟฟ้า กคภ.อรม.อร. เป็นผู้แทน จก.อร. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์ เมื่อ ๓๐ พ.ค.๖๕
น.อ.มนูญ ราชวัฒน์ รอง จก.กผช.อร. เป็นผู้แทน จก.อร. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน "วันอาภากร" ณ สวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ เมื่อ ๑๙ พ.ค.๖๕
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานกล่าวคำประกาศพระเกียรติคุณ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันอาภากร เมื่อ ๑๙ พ.ค.๖๕
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันอาภากร ๑๙ พ.ค.๖๕ ณ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เมื่อ ๑๘ พ.ค.๖๕
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ณ กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๓ พ.ค. ๖๕
กรมอู่ทหารเรือ นำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันฉัตรมงคล ณ ลานอเนกประสงค์ ม.๒ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี เมื่อ 3 พ.ค.65
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับข้าราชการสังกัด อร. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๒ พ.ค.๖๕
:: เมษายน ๒๕๖๕ ::
กองทัพเรือ สั่งลงทัณฑ์จ่าโท ทักษิณ หงอกพิลัย ก่อนปลดออกจากราชการ พร้อมธำรงวินัยผู้บังคับบัญชา ๒ ระดับ
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ สังกัด กรมอู่ทหารเรือ ณ กองบังคับการกรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๒๙ เม.ย.๖๕
กรมอู่ทหารเรือ นำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ คลองวัดป่ายุบ เมื่อ ๒๕ เม.ย.๖๕
เจ้ากรมอู่ทหารเรือและคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการ อร. ในพื้นที่ ฐท.พง.ทรภ.๓ เมื่อ ๑๙ เม.ย.๖๕
ผู้บัญชาการทหารเรือและนายกสมาคมภริยาทหารเรือส่งคำอวยพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๕
กรมอู่ทหารเรือ จัดพิธีสรงน้ำพระ เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ เมื่อ ๗ เม.ย.๖๕
กรมอู่ทหารเรือ นำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันจักร ณ วัดอัมพาราม ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี เมื่อ ๕ เม.ย.๖๕
กรมอู่ทหารเรือ นำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อ ๑ เม.ย.๖๕
:: มีนาคม ๒๕๖๕ ::
กรมอู่ทหารเรือ นำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนวัดหนองจับเต่า เมื่อ ๓๑ มี.ค.๖๕
กำลังพลกองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงในเวลาราชการ ณ กองบังคับการ
กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๒๓ มี.ค.๖๕
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับข้าราชการสังกัด อร. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๑๕ มี.ค.๖๕
เจ้ากรมอู่ทหารเรือและคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการ อร. ในพื้นที่ นรข. เมื่อ ๑๐ มี.ค.๖๕
:: กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ::
น.อ.เอนกพงค์ อนันต์ หน.นธน.บก.อรม.อร. เป็นผู้แทน จก.อร. ร่วมกับกำลังพล อร. เข้าร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ณ บริเวณสถานีรถไฟบ้านพลูตาหลวง จว.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ.๖๕
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เข้าเยี่ยมคำนับและหารือ รับฟังผลการปฏิบัติงานของนายทหารสัญญาบัตรที่สำเร็จการศึกษาจาก รร.นร.
เมื่อ ๒๕ ก.พ.๖๕
พลเรือโท วิโรจน์ นิลพงษ์ เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ณ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อ ๒๓ ก.พ.๖๕
:: มกราคม ๒๕๖๕ ::
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับข้าราชการสังกัด อร. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อ ๒๔ ม.ค.๖๕
จก.อร. และ หน.นขต.อร. ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี งป.65 ของ ทร.
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมกำลังพลฯ แถวรับฟังคำกล่าวสดุดีวีรชนกองทัพเรือจาก ผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในวันสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อ ๑๗ ม.ค.๖๕
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมอู่ทหารเรือ ครบรอบ ๑๓๒ ปี
เมื่อ ๗ ม.ค.๖๕
:: ธันวาคม ๒๕๖๔ ::
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมกำลังพลฯ แถวรับฟังสารจาก ผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ บริเวณหน้าเสาธง กองบังคับการกรมอู่ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๓๐ ธ.ค.๖๔
พลเรือตรี สุรเนตร ไทยานนท์ รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ สังกัด กรมอู่ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๙ ธ.ค.๖๔
พลเรือตรี สุรเนตร ไทยานนท์ รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับข้าราชการสังกัด อร. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อวันที่ ๒๙ ธ.ค.๖๔
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ให้การต้อนรับ พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เข้าเยี่ยมคำนับและกล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ ธ.ค.๖๔
กรมอู่ทหารเรือ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค.๖๔
กรมอู่ทหารเรือ โดย อู่ทหารเรือธนบุรี จัดกิจกรรมทำบุญขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕ ณ โบสถ์วัดวงศมูลวิหาร เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค.๖๔
กองทัพเรือ โดย จก.อร. เข้าร่วมพิธีส่งมอบเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 รุ่นที่ ๓
ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เมื่อ ๒๒ ธ.ค.๖๔
กรมอู่ทหารเรือ นำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ณ บริเวณสวนสาธารณะชายหาดบ้านอำเภอ จว.ชลบุรี เมื่อ ๓ ธ.ค.๖๔
:: พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ::
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในการจัดการบรรยาย เรื่อง การจัดทำร่าง TOR และการบริหารสัญญา ฯ
ณ ห้องประชุม ๑ อาคาร บก.อรม.อร. เมื่อ ๒๔ พ.ย.๖๔
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ พร้อมกำลังพลฯ แถวฟังสารจาก ผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในวันกองทัพเรือ (๒๐ พ.ย.๖๔) ณ บริเวณหน้าเสาธง กองบังคับการกรมอู่ทหารเรือ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี เมื่อ ๑๙ พ.ย.๖๔
พล.ร.ต.เกื้อกูล กลิ่นเอี่ยม จก.กพช.อร. เป็นผู้แทน จก.อร. เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ บริเวณหน้า บก.กร. และ อาคารพุทธสถาน กร. เมื่อ ๑๙ พ.ย.๖๔
พล.ร.ท.วิโรจน์ นิลพงษ์ เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับข้าราชการสังกัด อร. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องพรมฟ้า สโมสร อร. อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อ ๑๘ พ.ย.๖๔
พล.ร.ท.วิโรจน์ นิลพงษ์ เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในงานทอดกฐินสามัคคีกรมอู่ทหารเรือ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ณ สำนักปฏิบัติธรรมเขาพลอย อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี เมื่อ ๑๔ พ.ย.๖๔
:: ตุลาคม ๒๕๖๔ ::
พลเรือตรี กรัณย์ กลิ่นบัวแก้ว ผอ.กทส.ฐท.สส. เข้าเยี่ยมคำนับ เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๒๗ ต.ค.๖๔
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในการประชุมหน่วยขึ้นตรงกรมอู่ทหารเรือ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ชุด ฉก.ผดน.จว.สมุทรปราการ ที่ได้เข้าให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบอุบัติเหตุ
พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๒๖ ต.ค.๖๔
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในการประกอบพิธีวางพวงมาลา พานพุ่มและพวงมาลัย ถวายบังคมพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๔
พลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๑๙ ต.ค.๖๔
พล.ร.ต.สุทธิศักดิ์ บุตรนาค รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า นำกำลังพลทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เก็บขยะ ขุดลอกคูคลอง ท่อระบายน้ำ
รอง จก.อร. เป็นผู้แทน จก.อร. ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พล.ร.ท.วิโรจน์ นิลพงษ์ เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ในการตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจผลักดันน้ำ กองทัพเรือ ณ จุดติดตั้งเรือผลักดันน้ำที่ ๖ วัดบางโฉลงนอก อ.บางพลี จว.สมุทรปราการ เมื่อ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔
พิธีรายงานตนเองต่อเจ้ากรมอู่ทหารเรือ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ กองบังคับการกรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔
พลเรือโท วิโรจน์ นิลพงษ์ เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ประกอบพิธีถวายสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของกรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔
:: กันยายน ๒๕๖๔ ::
พล.ร.ต.สุจริต คล่องอักขระ รอง จก.อร. ตรวจสอบการติดตั้ง สถานีเรือผลักดันน้ำที่ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
กรมอู่ทหารเรือ จัดพิธีรับ - ส่งหน้าที่ จก.อร. โดย พล.ร.ท.วรวัฒน์ สุขชัย จก.อร.(ท่านเดิม) ส่งหน้าที่ให้กับ พล.ร.ต.วิโรจน์ นิลพงษ์ จก.อร.(ท่านใหม่) ณ กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔
พล.ร.ท.วรวัฒน์ สุขชัย จก.อร.และข้าราชการกรมอู่ทหารเรือเข้ารับฟังแถลงผลการดำเนินการตามนโยบาย ผบ.ทร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ผ่านการประชุมทางไกล ณ กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔
พล.ร.ต.สุจริต คล่องอักขระ รอง จก.อร. ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการผลิตใบจักร นิกเกิลอะลูมิเนียมบรอนซ์สำหรับเรือในกองทัพเรือ ณ อจปร.อร. ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการติดตั้งใบจักร
พลเรือโท วรวัฒน์ สุขชัย เจ้ากรมอู่ทหารเรือ รับการเยี่ยมขอบคุณ จาก พลอากาศตรี สุรศักดิ์ กนิษฐานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเรือยนต์หลวง ๙๐๔ เนื่องในโอกาสที่กรมอู่ทหารเรือสนับสนุนงานซ่อมทำเรือด้วยดีตลอดมา
พล.ร.ต.สุจริต คล่องอักขระ รอง จก.อร. ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการผลิต และซ่อมแซมใบจักรนิกเกิลอะลูมิเนียมบรอนซ์สำหรับเรือหลวงชุดเจ้าพระยา ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการผลิตใบจักร และการสร้างเครื่องดัดใบจักร
พลเรือโท วรวัฒน์ สุขชัย เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับข้าราชการสังกัด อร. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
:: สิงหาคม ๒๕๖๔ ::
พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบโล่รางวัลดีเด่นผลการตรวจราชการจาก จร.ทร. ประเภทการตรวจพิเศษ/การตรวจตามนโยบาย ผบ.ทร. ประจำปี งป.๖๔ ให้กับกรมอู่ทหารเรือ
พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เดินทางมาตรวจเยี่ยมกรมอู่ทหารเรือ โดยมี พลเรือโท วรวัฒน์ สุขชัย เจ้ากรมอู่ทหารเรือ และผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกรมอู่ทหารเรือให้การต้อนรับ
พลเรือตรี สุทธิศักดิ์ บุตรนาค เจ้ากรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมอู่ทหารเรือ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ได้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
:: กรกฎาคม ๒๕๖๔ ::
พล.ร.ท.วรวัฒน์ สุขชัย เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ประกอบพิธีถวายราชสักการะ พิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กรมอู่ทหารเรือ ร่วมบริจาคโลหิต "โครงการกองทัพไทยร่วมบริจาคโลหิตแก้วิกฤต COVID-19" ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เมื่อ ๑๖ ก.ค.๖๔
:: มิถุนายน ๒๕๖๔ ::
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับข้าราชการสังกัดกรมอู่ทหารเรือที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อ ๒๓ มิ.ย.๖๔
กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับเทศบาลตำบลบางเสร่ ร่วมจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ รับ-มอบถุงยังชีพป้องกันโรคระบาดโคริด - 19 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
พล.ร.อ.เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ มอบกระเช้าบำรุงขวัญกำลังพลและครอบครัว ช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้แก่เจ้ากรมอู่ทหารเรือ
:: เมษายน ๒๕๖๔ ::
กรมอู่ทหารเรือ จัดพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์
:: มีนาคม ๒๕๖๔ ::
กองทัพเรือ (กรมอู่ทหารเรือ) ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิจัยพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลาสมา วัสดุศาสตร์และวิศวกรรม
กรมอู่ทหารเรือ ร่วมบริจาคโลหิต "โครงการกองทัพไทยบริจาคโลหิตแก้วิกฤต COVID-19"
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการ อร. พื้นที่ นรข. เขตหนองคาย ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ มี.ค.๖๔
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับข้าราชการสังกัด อร. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ บก.อร. อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อ ๑๗ มี.ค.๖๔
พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมี พลเรือโท วรวัฒน์ สุขชัย เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ร่วมคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงในกองอำนวยการฝึกฯ และผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ ให้การต้อนรับ ณ สนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข ๑๕ หาดยาว ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔
:: กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ::
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ร่วมพิธีเปิดโครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ "โคก หนอง นา ทร." ณ ศฝ.สอ.รฝ.
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับข้าราชการ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
:: มกราคม ๒๕๖๔ ::
นิทรรศการ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันสถาปนา กรมอู่ทหารเรือ
:: ธันวาคม ๒๕๖๓ ::
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ ร่วมกิจกรรมรำลึกแล่นใบข้ามอ่าวบริเวณหินปักธง "เวหาข้ามอ่าว" ณ หาดเตยงาม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน"
กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์"